Tervis

Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring

Töö tegija: Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar
Töö alus: Sotsiaalministeeriumi tellimus. Uuring on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused"
Valdkond: tervis
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti Sotsiaaluuringu (ESU)
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Kellel on Eestis hea, kellel parem? Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel

Töö tegija: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE
Töö alus: Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei tellimus projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames.
Valdkond: rahvastik, tervis, tööturg, sissetulek, turvalisus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti tööjõu-uuring 2013-2014, Eesti sotsiaaluuring 2012-2013
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Terviseseisundist või puudest tingitud erivajadusega noorte koolilõpetajate siirdumine tööturule

Töö tegija: Eesti Töötukassa
Töö alus: Eesti Töötukassa uurimistöö
Valdkond: tervis, haridus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: uuring „Edukus tööturul“
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Trends and inequalities in mortality of noncommunicable disease. Case study for Estonia

Töö tegija: Tervise Arengu Instituut
Töö alus: TAI leping WHO Eesti esindusega
Valdkond: Tervis
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: REL2000, REL2011
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Töötingimuste ja töökeskkonna mõju ajutise- ja püsiva töövõimetuse kujunemisel ning töövõimetusega kaasnevad sotsiaalsed ja majanduslikud mõjud

Töö tegija: Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR
Töö alus: Sotsiaalministeeriumi tellimus
Valdkond: Tööelu
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Tööelu-uuring 2009
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi