Infotehnoloogia leibkonnas

Mis uuring see on?

Uuringu „Infotehnoloogia leibkonnas“ eesmärk on koguda infot infotehnoloogiaseadmete ning interneti kasutamise kohta Eesti elanike seas. Info- ja kommunikatsioonisektor on Eesti majanduse oluline osa ning mõjutab tugevasti ühiskonna arengut. Vastavat statistikat on vaja, et mõista eelseisvaid muutusi ning planeerida vajalikke tegevusi. Uuringus käsitletakse infotehnoloogia- ja kommunikatsiooni-vahendite levikut ning nendega tehtavaid toiminguid. Peale selle uuritakse Eesti avaliku sektori teenuste kasutamist, millega saadakse väärtuslikku teavet, et analüüsida nende teenuste toimimist.

Kuidas sellesse uuringusse satutakse?

Uuringu valim on isikupõhine ning võetakse juhuvaliku teel rahvastikuregistrist. Kui olete sattunud valimisse, siis Teie nime ja aadressi teavad vaid küsitleja ja küsitlusjuht. Kogutud andmeid kasutatakse ainult üldistatult, kellegi andmeid eraldi ei vaadelda. Statistikaamet tagab kõigi vastajate andmete kaitstuse riikliku statistika seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse alusel.

Uuringus osalemine on vabatahtlik. Et Statistikaamet on ainus riigiuuringute korraldaja, loodame inimeste kodanikukohusele – riik peab aitama oma elanikke ja elanikud riiki. Iga inimese olukord ja elutee on kordumatu, seetõttu ei saa keegi teine uuringusse sattunut asendada. Isikul on õigus uuringus osalemisest keelduda, ent sel juhul läheb tervikpildist üks kild lootusetult kaotsi. Küsitluses osaledes annab iga vastaja panuse, et riik saaks meid kõiki puudutavaid otsuseid tehes tugineda tõesele ja usaldusväärsele teabele.

Milleks kogutud andmeid kasutatakse?

Uuringuga kogutud andmeid kasutatakse infotehnoloogia- ja kommunikatsioonivahendite ning teenuste kasutamise analüüsimiseks. Need andmed annavad väärtuslikku infot sektori olukorra hindamiseks, ühtlasi võimaldavad tuvastada probleeme ja kavandada tegevusi nende lahendamiseks. Uuringul põhinevat statistikat avaldab Statistikaamet üldistatult statistika andmebaasis ning seda kasutatakse mitmetes analüüsides.

Kontaktisik

Jaanika Ait
juhtivanalüütik
sotsiaalstatistika ja analüüsi osakond
Statistikaamet
tel 625 9392
jaanika dot ait at stat dot ee

Veebiuuringu kinkekaartide võitjad selgunud

Kõigi vastanute vahel, kes täitsid korrektselt uuringu veebiankeedi, loositi välja kakskümmend viis 20-eurost COOPi kinkekaarti.

Kinkekaardid võitsid Eero Sillandi, Sten-Eric Sibul, Hanna Kata Norma, Naima Kuusik, Rita Kesküla, Sander Lind, Anton Õnnik, Mati Allik, Aavo Maar, Urve Toomenurm, Kaie Riidak, Priit Rand, Marko Lõhmus, Ahti Aru, Helena Lõune, Triin Hanikat, Dave Domnin, Kristel Pisa, Aire Simmo, Svetlana Lastovka, Piret Padrik, Heiko Taim, Lemmik Lehtmets, Piret Sanglepp, Kersti Junalainen.

Kinkekaartide võitjatega võtab Statistikaamet ühendust.