Statistikaameti strateegia 2015–2020

Täistekst (PDF formaadis)

Missioona

Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda Eesti kohta usaldusväärset ja objektiivset infot.

Statistikaamet on ellu kutsutud selleks, et teha riiklikku statistikat. Riiklik statistika on avalik info, mis vastab kindlatele põhimõtetele ja kvaliteedikriteeriumidele. Need on kokku lepitud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni piirkonnasb ja Euroopa Liidu asutamislepingus (artikkel 285)c ning põhjalikumalt lahti seletatud Euroopa statistika tegevusjuhisesde. Vastavust Euroopa statistika tegevusjuhisele hindavad sõltumatud eksperdid. Eesti eelmine hindamine oli aastal 2006, järgmine on kavas 2015.

Usaldusväärsus tähendab seda, et Statistikaameti tehtud riiklik statistika kajastab võimalikult tõetruult, täpselt ja järjepidevalt tegelikku olukorda ning et andmeallikad ja statistika tegemise meetodid valitakse teaduslike kriteeriumide alusel.

Objektiivsus tähendab statistika süstemaatilist ja mõjutusteta tegemist, mis eeldab ametialaste ja eetikareeglite järgimist ning tegevuse läbipaistvust nii tarbija kui ka andmeesitaja jaoks.

Seega on riikliku statistika kuuest kvaliteedikriteeriumist (erapooletus, usaldusväärsus, objektiivsus, ametialane sõltumatus, tasuvus ja statistiline konfidentsiaalsus) esile toodud kaks, mis koondavad ülejäänuid. Näiteks ei saa olla usaldusväärne ilma erapooletuse ja tarbijate võrdse kohtlemiseta või valida statistika tegemise meetodeid ametialase sõltumatuseta või eeldada, et andmeesitajad usaldavad Statistikaameti kasutusse oma andmed, kui me ei pea kinni statistilisest konfidentsiaalsusest.

Statistikaamet pakub infot Eesti kohta. Et Statistikaamet on Euroopa statistikasüsteemi (ESS) osa, on tema ülesanne pakkuda riiklikku statistikat Eesti kohta ka väljaspool Eestit. ESS on partnerlus, mis koosneb liikmesriikide statistikaametitest ja Eurostatist. Üldjuhul Eurostat ise statistikat ei tee, vaid koondab liikmesriikides tehtut. See partnerlus tagab ESSis tehtava statistika võrreldavuse ajas ja ruumis. Peale Euroopa Liidu esitab Statistikaamet Eesti statistikat veel paljudele rahvusvahelistele organisatsioonidele, nagu ÜRO, OECD jpt.

Peale selle on Statistikaamet Euroopa statistika vahendaja Eesti tarbijale, kasutades oma kogemust ja teadmisi.

Visioonf

Riiklik statistika on usaldusväärse info esmane allikas.

Olukorras, kus tekkiva ja kättesaadava info hulk üha kiiremini suureneb, muutub aina olulisemaks info, mille kvaliteeti saab põhjalikumalt kontrollimata usaldada. Mida tegusam on inimene ja mida rohkem on tal vaja otsustada ja oma otsuseid põhjendada, seda kriitilisem on vajadus usaldusväärse statistika järele. Statistikaameti potentsiaal on rahuldada just sellist ühiskonna vajadust.

Tunnuslause

Teadlikud otsused!

Teadlike otsuste tegemiseks on vaja kvaliteetseid arvandmeid, mida pakub Statistikaamet.

Tunnuslauset kasutame Statistikaameti toodete ja teenuste tutvustamisel ning reklaammaterjalidel.

Põhiväärtused

Statistikaameti missiooni ja visiooni elluviimisel lähtume otsustamisel ja suhtlemisel huvigruppidega kolmest põhiväärtusest.

 • Usaldusväärsus
 • Koostöö
 • Uuenduslikkus

Usaldusväärsus

Usaldusväärsuse all mõtleme Statistikaametis järgmist:

 • meie tehtud statistika tugineb teaduslikult põhjendatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikale
 • selgitame kasutatud metoodikat ja avaldatud statistikat
 • meie tehtud statistika on tarbijatele võrdselt kättesaadav
 • oleme oma töös erapooletud ja sõltumatud
 • meie tegevus on eetiline ja läbipaistev
 • meile usaldatud andmed on kindlalt kaitstud
 • meie töötajad on oma ala motiveeritud asjatundjad

Koostöö

Koostöö all mõtleme Statistikaametis järgmist:

 • oleme suhtlemises avatud ja otsekohesed
 • näeme ette tarbija vajadusi ja reageerime kiiresti
 • arvestame oma töös andmeesitajate tagasisidet
 • osaleme riigisiseses ja rahvusvahelises statistikakoostöös
 • meie töötajate koostöö on ühiste eesmärkide täitmise oluline eeldus
 • peame oma lubadustest kinni

Uuenduslikkus

Uuenduslikkuse all mõtleme Statistikaametis järgmist:

 • meie töötajate arvamus ja initsiatiiv on Statistikaameti arengu alus
 • statistika arendamisel, tegemisel ja levitamisel kasutame ajakohast tehnoloogiat
 • võtame kasutusele andmelaol põhineva statistika integreeritud tootmise mudeli
 • mitmekesistame statistika esitust ja võtame kasutusele uusi levikanaleid
 • taotleme igas töölõigus kvaliteeti ja tõhusust

Strateegiakaart

Statistikaameti strateegiakaart aitab paremini mõista missiooni ja visiooni elluviimiseks seatud peamiste eesmärkide ja meetmete omavahelisi seoseid. Peamised eesmärgid ja meetmed on täpsemalt kirjeldatud järgnevates strateegia peatükkides.

Strateegiakaart

Eesmärk 1. Teha arusaadavat ja asjakohast statistikat

Eesmärgi saavutamise mõõdikud

 • Riikliku statistika kasutamine otsuste tegemisel, %
 • Tarbijate vajadustega arvestamine
 • SA usaldusväärsus
 • Rahvusvaheliste missioonide hinnangud
 • Meediakajastused
 • Statistika andmebaasi külastused , kasv eelmise aastaga võrreldes, %
 • Avaldamiskalendrist kõrvalekaldumine
 • Täitmata ELi määrused
 • Tarbijatele tegemata tööde maksumuse osatähtsus SA eelarves, %
 • Täidetud tellimustööde osatähtsus eelarves, %

Eesmärk 2. Mõõta muutusi kiiremini

Eesmärgi saavutamise mõõdikud

 • Andmete ajakohasus
 • Teabenõuetele ja tellimustöödele vastamise kiirus
 • Ajakohasuse eesmärke täitvate tööde osatähtsus, %
 • Põhistatistika töö tegemiseks keskmiselt kulunud aeg
 • Andmekogudest saadud registri-muutujate osatähtsus, %
 • Andmeesitajate tunnetatud koormus (hinnang)

Meede 1. Tunda tarbija vajadusi

Eesmärgi saavutamise mõõdikud

 • Statistikatöö muutmiseks tehtud parendusseminaride arv (SA sees)
 • Tarbijate tehtud ettepanekud
 • Tarbijate vajaduste selgitamiseks toimunud kohtumised (nt fookusgrupp)

Meede 2. Rakendada innovaatilisi meetodeid

Eesmärgi saavutamise mõõdikud

 • Arendus-projektidele kulunud aeg, h
 • Ettevalmistusele kuluva aja osatähtsus põhiprotsessi koguajas, %

Meede 3. Arendada tooteid ja teenuseid

Eesmärgi saavutamise mõõdikud

 • Uued statistikatööd
 • Uute statistikatööde kogumaksumus, tuhat eurot
 • Parendatud statistikatööd
 • Tellimistööde täitmisest saadud tulu, eurot

Meede 4. Tutvustada tooteid ja teenuseid

Eesmärgi saavutamise mõõdikud

 • Tarbijakoolitustel osalenud
 • Tarbijakoolitused
 • Tooteid ja teenuseid tutvustavad kohtumised (v.a tarbijakoolitused)
 • Tooteid ja teenuseid tutvustavatel kohtumistel osalenud (v.a tarbijakoolitused)

Meede 5. Rakendada tõhus planeerimissüsteem

Eesmärgi saavutamise mõõdikud

 • Tähtaegselt täidetud tellimustööde osatähtsus, %
 • Kahe tööpäeva jooksul täidetud teabenõuete osatähtsus, %

Meede 6. Kirjeldada statistikatööd metainfosüsteemis

Eesmärgi saavutamise mõõdikud

 • Registrimuutujatega statistikatööde osatähtsus, %
 • Kuubimuutujatega statistikatööde osatähtsus, %

Meede 7. Standardida protsessid

Eesmärgi saavutamise mõõdikud

 • Detailselt kirjeldatud põhiprotsessi alametappide osatähtsus, %
 • Avaldatud kvaliteedinäitajatega  statistikatööde osatähtsus , %

Meede 8. Juurutada uus tootmissüsteem

Eesmärgi saavutamise mõõdikud

 • Uuele kogumistarkvarale üle viidud statistikatööde osatähtsus, %
 • Uuele töötlustarkvarale üle viidud statistikatööde osatähtsus (v.a makro-majandusstatistika tööd), %
 • Uuele analüüsitarkvarale üle viidud statistikatööde osatähtsus (v.a makro-majandusstatistika tööd), %

Meede 9. Luua statistika andmeladu

Eesmärgi saavutamise mõõdikud

 • Andmelattu viidud statistikatööde osatähtsus, %

Meede 10. Vähendada andmeesitajate tunnetatud koormust

Eesmärgi saavutamise mõõdikud

 • Andmeesitajate koormus (andmeobjektide arv x registrimuutujate arv)
 • Veebiküsitlusele vastanute osatähtsus, %
 • Telefoniküsitlusele vastanute osatähtsus, %
 • Aruannete täitmiseks kulunud aeg, h; muutus võrreldes eelmise aastaga, %

Meede 11. Motiveeritud ja kompetentsed töötajad

Eesmärgi saavutamise mõõdikud

 • Töötajate rahulolu indeks

Meede 12. Arendada infosüsteeme

Eesmärgi saavutamise mõõdikud

 • Investeeringute osatähtsus eelarves, %
 • Investeeringute osatähtsus eelarves ilma RELi ja REGRELita, %
 • Sisekliendi rahulolu uute rakendustega
 • Tähtaegselt lõpetatud arendusprojektide osatähtsus, %
 • Rakenduste ja IT infrastruktuuri käideldavuse (rakenduse kättesaadavus) vastavus kokkulepitud teenustasemetele
 • SA infosüsteemide käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse vastavus ISKE nõuetele

Meede 13. Tõhusam juhtimine

Eesmärgi saavutamise mõõdikud

 • Paindliku tööaja kokkuleppe sõlminud töötajate osatähtsus, %
 • Nende töötajate  osatähtsus, kelle põhipalk on vähemalt 100%  tööpere põhipalga Tallinna ja Harjumaa kogu palgaturu mediaanpalgast, %
 • Nende Tartu ja muu Eesti töötajatea osatähtsus, kelle põhipalk on vähemalt 100% tööpere põhipalga Tartu ja muu Eesti kogu palgaturu mediaanpalgast, %
 • Voolavus, %
 • Hinnang SA juhtimiskvaliteedile
 • Kasutajate rahulolu juhtimis-aruandlusega
 • SA püsib tegevuskulude piirsumma raames (v.a põhjendatud uued algatused)
 • Elektrooniliste riigihangete tegemine asutuses, %
 • Riigihangete vaidlustamise tase madalam riigi keskmisest vaidlustamise tasemest
 • Kinnisvarakulu täistööajaga töötaja kohta aastas, eurot
 • Üüripind täistööajaga töötaja kohta (m2)
 • Energiatarve täistööajaga töötaja kohta (kwh/aastas)


a Missioon on asutuse olemasolu põhjus ja põhjendus.

b ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni piirkonnas
http://www.stat.ee/dokumendid/19430

c Euroopa Liidu asutamisleping (artikkel 285)
http://www.legaltext.ee/text/et/T81065.htm

d Euroopa statistika tegevusjuhis http://ec.europa.eu/eurostat/portal/page/portal/quality/code_of_practice

e Euroopa statistika tegevusjuhise ja käesoleva strateegia eesmärkide ja meetmete täpsemaid seoseid kirjeldab Lisa 3.

f Visioon on vaade tulevikku, mis näitab, milliseks kavatseb asutus areneda.