Transport

Transport (ladina trans ('üle') ja portare ('kandma')) on inimeste ja kaupade liigutamine ning signaalide ja informatsiooni edastamine ühest kohast teise. Maailm ilma igapäevaste liikumisvõimalusteta on muutunud kujuteldamatuks. Transport majandusharuna avaldab suurt mõju peagu kõigile ülejäänud majandusharudele ja teenindussektorile ning samal ajal mõjutavad need tegevusalad tugevasti transporti. Eesti transpordisektorit mõjutab seejuures nii kohalik kui ka teiste riikide majanduslik olukord.

Loe edasi

Transport

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 114)
Piret Pukk, Rita Raudjärv

Artiklis antakse ülevaade Eesti transporditaristust, registreeritud sõidukitest ja vaadeldakse eri transpordiliikide osatähtsust ning tulemusi sõitjate- ja kaubaveos. Samuti antakse ülevaade Eestis toimunud liiklusõnnetustest.

Väljaande kaas

Loe edasi

Mullu vähenes nii sõitjate- kui ka kaubavedu

pressiteade nr 51

Eesti veondusettevõtete teenindatud sõitjate arv vähenes 2016. aastal varasema aastaga võrreldes 3% ning kaubavedu tonnides vähenes 1%, teatab Statistikaamet. Sõitjaid oli rohkem merel ja raudteel, kuid vähem maanteel ja õhus. Kaubavedu maanteel suurenes, kuid raudteel vähenes.

Loe edasi

Reisiliiklus sadamate kaudu mullu kasvas, kaubavedu aga vähenes

pressiteade nr 33

Eesti sadamates teenindatud sõitjate arv kasvas 2016. aastal varasema aastaga võrreldes rahvusvahelistel vedudel 4%, kuid sadamate kaubamaht tonnides vähenes 4%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Transport

Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 337)
Piret Pukk

Transpordisüsteemi kõige olulisem osa on teedevõrk. Avalikuks kasutamiseks mõeldud teed jagunevad riigimaanteedeks, kohalike omavalitsuste teedeks ja metsateedeks. Eestis on 2015. aasta lõpu seisuga 16 597 km riigimaanteid, millest põhi- ja tugimaanteid 4014 km ning kõrvalmaanteid 12 484 km. 75% riigimaanteedest on kattega. Eesti raudteede kogupikkus on 2146 km, millest 918 km on peateed avalikul raudteel ja 132 km raudteedest on elektrifitseeritud.

Väljaande kaas

Loe edasi

Mullu kaubavedu vähenes

pressiteade nr 35

Eesti veondusettevõtete teenindatud sõitjate arv jäi 2015. aastal varasema aastaga võrreldes samale tasemele, kuid kaubavedu tonnides vähenes 13%, teatab Statistikaamet. Sõitjakäive kasvas 2014. aastaga võrreldes 10% ja veosekäive 7%.

Loe edasi

Sadamate ja raudtee kaubamaht oli viimase kümnendi väikseim

Statistikablogi
Piret Pukk

Statistikaameti andmetel veeti 2015. aastal Eesti sadamate kaudu ligi 35 miljonit tonni kaupa ja raudteel 28 miljonit tonni kaupa, mis olid viimase kümne aasta madalaimad näitajad. Varasema aastaga võrreldes vähenes sadamate kaubamaht viiendiku ja raudteel ligi neljandiku võrra.

Diagramm: Kaubavedu sadamate kaudu, 2005–2015

Loe edasi

Millega veetakse kaupa, millega reisijaid?

Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 45)
Piret Pukk

Väljaande kaas

Loe edasi

Mullu veosekäive maanteedel kasvas

Statistikablogi
Piret Pukk

Statistikaameti andmetel oli 2014. aastal Eesti veokite veosekäive 6,3 miljardit tonnkilomeetrit, millest kolmveerandi moodustasid rahvusvahelised veod. Võrreldes 2013. aastaga kasvas veosekäive 5%.

Diagramm: Eesti, Läti ja Leedu veokite veosekäive, 2004-2014

Loe edasi

Transport

Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia (lk 341)

Eesti veondusettevõtete teenuseid kasutas 2014. aastal maanteel, merel, raudteel ja õhus kokku 211 miljonit sõitjat, sellest 92,7% maanteel, 4,1% merel, 2,8% raudteel ja 0,4% õhus. Sõitjate arv vähenes 2013. aastaga võrreldes 2%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Säästva arengu näitajad. Indicators of Sustainable Development

väljaanne
Kuidas edeneb Eesti säästva arengu riikliku strateegia „Säästev Eesti 21” (SE21) nelja eesmärgi – heaolu kasv, sidus ühiskond, eesti kultuuriruumi elujõulisus ja ökoloogiline tasakaal – saavutamine? Kogumik koondab 69 säästva arengu näitajat, mille abil vaadeldakse strateegias seatud eesmärkide poole püüdlemist just Eesti säästva arengu kontekstis. Iga näitaja kohta on peale olukorra analüüsi kirjeldatud ka asjakohasus SE21 kontekstis ja meetmed lähtuvalt riigis kehtivatest arengu- ja tegevuskavadest. Kogumik valmib koostöös Riigikantselei strateegiabürooga. Kuigi fookus on säästva arengu vaatenurgast olulistel teemadel, pakub kogumik lugemist kõigile, keda huvitab Eesti areng.
Väljaande kaas

Loe edasi