Liikmesriikidevaheline kaubavahetus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 659/2014, 15. mai 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks, samuti seoses teabe edastamisega tolliasutuste poolt, konfidentsiaalsete andmete vahetamisega liikmesriikide vahel ja statistilise väärtuse määratlemisega

Komisjoni määrus (EL) nr 1093/2013, 4. november 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 638/2004 ja komisjoni määrust (EÜ) nr 1982/2004 seoses Intrastati süsteemi lihtsustamise ja Intrastati teabe kogumisega

Komisjoni määrus (EL) nr 91/2010, 2. veebruar 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta) statistilistest andmetest väljajäetavate kaupade loetelu, maksuhalduri edastatava teabe ja kvaliteedihindamise osas

Komisjoni määrus (EL) nr 96/2010, 4. veebruar 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta) seoses lihtsustusläve, kaubandusega ettevõtte tunnuste järgi, erikaupade ja -liikumiste ning tehinguliikide koodidega

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 222/2009, 11. märts 2009 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1915/2005, 24. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 kaupade koguse registreerimise lihtsustamise ja kaupade teatavat liikumist käsitleva teabe suhtes

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1982/2004, 18. november 2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 1901/2000 ja (EMÜ) nr 3590/92

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004, 31. märts 2004, liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3330/91 kehtetuks tunnistamise kohta

Varem kehtinud õigusaktid

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1835/2002, 15. oktoober 2002, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1901/2000, millega kehtestatakse teatavad rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 3330/91 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2150/2001, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1901/2000 seoses netomassi esitamise lihtsustamisega, 31. oktoober 2001

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1901/2000, millega kehtestatakse teatavad rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 3330/91 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta, 7. september 2000

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1624/2000, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3330/91 liikmesriikidevahelist kaubavahetust käsitleva statistika kohta eelkõige tootenomenklatuuri lihtsustatud kohaldamise osas, 10. juuli 2000

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1182/99, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3330/91 liikmesriikidevahelise kaubanduse statistika kohta, pidades silmas esitatavate andmete vähendamist, 10. mai 1999

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3590/92 liikmesriikidevahelise kaubanduse statistikas kasutatavate statistika andmekandjate kohta, 11. detsember 1992

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3046/92, millega nähakse ette sätted rakendamaks ja muutmaks nõukogu määrust (EMÜ) nr 3330/91 liikmesriikidevahelist kaubavahetust käsitleva statistika kohta, 22. oktoober 1992

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3330/91 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta, 7. november 1991