Eesti terviseuuring 2014

Mis uuring see on?

Eesti terviseuuring 2014 (ETeU 2014) korraldatakse Tervise Arengu Instituudi, Statistikaameti ja Sotsiaalministeeriumi koostöös. See on kolmas üleriigiline suuremahuline Eesti rahva tervist käsitlev küsitlusuuring viimase kahekümne aasta jooksul. ETeU 2014 tegemise eesmärk on uurida Eesti rahvastiku terviseseisundit, seda mõjutavaid tegureid ja tervishoiuteenuste kasutamist ning võrrelda toimunud muutuseid. Et Eesti terviseuuring on osa Euroopa Liidu terviseuuringust, siis võimaldab see toota teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldavat tervisestatistikat. ETeU 2014 küsitlus algas 2014. aasta aprillis Statistikaameti elektroonilises küsitluskeskkonnas eSTAT ja kestab kuni detsembrini.

Kuidas sellesse uuringusse satutakse?

Uuringu tegemiseks võetakse ühendust ligi 8500 vähemalt 15-aastase inimesega. Uuringus osalevad need, kes on sattunud valimisse ja saanud vastava teavituskirja. Uuringu valim on moodustatud juhuvaliku alusel ning arvesse on võetud elanike vanust, sugu, ja elukoha maakonda. Küsitletakse nii silmast silma kui ka veebiankeedi täitmise teel. Kõiki kogutud andmeid ja vastuseid kaitseb isikuandmete kaitse seadus. Kogutud andmeid töödeldakse ja avaldatakse ainult üldistatult, neid ei seostata mingil viisil konkreetse inimesega. Kogutud andmete kaitse ja vastajate anonüümsuse tagavad Statistikaamet ja küsitlejad.

Et iga inimese elukäik on kordumatu, ei saa küsitletavat kellegi teisega asendada. Kui loobute vastamisest, läheb kaotsi Eesti tervikpildi väärtuslik osa. Küsitlusele vastates annab iga vastaja panuse, et riik saaks meid kõiki puudutavate otsuste tegemisel tugineda tõesele ja usaldusväärsele infole.

Milleks kogutud andmeid kasutatakse?

Terviseuuringuga kogutud andmeid kasutatakse selleks, et hinnata rahvastiku terviseseisundit eri rahvastikurühmades, analüüsida terviseseisundit ja sotsiaal-majanduslikke ning muid seoseid, samuti aga selleks, et hinnata rahvastiku sotsiaalset ja tervisest tulenevat toimetulekut ning abivajadust. Saadud andmete võrdlus 1996. ja 2006. aasta Eesti terviseuuringuga võimaldab hinnata rahvastiku terviseseisundi muutust. Saadud andmestiku analüüs on rahvastiku terviseprogrammide kujundamise, ennetustegevuse planeerimise ja seniste tegevuste hindamise alus.

Eesti terviseuuringu andmeid saab võrrelda teistes Euroopa Liidu riikides samal perioodil korraldatud terviseuuringu andmetega. Need andmed võimaldavad jälgida rahvatervist käsitlevaid Euroopa Liidu programme ning sotsiaalkaitset, sotsiaalset kaasatust, tervist puudutavat ebavõrdsust ja tervena vananemist hõlmavaid poliitikavaldkondi.
ETeU 2014 andmed avaldatakse Tervise Arengu Instituudi avalikus andmebaasis nii, et neid saab võrrelda varasemate perioodide terviseuuringutega, samuti edastatakse andmed Eurostatile.

2006. aasta Eesti terviseuuringu tulemusi saab vaadata Tervise Arengu Instituudi andmebaasist.