Kuidas hoiame Teie eraelulist teavet?

Statistikaamet on riigiasutus ja meie tegevus on avalik. Iga inimene võib esitada teabenõude ja küsida teavet ameti tegevuse ja avaldatava riikliku statistika kohta.

Avaliku teabe seaduse järgi peab riigiasutuse kirjavahetus olema avalikkusele kättesaadav asutuse veebilehel dokumendiregistris. Eraisikute kontaktandmed jm eraeluline teave on konfidentsiaalne ja sellele ligipääsu on seadus kitsendanud. Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas kasutame Teie isikuandmeid ja tagame nende konfidentsiaalsuse.

Privaatsuspoliitika ei hõlma:

 • riikliku statistika tegemiseks nii juriidilistelt kui eraisikutelt kogutud andmete hoidmist ja avalikustamist. Need andmed on konfidentsiaalsed ja neid käideldakse ja avalikustatakse vastavalt riikliku statistika seadusele, mis välistab nende kasutamise kontrolli, maksustamise jm mittestatistilisel eesmärgil (st andmeid ei avalikustata ka kohtule ega politseile);
 • juriidiliste isikute andmete hoidmist;
 • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele meie veebilehel viidatakse (välislingid).

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmetele lisaks satuvad Teie isikuandmed Statistikaametisse järgmistel juhtudel:

 1. Te saadate meile teabenõude, tellimustöö, märgukirja või selgitustaotluse.
 2. Teie kohta esitatakse Statistikaametile järelepärimine teenistuja töötamise kohta Statistikaametis.
 3. Te helistate klienditoe- või infotelefonil.
 4. Te külastate meie veebilehte või kasutate meie teenuseid.
 5. Te soovite tutvuda Teie kohta kogutud andmetega
 6. Te osalete meie korraldatud üritustel.
 7. Te osalete meie kliendiuuringutes.
 8. Te kandideerite meile tööle.

Millist teavet Statistikaamet Teie kohta saab ja säilitab?

 1. Kontaktandmed (nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber) ja muu teave dokumentides.
 2. Telefonikõnede salvetused (kõne salvestamisest teavitatakse Teid kõne alguses).
 3. Elektroonilised tuvastusandmed (IP-aadress).
 4. Kliendiuuringutes ja tagasisideküsitlustes kogutud andmed.
 5. Teave Teie tellitud toodete ja teenuste ja veebikülastuste kohta.
 6. Tööle kandideerimisel avaldatud teave.

Mis eesmärgi Statistikaamet Teie kohta saadud teavet kasutab?

Teie kontaktandmeid kasutame vaid Teiega kontakteerumiseks, sh Teie teavitamiseks uutest toodetest, mis võivad Teile huvi pakkuda. E-kirjadele on alati lisatud viide teavitustest loobumise võimaluse kohta. Loobujatele ei saadeta teavitusi kolme aasta jooksul.

Teie tellimuste ja veebikülastuste teavet ja kliendiuuringutes antud vastuseid kasutame toodete ja teenuste arendamiseks. Kliendiuuringutes on kontaktandmete andmine vabatahtlik. Uuringute kokkuvõtteid avalikustame umbisikuliselt, vastaja nime ja aadressideta.

Kuidas tagatakse Teie kohta saadud teabe konfidentsiaalsus?

Teabe säilitamisel ja avaldamisel tagame isikuandmete konfidentsiaalsuse. Kuna tegemist ei ole riikliku statistika tegemisel kogutud andmetega, väljastame juurdepääsupiirangust hoolimata teavet asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

 1. Eraisikute puhul avalikustame veebilehel dokumendiregistris ainult kirja saatja / saaja nimetähed  ja dokumendiliigi (teabenõue ja tellimustöö, kiri). Kirja täpset pealkirja ega sisu, samuti saatja kontaktandmeid, me ei avalikusta, sest eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga (asutusesiseseks kasutamiseks). Juhul kui vastuskiri sisaldab isiku tuvastamist võimaldavat teavet (nt Teie kohta kogutud andmeid), v.a kontaktandmed, siis saadame selle krüpteeritult. Paberil isikuandmeid sisaldavat teavet ei edasta me posti teel, vaid kohapeal isikut tõendava dokumendi alusel. Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame veebilehel dokumendiregistris kolm aastat ja asutuse dokumendihaldussüsteemis dokumendile kehtestatud säilitustähtajani (nt teabenõuetel ja tellimustöödel kolm aastat). Pärast selle tähtaja möödumist paberdokumendid hävitatakse. Elektroonilisel kujul teabenõuded ja tellimustööd säilitatakse kliendihaldussüsteemis, mis on asutusesiseseks kasutamiseks.
 2. Klienditoe ja infotelefoni kõned salvestatakse. Teavitus salvestamise kohta on kõne alguses. Kui Te ei soovi salvestamist, on Teil võimalik kõnest loobuda ning valida mõni muu teabe saamise viis (saata kiri, e-kiri või tulla Statistikaametisse kohapeale). Salvestisi kasutame vaid teenuse kvaliteedi kontrollimiseks või kõnede sisu tõestamise vajaduse korral. Salvestistele pääsevad ligi teenuse kvaliteedi eest vastutavad isikud. Salvestisi säilitatakse kolm aastat, misjärel need hävitatakse. Telefonikõnede kohta koostatud kokkuvõtted on umbisikulised ning neid kasutatakse ainult asutusesiseselt.
 3. Teie veebikülastuste kohta logifailidesse salvestuv ja kliendiuuringutes kogutud teave on piiratud ligipääsuga asutusesiseseks kasutamiseks. Veebilehe kasutusstatistikat ja kliendiuuringute tulemusi avaldame üldistatult (umbisikuliselt).
 4. Kui kandideerite Statistikaametisse tööle, siis
  • lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
  • eeldame, et Teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
  • Teil on õigus teada, milliseid andmeid me Teie kohta oleme kogunud;
  • Teil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja esitada selgitusi-vastuväiteid;
  • teiste kandidaatide andmeid Teile ei avaldata;
  • mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja jooksul (üks aasta);
  • Teie andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.