Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon

Kulutused teadus- ja arendustegevusele mullu vähenesid

pressiteade nr 128

Eestis tehti 2016. aastal teadus- ja arendustegevusele kulutusi 270,3 miljoni euro eest, mida on 11% vähem kui aasta varem, teatab Statistikaamet.

<br>Teadus- ja arendustegevusele tehtud kulutuste osatähtsus SKP-s, 2008–2016

Loe edasi

Teadus- ja arendustegevus

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 129)
Rita Raudjärv, Tiina Pärson

Teadus- ja arendustegevus on oma olemuselt loominguline tegevus, mida tehakse järjepidevalt ja mille eesmärk on suurendada teadmiste hulka, mille põhjal saab välja töötada uusi rakendusi. Seega ei puuduta teadus- ja arendustegevus ainult teaduse tegemist, vaid väga oluline osa on ka arendusel. Valdkond hõlmab alus- ja rakendusuuringuid ning katse- ja arendustöid, mis võivad osaliselt kattuda.

Väljaande kaas

Loe edasi

Kulutused teadus- ja arendustegevusele mullu suurenesid

pressiteade nr 132

Eestis tehti 2015. aastal teadus- ja arendustegevusele 302,8 miljoni euro eest kulutusi, mis on 6% enam kui aasta varem, teatab Statistikaamet.

Diagramm: Teadus- ja arendustegevuse kulutused, 2005–2015

Loe edasi

Teadus- ja arendustegevus

Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 377)
Rita Raudjärv, Tiina Pärson

Teadus- ja arendustegevus (T&A) on süstemaatiline tegevus, mis põhineb isiku loomevabadusel ja seab eesmärgiks teaduslikul teel uute teadmiste kogumise inimese, looduse ja ühiskonna ning nende vastastikuse toime kohta ning saadud teadmiste rakendamise uute materjalide, toodete ja seadmete loomiseks, protsesside, süsteemide ja teenuste juurutamiseks või nende oluliseks täiustamiseks. T&A hõlmab alus- ja rakendusuuringuid ning katse- ja arendustöid, mis võivad omavahel osaliselt kattuda.

Väljaande kaas

Loe edasi

Teadus- ja arendustegevus

Eesti. Arve ja fakte 2016 (lk 50)

2014. aastal tehti Eestis teadus- ja arendustegevusele (T&A) kulutusi 286,7 miljoni euro eest, mida on 12% vähem kui 2013. aastal. T&A-le tehtud kulutused hakkasid tasapisi vähenema 2013. aastal. Aastatel 2010–2012 tehti Eesti õlitööstuses olulisi investeeringuid tehnoloogilisse arendusse, mis tõstis Eesti kogukulutused teadus- ja arendustegevusele varasemast märkimisväärselt kõrgemale tasemele. Tehase avamisega 2013. aastal hakkasid investeeringud vähenema ja selle järelmõju oli selgelt tunda ka 2014. aastal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Mullu kulutused teadus- ja arendustegevusele vähenesid

pressiteade nr 129

2014. aastal tehti Eestis kulutusi teadus- ja arendustegevusele 286,7 miljoni euro eest, mida oli 12% vähem kui 2013. aastal, teatab Statistikaamet.

Diagramm: Kulutused teadus- ja arendustegevusele, 2002–2014

Loe edasi

Teadus- ja arendustegevus

Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia (lk 379)
Rita Raudjärv, Tiina Pärson

Teadus- ja arendustegevus (T&A) on süstemaatiline loominguline tegevus, mille eesmärk on suurendada teadmiste hulka ja kasutada neid uute rakenduste väljatöötamiseks. Arvestatakse kõiki riigi territooriumil T&A-le tehtud kulutusi olenemata rahastamisallikast. Oluline teadmuspõhise majanduse poole liikumist kajastav näitaja on T&A-le tehtud kulutuste suhe sisemajanduse koguprodukti (SKP) ehk T&A intensiivsus.

Väljaande kaas

Loe edasi

Innovatsioon

Eesti. Arve ja fakte 2015 (lk 50)

Eurostati innovatsiooniuuringu järgi olid 2012. aastal uuenduslikud 47,6% Eesti ettevõtetest. Euroopa Liidu keskmisest (48,9%) jäi Eesti uuenduslikkuse määr madalamaks, ent Läti ja Leedu omast oli kõrgem. Soome ettevõtetele jäi Eesti näitaja alla 5 protsendipunktiga, ehkki eelmise, 2010. aasta uuringu ajal edestasid Eesti ettevõtted Soome omi. Kuigi uuenduslikkuse määra järgi on Eesti oma kõrge koha loovutanud, kuulub Eesti innovatsioonikulutuste ja müügitulu suhte poolest siiski endiselt Euroopa Liidu juhtriikide hulka.

Väljaande kaas

Loe edasi

Säästva arengu näitajad. Indicators of Sustainable Development

väljaanne
Kuidas edeneb Eesti säästva arengu riikliku strateegia „Säästev Eesti 21” (SE21) nelja eesmärgi – heaolu kasv, sidus ühiskond, eesti kultuuriruumi elujõulisus ja ökoloogiline tasakaal – saavutamine? Kogumik koondab 69 säästva arengu näitajat, mille abil vaadeldakse strateegias seatud eesmärkide poole püüdlemist just Eesti säästva arengu kontekstis. Iga näitaja kohta on peale olukorra analüüsi kirjeldatud ka asjakohasus SE21 kontekstis ja meetmed lähtuvalt riigis kehtivatest arengu- ja tegevuskavadest. Kogumik valmib koostöös Riigikantselei strateegiabürooga. Kuigi fookus on säästva arengu vaatenurgast olulistel teemadel, pakub kogumik lugemist kõigile, keda huvitab Eesti areng.
Väljaande kaas

Loe edasi

Eesti teadus- ja arendustegevuse kulutuste langus oli ELi suurim

pressiteade nr 135

2013. aastal tehti Eestis kulutusi teadus- ja arendustegevusele 326 miljoni euro eest, mida oli 14% vähem kui 2012. aastal, teatab Statistikaamet.

Diagramm: Teadus- ja arendustegevuse intensiivsus, 2002–2013

Loe edasi