Üleminek tegevusalade klassifikaatorile EMTAK 2008

Statistiliste andmete võrreldavuse tagamiseks kasutatakse statistika tootmisel ühtseid klassifikaatoreid. Majandustegevusalade klassifitseerimisel kasutatakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit (EMTAK), mis põhineb Euroopa Ühenduse majandustegevusalade statistilisel klassifikaatoril NACE. Teaduse ja tehnoloogia kiire areng ning struktuurimuutused majanduses tingivad vajaduse klassifikaatoreid perioodiliselt uuendada.

1. jaanuarist 2008 kohaldunud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1893/2006 järgi kehtestati uus klassifikaatori versioon NACE Rev. 2. Liikmesriigid kasutavad oma riigi vajadustest lähtuvalt riigisiseseid klassifikaatoreid, mis põhinevad EÜ majandusetegevusalade klassifikaatoril. Eestis on selline riigisisene tegevusalade klassifikaator EMTAK 2008. Varem kasutati klassifikaatorit EMTAK 2003, mille alus oli rahvusvaheline klassifikaator NACE Rev. 1.1. Klassifikaatorit on põhjalikult muudetud — kõige enam uuendati teeninduse osa, kus klassifikaator muutus kõrgematel tasemetel palju detailsemaks.

Klassifikaatorite EMTAK 2003 ja 2008 võrdlus

Tase EMTAK 2008 EMTAK 2003 Kirjeldus
1 21 jagu 17 jagu tähtkood A–U (EMTAK 2008), A–Q (EMTAK 2003)
2 88 osa 62 osa kahekohaline numberkood 01 kuni 99
3 272 gruppi 224 gruppi kolmekohaline numberkood 011 kuni 990
4 615 klassi 514 klassi neljakohaline numberkood 0111 kuni 9900
5 775 alamklassi 1020 alamklassi viiekohaline numberkood 01111 kuni 99009

Tase 1–4 ühtib rahvusvahelise klassifikaatoriga, 5. tase on riigisisene.

Uus klassifikaator juurutatakse statistika tootmisse järk-järgult määruses kehtestatud ajakava kohaselt. Esimesena juurutati klassifikaator majandusüksuste statistilises registris, kus alates 1. jaanuarist 2008 on kõik majandusüksused klassifitseeritud EMTAK 2008 ja EMTAK 2003 järgi.

Järgmises etapis võetakse klassifikaator kasutusele statistilistes vaatlustes, kus üleminekuperioodi kestus on 2009–2011. Esimesena hakatakse uue klassifikaatori järgi avaldama lühiajastatistikat (2009. aasta kuu- ja kvartalistatistika), sellele järgneb aastastatistika (2008. aasta kohta) ja viimasena läheb uue klassifikaatori kasutamisele üle rahvamajanduse arvepidamine.

Võrreldavuse tagamiseks on uue klassifikaatoriga tehtud statistika avaldamisega plaanis avaldada paralleelselt ka ümberarvutatud aegread. Aegridade ümberarvutamise ettevalmistustöödega alustati 2007. aastal. Peamine ümberarvutamise meetod oli majandusüksuse tegevusala ümberkodeerimine algandmebaasides, vanemate perioodide korral kasutati ka agregeeritud andmete ümberarvutamist üleminekumaatriksite abil. Eesmärk on avaldada uue perioodi andmetega samal ajal ka ümberarvutatud aegread.

Tegevusala järgi avaldatakse statistikat järgmistes valdkondades:

KESKKOND Keskkonnakaitse ja -järelevalve
  Loodusvarad ja nende kasutamine
  Surve keskkonnaseisundile
MAJANDUS Ehitus
  Ettevõtete majandusnäitajad
  Hinnad
  Infotehnoloogia
  Kalandus
  Kinnisvara
  Majandusüksused
  Palk ja tööjõukulu
  Rahvamajanduse arvepidamine
  Sisekaubandus
  Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon
  Teenindus
  Transport
  Turism ja majutus
  Tööstus
SOTSIAALELU Haridus
  Tööturg

Et avaldada statistikat EMTAK 2008 järgi, moodustatakse andmebaasi uued tabelid. Tabelitele lisatakse info selle kohta, millise klassifikaatori järgi on tegevusalad tabelis klassifitseeritud. Tarbijal on soovitatav kasutusele võtta EMTAK 2008 järgi avaldatud statistika, sest statistika avaldamine EMTAK 2003 järgi lõpeb 2008. aastaga enamikus valdkondades.

Täpsem info aegridade ümberarvutamise ja avaldamise kohta avaldatakse 2009. aasta alguses vastavas andmebaasi rubriigis ja avaldamiskalendris.