Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuring (LEKU, RLU)

Mis uuring see on?

2021. aastal plaanib Statistikaamet rahva ja eluruumide loenduse korraldada registriandmete põhjal (registripõhine rahva ja eluruumide loendus ehk REGREL), mis tähendab, et inimeste käest enam andmeid ei küsita, vaid need pannakse kokku erinevate registrite abil. Loenduse tarbeks on loodud püsielanike määramise reeglid ehk residentsuse indeks, mille abil hinnatakse, kas isik elab uuringuperioodil Eestis või on välismaale läinud. Samuti on pooleli partnerluse ja paiknemise indeksi loomine. Nende indeksite abil on võimalik teha selgeks ühte leibkonda kuuluvad inimesed ja nende elukoht. Indeksite täpsuse kontrollimiseks ongi oluline selle uuringuga teavet koguda. Uuringu tulemused aitavad hinnata registripõhise loendusmetoodika kvaliteeti.

Uuringus küsitakse andmeid elukoha, leibkonna ja eluruumide kohta. Soovitakse saada infot leibkondade koostise kohta, inimeste ja leibkondade tegelike ning registreeritud eluruumide andmeid, samuti soovitakse saada teavet eluruumi omaniku ning teise eluruumi olemasolu ja selle kasutamise aktiivsuse kohta.

Uuringu eesti- ja venekeelne ankeet tutvumiseks

Kuidas sellesse uuringusse satutakse?

LEKU valim on aadressipõhine ja võeti süstemaatilise juhuvaliku teel ehitisregistri ja aadressiandmete süsteemi põhjal koostatud eluruumide nimekirjast. Valim jaotati kahte võrdsesse ossa, millest ühte osa küsitletakse silmast silma intervjuuna ja teine osa saab võimaluse vastata veebiküsitlusel. Küsitletakse kõiki valimisse sattunud aadressil alaliselt või ajutiselt elavaid isikuid olenemata sellest, kas valimisse sattunud aadress on ka rahvastikuregistri järgi nende isikute elukoht. Peale selle saadetakse veebiküsitlus ka kõigile vähemalt 18-aastatele Eesti elanikele, kellel puudub rahvastikuregistris täpne aadress.

Kui Teie elukoha aadress on sattunud valimisse, siis Teie nime ja aadressi teavad vaid küsitleja ja küsitlusjuht. Kogutud andmeid kasutatakse ainult üldistatult, kellegi andmeid eraldi ei vaadelda. Statistikaamet tagab kõigi vastajate andmete kaitse riikliku statistika seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse alusel.

LEKU-s osalemine on vabatahtlik. Statistikaamet on ainus riigiuuringute korraldaja, seega loodame inimeste teadlikkusele: riik peab aitama oma elanikke ja elanikud riiki. Iga inimese olukord on kordumatu, seetõttu ei saa keegi teine uuringusse sattunut asendada. Isikul on õigus uuringus osalemisest keelduda, ent sel juhul läheb tervikpildist üks kild kaotsi. Küsitluses osaledes annab iga vastaja panuse, et riik saaks meid kõiki puudutavaid otsuseid tehes tugineda tõesele ja usaldusväärsele teabele.

Kuidas olla kindel, et tegemist on just Statistikaameti uuringuga?

Statistikaamet korraldab LEKU-t täpse protseduuri alusel. Enne uuringu algust saadetakse kõigile valimisse sattunud aadressidele kontaktkiri, kus tutvustatakse uuringu eesmärki ning antakse teada, kes ja kuidas võtab uuringusse valitud inimesega ühendust. Küsitluse teeb erikoolituse saanud küsitleja. Uuringusse sattunud inimesel on alati õigus nõuda, et küsitleja näitaks oma töötõendit.

Uuringus osalejatele kinkekaartide loosimine

Kõigi vastanute vahel, kes täitsid korrektselt uuringu veebiankeedi, loositi välja nelikümmend 10-eurost COOPi kinkekaarti.

Kinkekaardid võitsid Mariliis Õunapuu, Sirje Tarvis, Kadi Tamkõrv, Tatjana Bogdanova, Aulis Parts, Eve Kaljulaid, Ene Neumann, Leonora Sepp, Jane Õigus, Priit Hainsalu, Mare Mikker, Ülle Eller, Aivi Eespere, Toomas Osijärv, Angelika Aja, Kristiina Siig, Hanna Lahe, Rein Puskar, Küllike Võerahansu, Gennady Zvonov, Terje Nurmsalu, Rene Vernik, Anastassia Enger, Teele Karafin, Karolin Kuningas, Erki Kallas, Valeri Možžuhhin, Stanislav Gruzdov, Epp Sõna, Kardo Toonverk, Sergei Veselov, Marianna Manninen, Indra-Stiina Pitk, Andrei Krassavin, Jane Talonpoika, August Vara, Raivo Pikkor, Helis Vaarik, Janika Lensment, Kerlika Lõhmus.

Kinkekaartide võitjatega võtab Statistikaamet ühendust.

Kus avaldatakse leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringu tulemused ja miks need vajalikud on?

Uuringu tulemused avaldatakse uuringu aruandes Statistikaameti veebilehel 2018. aasta lõpus. Tulemusi kasutatakse REGREL-i metoodika kvaliteedi kontrollimiseks ja metoodika täiustamiseks, sh residentsuse indeksi, partnerluse indeksi ja paiknemise indeksi parendamiseks.

Uuringu kohta saab lisateavet Statistikaameti klienditoe e-posti aadressil klienditugi@stat.ee või telefonil 625 9100 (E-N 8.30-16.30, R 8.30-15.30).

Uuring toimub 2018. aasta maist oktoobri lõpuni.