Majandusaasta aruanne ja statistiliste aruannete esitamine Statistikaametile

Äriregister võttis 1. jaanuarist 2010 kasutusele majandusaasta aruande elektroonilise andmeedastussüsteemi. Ettevõtlus- ja majandusstatistika tegemisel kasutatavad erinevad statistilised aruanded sisalduvad osaliselt samu näitajaid, mis on äriregistrile esitatavas majandusaasta aruandes. Seetõttu väheneb majandusüksuse jaoks statistiliste andmete esitamise koormus ja kaob dubleeriv andmekogumine.

Statistikaamet on täiustanud oma põhilist andmekogumiskanalit eSTAT nii, et äriregistrile esitatud majandusaasta aruande andmed oleksid majandusüksuse jaoks eSTAT-is eeltäidetuna juba kuvatud. Andmeesitajal jääb täita vaid need read, mida ei ole majandusaasta aruandes küsitud või mida ta seal ei ole esitanud. Seega on andmeesitajatel soovitav kasutada eSTATi.

Majandusüksuste poolt Statistikaametile esitatavate näitajate hulk küll väheneb, kuid andmeesitamiskohustus jääb

Riikliku statistika tegemiseks vajab Statistikaamet oluliselt rohkem andmeid kui majandusüksus esitab majandusaasta aruandega. Seega ei tähenda majandusaasta aruande andmete elektroonsel töödeldaval kujul esitamise rakendumine seda, et majandusüksus ei pea enam Statistikaametile andmeid esitama. Statistikaamet kasutab ära elektrooniliselt töötlust võimaldaval kujul esitatud majandusaasta aruanded, ent teiste oluliste majandust ja ettevõtluskeskkonda iseloomustavate näitajate jaoks kogub Statistikaamet andmeid ikkagi statistiliste aruannetega. Samuti tuleb andmed esitada Statistikaametile siis, kui äriregistrile esitatud majandusaasta andmestik ei ühti kalendriaastaga.

Statistikaamet kasutab riikliku statistika tegemisel olemasolevaid administratiivseid andmeallikaid kui andmestik vastab riikliku statistika kvaliteedikriteeriumidele (asjakohasus, täpsus, ajakohasus, sidusus, võrreldavus). Kui kvaliteedikriteeriumid ei ole täidetud, siis on Statistikaametil Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse ning Euroopa statistika tegevusjuhise kohaselt õigus täiendavalt andmeid koguda. Statistikaametil peab säilima ametialane sõltumatus, mis tagab statistika sõltumatu arendamise, tegemise ja levitamise ilma poliitiliste või muude huvirühmade või ühenduste või siseriiklike asutuste surveta, eriti selles osas, mis on seotud tehniliste võtete, määratluste, metoodika ja kasutatavate allikate valikuga (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 223/2009, 11. märts 2009, Euroopa statistika kohta, artikkel 2).

Statistikaamet pöördub majandusüksuse poole andmete saamiseks ka siis, kui statistikaaruande esitamise tähtaeg on varasem kui majandusaasta aruande oma, või kui majandusüksus esitab aruande esmalt Statistikaametile ja alles siis äriregistrile või kui majandusüksus esitab majandusaasta aruande äriregistrile PDF-vormingus.