Tööturg

Tööturuandmed on olulised riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarvete planeerimisel, samuti ministeeriumide vastutusala strateegiliste dokumentide sisendina. Näitena võib tuua „Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008–2011“, Euroopa Liidu tasandilt aga „Euroopa tööhõivestrateegia“ (European Employment Strategy).

Loe edasi

Tööturg

artikkel
Heidy Roosimägi
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 58)

2016. aasta tööturule suuri muutuseid ei toonud. Kui 2015. aastal tõusis tööealiste hõivemäär võrreldes 2014. aastaga enam kui 2 protsendipunkti, töötuse määr taandus 6,2%-ni ning tööjõus osalemise määr tõusis 1,4 protsendipunkti, siis 2016. aastal tõusis hõivemäär 0,4 ja aktiivsuse määr 1 protsendipunkti võrra. Töötuse määr oli 2016. aastal 6,8%. Siiski on Eestil praeguseks täidetud Euroopa 2020 tööhõivestrateegias seatud kolmest eesmärgist kaks: 20–64-aastaste hõivemäär on ületanud 76% piiri ja 45% uuest põlvkonnast ehk 30–34-aastastest on omandanud kolmanda taseme hariduse. Haridussüsteemist varakult lahkunute osatähtsus oli 2016. aastal 10,9% (eesmärk 9,5%).

Väljaande kaas

Loe edasi

Aasta alguses hõivenäitajad paranesid

pressiteade nr 55

Töötuse määr oli 2017. aasta I kvartalis 5,6%, tööhõive määr 66,3% ja tööjõus osalemise määr 70,2%, teatab Statistikaamet. Tööjõus osalemise määr jõudis varasemate aastate I kvartalitega võrreldes rekordtasemele.

Tööjõus osalemise määr, tööhõive määr ja töötuse määr, I kvartal, 2002–2017

Loe edasi

Noored tajuvad tööturul tõrjutust ka majanduskriisi järel

Statistikablogi
M. Kazjulja, E.-L. Roosmaa

Töö otsimine on keeruline igas vanuses, kuid eriti keerulises olukorras on just tööturule sisenevad noored. Tööd otsivad noored leiavad end tihti hapras olukorras, mis väljendub näiteks tähtajalistes töölepingutes või ebakindlatel töökohtadel töötamises.

Noored tajuvad tööturul tõrjutust ka majanduskriisi järel

Loe edasi

Paindliku tööaja roll töö- ja pereelu ühitamisel

Statistikablogi
Kadri Täht, Tallinna Ülikooli sotsioloogia vanemteadur

Eesti ühiskonnas on pikka aega olnud tavaks ja normiks meeste tööturul osalemise kõrval ka naiste, sh lastega naiste, kõrge tööturul osalemise määr. Enamgi veel, valdav osa naisi töötab täistööajaga. Millised on aga võimalused töö- ja pereelu ühitamiseks paindliku tööaja näitel?

Osalise tööajaga töötamine soo ja noorima lapse vanuse järgi, 2015

Loe edasi

Olukord tööturul püsib stabiilsena

pressiteade nr 19

Töötuse määr oli 2016. aastal 6,8%, tööhõive määr 65,6% ja tööjõus osalemise määr 70,4%, teatab Statistikaamet. Aastaga on tööturule lisandunud 8300 inimest, milles mängib suurt rolli mitteaktiivsete arvu vähenemine. Võrreldes 2015. aastaga on tööturul mitteaktiivsete arv kahanenud 9700 inimese võrra.

Diagramm: Tööjõus osalemise määr

Loe edasi