Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Annual Report on European SMEs 2015/2016

Töö tegija: London Economics
Töö alus: Euroopa Komisjoni tellimus
Valdkond: ettevõtete majandusnäitajad, majandusüksused
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: ettevõtete majandusnäitajad, majandusüksused
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

E-ekspordi edendamise kontseptsioon ja tegevuskava

Töö tegija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Töö alus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimus
Valdkond: e-kaubandus, e-eksport
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubandus, infotehnoloogia ettevõtetes
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Kellel on Eestis hea, kellel parem? Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel

Töö tegija: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE
Töö alus: Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei tellimus projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames.
Valdkond: rahvastik, tervis, tööturg, sissetulek, turvalisus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti tööjõu-uuring 2013-2014, Eesti sotsiaaluuring 2012-2013
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Maksupoliitika mõju leibkondade maksukoormuse jaotumisele

Töö tegija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Töö alus: Rahandusministeeriumi tellimus
Valdkond: rahandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Sotsiaaluuring 2012, Leibkonna eelarve uuring 2011
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Terviseseisundist või puudest tingitud erivajadusega noorte koolilõpetajate siirdumine tööturule

Töö tegija: Eesti Töötukassa
Töö alus: Eesti Töötukassa uurimistöö
Valdkond: tervis, haridus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: uuring „Edukus tööturul“
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Trends and inequalities in mortality of noncommunicable disease. Case study for Estonia

Töö tegija: Tervise Arengu Instituut
Töö alus: TAI leping WHO Eesti esindusega
Valdkond: Tervis
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: REL2000, REL2011
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2024

Töö tegija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Töö alus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi uurimistöö
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: uuring „Edukus tööturul“, 2011. aasta rahva ja eluruumide loendus, tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Eesti ettevõtete uuendusmeelsus ja innovatsiooni toetamise võimalused

Töö tegija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Töö alus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimus
Valdkond: Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: „Ettevõtete innovatsiooniuuring” 2006-2008, 2008-2010 ja 2012-2014
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

Eesti Konkurentsivõime Ülevaade 2015

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga väljaanne „Eesti Konkurentsivõime Ülevaade“
Valdkond: väliskaubandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubandus
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

Rahastamispiirangute mõju teadus- ja arendustegevusele üle majandustsükli

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga Toimetised
Valdkond: Teadus- ja arendustegevus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Teadus- ja arendustegevus, 1998-2012
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi