Kaugpäringu teenus

Kaugpäringu teenus võimaldab Eesti Pangal, teadus- ja arendusasutustel ning valitsusasutustel konfidentsiaalsete andmete kasutamist statistiliste analüüside tegemiseks selliselt, et on välistatud kasutaja otsene ligipääs.

Kaugpäringu teenuse kasutamiseks esitab asutus Statistikaametile taotluse. Iga kasutaja allkirjastab konfidentsiaalsuskohustuse.

Tegemist on riikliku statistika tegija jaoks küllaltki ressursimahuka teenusega, mida saab pakkuda piiratud mahus. Kaugpäringu teenuse võimaldamisest keeldutakse, kui taotlus ei ole põhjendatud või teenust ei ole võimalik taotleja poolt soovitud ulatuses täita. Statistikaamet teeb otsuse kaugpäringu teenuse kasutamise võimaldamise kohta kümne tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates. Ühe töötunni maksumus sõltuvalt töö keerukusest on 13-18 eurot.