Pärast kolmeaastast langustrendi suurenes kaubavahetus taas

pressiteade nr 18

Kaupade eksport ja import kasvas 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga kumbki 3%, teatab Statistikaamet. Kaubavahetus kasvas aastases võrdluses viimati 2012. aastal.

2016. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 11,9 miljardi ja imporditi Eestisse 13,5 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 2016. aastal 1,6 miljardit eurot, mis suurenes 2015. aastaga võrreldes ligi 73 miljoni euro võrra. Suurim ülejääk oli puidu ja puittoodete ning mitmesuguste tööstustoodete (sh mööbel, kokkupandavad puitehitised) kaubavahetuses, suurim puudujääk oli transpordivahendite ning keemiatööstuse tooraine ja toodete kaubavahetuses.

Sarnaselt varasematele aastatele viidi Eestist enim välja elektriseadmeid, mille osatähtsus Eesti koguekspordist oli 2016. aastal 22%. Järgnesid puit ja puittooted (10%), põllumajandussaadused ja toidukaubad (9%) ning mitmesugused tööstustooted (9%). Ekspordi kasvu mõjutas peamiselt mehaaniliste masinate, elektriseadmete ning puidu ja puittoodete väljaveo suurenemine. Enim kahanes 2016. aastal mineraalsete toodete ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade väljavedu.

Eesti suurim ekspordipartner oli 2016. aastal Rootsi, kuhu veeti 18% Eesti koguekspordist. Teisel kohal oli Soome (16%) ja kolmandal kohal Läti (9%). Aastaga kasvas kõige enam eksport Mehhikosse, Saksamaale ja Soome. Enim kahanes 2016. aastal eksport Lätti, Rootsi ja USA-sse.

Eesti päritolu kaupade ekspordi osatähtsus kogu ekspordist moodustas 2016. aastal 72%. Eesti päritolu kaupade ekspordis on enim suurenenud mineraalsete toodete, puidu ja puittoodete ning elektriseadmete väljavedu. Oluliselt on vähenenud Eesti päritolu põllumajandussaaduste ja toidukaupade väljavedu.

Eesti päritolu kaupade peamisteks sihtriikideks on Rootsi, Soome ja Saksamaa. Enim kasvas 2016. aastal Eesti päritolu toodete väljavedu Mehhikosse ja Saksamaale ning kahanes Rootsi ja Venemaale.

Eestisse imporditi kõige rohkem elektriseadmeid, mille osatähtsus Eesti koguimpordist moodustas 18%. Teisel ja kolmandal kohal olid transpordivahendid (11%) ning põllumajandussaadused ja toidukaubad (11%). Aastaga suurenes enim transpordivahendite, metalli ja metalltoodete sissevedu. Samas kahanes mineraalsete toodete sissevedu.

Eestisse imporditi 2016. aastal enim kaupu Soomest (13% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (11%) ja Leedust (9%). Aastaga suurenes enim kaupade sissevedu Hollandist, Ungarist ja Prantsusmaalt. Enim vähenes import Soomest ja Venemaalt.

Eestist eksporditi kaupu 179 riiki ja imporditi Eestisse 144 riigist. Väliskaubanduse bilanss oli positiivne 97 riigiga. Suurim kaubavahetuse ülejääk (1 miljard eurot) tekkis kaubavahetuses Rootsiga, järgnesid Norra, Mehhiko ja Soome. Suurim puudujääk tekkis kaubavahetuses Saksamaa, Poola ja Leeduga.

Euroopa Liidu riikide osatähtsus Eesti koguekspordis oli 2016. aastal 74% ja -impordis 82%. Eesti kaubavahetuse puudujääk teiste EL riikidega oli 2,4 miljardit eurot, mis on ligi 219 miljoni euro võrra suurem kui 2015. aastal. Kaubavahetuses EL riikidega suurenes eksport 85 miljoni ja import 303 miljoni euro võrra. Samuti kaubavahetuses EL-i väliste riikidega kasvas eksport 232 miljoni ja import 86 miljoni euro võrra.

2016. aastal võrreldes 2015. aastaga langesid ekspordihinnad 1% ja impordihinnad 2%.

2016. aasta detsembris eksporditi Eestist kaupu 1,0 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,2 miljardi euro eest. Võrreldes 2015. aasta detsembriga kasvas eksport 10% ja import 8%.
Eesti kaubavahetus, jaanuar–detsember, 2015–2016
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2015 2016 muutus, % 2015 2016 muutus, % 2015 2016
KOKKU 11 565,6 11 882,6 3 13 110,6 13 500,3 3 -1 545,0 -1 617,6
Jaanuar 917,7 823,4 -10 966,6 979,1 1 -48,9 -155,7
Veebruar 863,1 918,8 6 1 014,3 1 057,7 4 -151,2 -138,9
Märts 1 048,5 1 032,4 -2 1 207,6 1 186,5 -2 -159,1 -154,1
Aprill 1 031,1 1 048,0 2 1 129,3 1 205,5 7 -98,3 -157,5
Mai 955,9 997,8 4 1 044,7 1 144,8 10 -88,8 -147,1
Juuni 1 000,4 974,6 -3 1 168,0 1 132,2 -3 -167,5 -157,6
Juuli 935,5 886,7 -5 1 106,6 1 042,1 -6 -171,1 -155,4
August 913,9 1 020,1 12 1 021,6 1 089,6 7 -107,8 -69,5
September 980,5 1 102,2 12 1 141,3 1 176,4 3 -160,8 -74,2
Oktoober 1 010,8 1 027,2 2 1 140,2 1 168,5 2 -129,4 -141,3
November 1 005,9 1 063,5 6 1 099,7 1 159,6 5 -93,8 -96,1
Detsember 902,3 988,1 10 1 070,7 1 158,4 8 -168,4 -170,3
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, 2016
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus eelmise aastaga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus,% Muutus eelmise aastaga, %
KOKKU 11 882,6 100 3 KOKKU 13 500,3 100 3
EL-28 8 774,5 74 1 EL-28 11 129,4 82 3
EA-19 5 501,3 46 1 EA-19 7 911,9 59 3
EL välised riigid 3 108,1 26 8 EL välised riigid 2 370,9 18 4
1.Rootsi 2 131,5 18 -2 1.Soome 1 759,8 13 -7
2.Soome 1 888,7 16 4 2.Saksamaa 1 483,5 11 3
3.Läti 1 093,7 9 -9 3.Leedu 1 281,3 9 2
4.Venemaa 773,5 7 0 4.Läti 1 129,9 8 2
5.Leedu 713,1 6 5 5.Rootsi 1 121,4 8 1
6.Saksamaa 704,4 6 16 6.Poola 974,4 7 0
7.Norra 483,1 4 1 7.Holland 847,9 6 18
8.Taani 379,1 3 14 8.Venemaa 747,6 6 -5
9.Holland 329,8 3 -13 9.Hiina 555,8 4 7
10.USA 317,7 3 -12 10.Itaalia 355,0 3 7
Eksport ja import kaubajaotise järgi, 2016
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga, % mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga, %
KOKKU 11 882,6 100 3 13 500,3 100 3 -1 617,6
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 1 075,8 9 -5 1 437,1 11 2 -361,4
Mineraalsed tooted (V) 930,3 8 -13 1 182,5 9 -17 -252,2
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 580,2 5 6 1 130,2 8 4 -549,9
Kummi- ja plasttooted (VII) 391,1 3 3 729,2 5 3 -338,1
Puit ja puittooted (IX) 1 210,7 10 6 423,4 3 6 787,3
Paber ja pabertooted (X) 334,3 3 4 271,1 2 0 63,2
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 382,7 3 9 644,9 5 10 -262,2
Metall ja metalltooted (XV) 841,5 7 0 1 107,8 8 6 -266,4
Mehaanilised masinad (84) 938,7 8 12 1 377,9 10 4 -439,3
Elektriseadmed (85) 2 558,3 22 3 2 395,0 18 1 163,2
Transpordivahendid (XVII) 739,6 6 7 1 440,2 11 18 -700,6
Mitmesugused tööstustooted (XX) 1 070,7 9 5 364,2 3 3 706,5
Muu 828,9 7 11 996,6 7 8 -167,8

Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.01.2017, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.01.2017. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 13 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Alates 2016. aasta jaanuarist avaldab Statistikaamet iga kuu Eesti päritolu kaupade eksporti. Andmed on kättesaadavad statistika andmebaasis. Aegrida algab 2013. aastast.

Täpsem teave:

Evelin Puura
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9259

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis ja valmistabelites. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.