Rahandus

Valitsemissektori võlg kahanes taas

pressiteade nr 36

Eesti valitsemissektori eelarve ülejääk oli 2016. aastal esialgsetel andmetel 0,3% ja võlatase 9,5% sisemajanduse koguproduktist, teatab Statistikaamet.

Eesti valitsemissektori üle-/puudujääk allsektoriti, 2008–2016

Loe edasi

Valitsemissektori võlatase täpsustus

pressiteade nr 109

Eesti valitsemissektori eelarve ülejääk oli 2015. aastal täpsustatud andmetel 0,1% ja võlatase 10,1% sisemajanduse koguproduktist, teatab Statistikaamet.

Diagramm: Eesti valitsemissektori üle-/puudujääk allsektoriti, 2011–2015

Loe edasi

Finantsvahendus

artikkel
Egle Vesilind
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 197)

Eesti finants- ja kindlustustegevuse sektorisse kuulub 1% majanduslikult aktiivsetest registreeritud äriühingutest (v.a ainult maksukohustuslaste registris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjad). Finants- ja kindlustussektorisse kuuluvad keskpank, krediidiasutused, valdusfirmad, investeerimisfirmad, kindlustusseltsid, fondid, muude finantsteenuste osutajad, finantsturgude haldajad, kindlustuse ja pensionifondide abitegevusaladel tegutsevad üksused ning fondide valitsejad. Finantsja kindlustussektori panus Eesti sisemajanduse koguprodukti (SKP) oli 2015. aastal 0,4 protsendipunkti suurem kui aasta varem. Euroopa Liidu 28 riigi keskmine finants- ja kindlustustegevuse sektori ettevõtete panus SKP-sse langes 2015. aastal tagasi 2013. aasta tasemele ehk 5,3%-ni. Eesti finants- ja kindlustussektori panus SKP-sse oli samal tasemel nagu 2014. aastal ning ühel joonel Hispaania, Saksamaa ja Rumeeniaga (3,9%).

Väljaande kaas

Loe edasi

Rahandus

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2016 (lk 32)

Eesti 2015. aasta riigieelarve tulud koos edasikantavate maksudega olid 7,98 miljardit eurot. Summa jäi märkimisväärselt alla planeeritud eelarve mahule, mis oli 8,45 miljardit eurot. Plaanitud maht jäi saavutamata eelkõige toetuste väiksema laekumise tõttu. Toetusi arvestamata ületas laekumiste summa planeeritud eelarve mahtu 155 miljoni euroga. 2015. aasta planeeritud kulutused olid 8,67 miljardit eurot, millest eelarveaasta jooksul tehti ära 8,33 miljardit.

Väljaande kaas

Loe edasi

Kohalike omavalitsuste eelarved

artikkel
Marika Kivilaid
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 90)

Artiklis antakse lühiülevaade Pärnu maakonna kohalike omavalitsuste eelarvete tuludest ja kuludest, võrreldakse neid kõikide Eesti kohalike omavalitsuste keskmisega ning jälgitakse viimase kümnendi jooksul toimunud muutusi. Analüüs põhineb eelarvete kvartaliaruannetel, mida kohalikud omavalitsused esitavad Rahandusministeeriumile.

Väljaande kaas

Loe edasi