Ruumianalüüsid

Igal statistiliselt kirjeldataval nähtusel on ajalis-ruumiline komponent, mis võimaldab kasutada statistilisi andmeid erinevate ruumianalüüside tegemiseks. Ruumianalüüs on geograafilise sisuga ülesannete (kaugus, paiknemine, paigutus, vastasmõju jms) lahendamine GIS- ja kaarditarkvaras leiduvate matemaatiliste algoritmide abil.

Kõik 2000. ja 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemused, näiteks andmed rahvastiku soo- ja vanuskoosseisu, rahvuse ja keelteoskuse ning eluruumide kohta, on seotud aadressiga, millele vastab kindel hoone. See võimaldab loendusandmeid kasutada erinevate ruumianalüüside tegemiseks, näiteks transport ja tagamaa, parima asukoha valik, inimeste liikumine ja ränne ning nähtuste ja objektide mõjutsoonid. Alates 2015. aastast on rahvastikustatistika samuti hoonetega seostatud. Rahvastikustatistika põhineb rahvaloenduse rahvaarvul, mida korrigeeritakse registreeritud rahvastikumuutustega – sündide, surmade ja elukohavahetuste (rände) andmetega. Rahvaloenduse rahvastikuarvestuses loendatud isikutele on lisatud alakaetus.

Hoonepõhist statistikat saab esitada tavapärasest haldusüksusega seotud esitusviisist sõltumatult. Nii on võimalik koostada ruutkaarte, kus andmed on agregeeritud ühetaoliste territoriaalsete üksuste ehk ruutude kaupa. Ruut on kõige väiksem territoriaalne üksus, mille kohta Statistikaamet statistilisi andmeid avaldab. Kogu Eesti ala on jaotatud 1 km x 1 km suurusteks ruutudeks, linnad ja nende tihedamini asustatud tagamaad 500 m x 500 m suurusteks ruutudeks ning Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu ja Kohtla-Järve territoorium 100 m x 100 m suurusteks ruutudeks.

Eesti rahvastiku paiknemine

Ruudupõhiste andmete avaldamisel on kasutatud juhitud ümardamise meetodit (v.a rahvaarv soo ja vanuserühma järgi), kus kõik väärtused ümardatakse lähima kolmega jaguva arvuni. Väärtust null ei muudeta, väärtused üks ja kaks ümardatakse nulliks või kolmeks juhuslikkuse alusel. Rahvaarvu, soo ja vanuse avaldamisel ruutude kaupa on üksikisiku konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatud järgmisi reegleid:

  • kui ruudus elab vähem kui neli inimest või ruudus asuvad tühjad eluhooned, on ruudu väärtuseks < 4;
  • kui ruudus elab vähem kui kuus inimest või on vähem kui kolm tavaeluruumi, kus elab kokku alla 20 inimese, siis soo ja vanuserühma väärtusi ei avaldata.