Klassifikaatorite süsteem

Klassifikaatorite süsteemi kehtestamise alus on avaliku teabe seaduse (RT I 2000, 92, 597) peatüki 51 § 439 lõike 1 punkt 1, mille põhjal on vastu võetud Vabariigi Valitsuse määrus „Klassifikaatorite süsteem” (RT I 2008, 4, 27). Määrusega on kehtestatud klassifikaatorite süsteem ja selle koosseis ning klassifikaatorite haldamise kord.

Klassifikaatorite süsteemi koordineerib Statistikaamet. Süsteemi kehtestamisega on sätestatud klassifikaatorite haldamise ja kasutamise ühtsed põhimõtted. Eesmärk on vältida dubleerivate klassifikaatorite kasutamist, mistõttu on loodud keskne toimiv klassifikaatorite registreerimise süsteem, mis teeb klassifikaatori kehtestamise ja kasutamise võimalikult lihtsaks. Riigi infosüsteemis kasutatavate klassifikaatorite kohta annab teavet riigi infosüsteemi haldussüsteem RIHA.

Klassifikaatorite süsteemi korrektse toimimise tagamiseks kontrollib Statistikaamet kui klassifikaatorite süsteemi koordineeriv asutus klassifikaatorite kehtestamist ja haldamist. Kehtestatud klassifikaatorite kasutamine on kohustuslik kõigis riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudes.

Kui riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudes kasutatakse andmete töötlemiseks klassifikaatoreid, on oluline, et kõik andmetöötluse (k.a andmehõive, andmete edastamine teisele andmekogule, andmeteenuste osutamine ja kasutamine) aluseks olevad klassifikaatorid oleksid ühtsed, kooskõlastatud ja registreeritud, s.t kehtestatud klassifikaatorid. See aitab vältida ühe ja sama objekti kohta kasutusel olevaid dubleerivaid klassifikaatoreid, mis takistavad andmevahetust ja andmetest ühest arusaamist. Vabariigi Valitsuse määruse „Klassifikaatorite süsteem” § 7 lõike 5 kohaselt loetakse klassifikaator kehtestatuks, kui Statistikaamet on klassifikaatori RIHA kaudu kooskõlastanud.

Klassifikaatori kehtestamise ja registreerimise juhend

Klassifikaatori kehtestamiseks kontrollib selle haldaja RIHA kaudu klassifikaatori nimetuse unikaalsust ja võrdleb loodavat klassifikaatorit varem kehtestatutega. Kui RIHA-s registreeritud klassifikaatorite loetelus kehtestatavat klassifikaatorit ei ole, tuleb lähtuda järgmisest.

  1. Klassifikaatori kehtestamiseks töötab seda kehtestada sooviv asutus (haldaja) välja unikaalse klassifikaatori, riigisisese versiooni rahvusvahelisest klassifikaatorist või võtab kasutusele rahvusvahelise klassifikaatori eestikeelse versiooni.
  2. Klassifikaatori haldaja registreerib kehtestatava klassifikaatori RIHA-s, s.t koostab selle kirjelduse ja esitab klassifikaatori kooskõlastamiseks Statistikaametile. Esitada tuleb klassifikaator (struktuur, selgitavad märkused ja klassifitseerimise reeglid) ja klassifikaatori kirjeldus.
  3. Kui Statistikaamet on klassifikaatori RIHA kaudu kooskõlastanud, loetakse see kehtestatuks. Kehtestatud klassifikaator on kirjeldatud RIHA-s, kus on viide klassifikaatorit pakkuvale veebilehele. Klassifikaator peab olema kättesaadav XML-kujul.
  4. Kehtestatud klassifikaator peab olema kättesaadav riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (X tee) kaudu.
  5. Klassifikaatorit muudetakse samade protseduurireeglite alusel.

Kasutusel oleva, kuid kehtestamata klassifikaatori puhul tuleb järgida eespool kirjeldatud, klassifikaatori kehtestamise protseduuri reegleid. Ka mingi õigusaktiga juba kehtestatud klassifikaator tuleb registreerida RIHA-s ja peab läbima kehtestamisprotseduuri.

Haldajaks määramist koordineerib Statistikaamet.