Andmesubjektile tema andmetega tutvumise võimaldamine

Andmesubjektil on õigus tutvuda Statistikaameti poolt tema kohta kogutud andmetega (riikliku statistika seadus § 28, lg 6, RT I 2010, 41, 241; isikuandmete kaitse seadus § 19, RT 2007, 24, 127).

Andmetega tutvumiseks esitab juriidiline või füüsiline isik Statistikaametile kirjaliku taotluse järgmiste andmetega:

  • taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood,
  • soovitavate andmete koosseis ja hulk,
  • andmete edastamise viis (paber, CD/DVD-ROM, e-post),
  • digitaalandmete vorming,
  • volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood (kui taotluse esitaja ja andmete kättesaaja pole üks ja sama isik).

Taotlust saab esitada

  • digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressil stat at stat dot ee,
  • kirjaga aadressil Tatari 51, 15174 Tallinn.

Täitmise tähtaeg

Taotlus täidetakse viie tööpäeva jooksul. Kui taotlust ei ole võimalik esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, võtab Statistikaamet viie tööpäeva jooksul taotluse esitajaga andmete täpsustamiseks ühendust. Menetluse tähtaegu arvestatakse taotluse registreerimisele järgnevast tööpäevast.

Taotluse täitmine

Andmesubjekt saab enda kohta käivate andmete koopia kätte

  • Statistikaametis kohapeal (Tatari 51, Tallinn),
  • e-posti teel kontaktisiku ID-kaardi avaliku sertifikaadiga krüpteerituna.

Kohaletuleku korral tuleb kaasa võtta isikut tõendav pildiga dokument.

Hind

Andmetega tutvumine on üldjuhul tasuta. Andmekandja eest tasutakse vastavalt seadusele ja/või Statistikaameti hinnakirjale (isikuandmete kaitse seadus § 19 lg 2, RT 2007, 24, 127).

Kaebused ja ettepanekud

Kirjalikult esitatud kaebused ja ettepanekud andmetega tutvumise kohta registreeritakse. Lihtsamad kaebused lahendab vanemkonsultant esimesel võimalusel. Kaebuste lahendamise eest vastutab teabe ja levi talituse juhataja. Kirja, faksi ja e-postiga esitatud kaebustele vastab Statistikaamet kirjalikult. Kaebustele vastatakse kümne tööpäeva jooksul alates kaebuse registreerimise päevast. Kui kaebusele vastamiseks on vaja koguda lisainfot, võib tähtaega pikendada 30 päevani. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ka infotelefonil 625 9300 ja Statistikaametis kohapeal (Tatari 51, Tallinn).