Igaüks loeb!

Õigusaktid

Rahva ja eluruumide loendust korraldatakse vastavalt riikliku statistika seaduses (RT I 2010, 41, 241) ja Euroopa parlamendi ja nõukogu määruses ((EÜ) nr 763/2008, 9. juuli 2008) rahva ja eluruumide loenduste kohta sätestatule. Aktides on reguleeritud, millal tuleb loendus korraldada, mis on selle eesmärk, milliseid andmeid Statistikaamet peab koguma ja kuidas peab loendust korraldama, et oleks tagatud loendusel kogutud ja töödeldud andmete kaitse. Riikliku statistika seadus paneb isikutele kohustuse rahva ja eluruumide loendusel osaleda.

REL 2011 aluseks olevad õigusaktid:

  1. Riikliku statistika seaduse 4. peatüki § 21–27 sätestavad loenduse korraldamise, andmeesitaja kohustused ja KOV-i üksuse ülesanded rahva ja eluruumide loendusel. §-s 22 on loetletud kõik andmed, mida loenduse raames tuleb riigisisestest vajadustest lähtuvalt lisaks Euroopa määruses 763/2008 sätestatule koguda. Kõige olulisem on ehk § 23 („Loenduse andmeesitaja kohustused ja õigused“), kus on välja toodud loendatava (andmeesitaja) kohustus andmeid anda.
    § 23 (1): Andmeesitaja on kohustatud vastama kõigile loenduse küsimustele ning andma tõeseid ja täielikke vastuseid;

  2. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 763/2008 art 5 alusel tuleb igal liikmesriigil fikseerida võrdluskuupäev, mis peab jääma 2011. aastasse. Edaspidi määrab Eurostat loenduse võrdlusaastad.
     
  3. Vabariigi Valitsuse 29.09.2009 korralduse nr 416 (“Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2008. a korralduse nr 494 "2009. aasta riiklike statistiliste vaatluste loetelu" muutmine”) ja 15.10.2009 korralduse nr 438 (“Rahva ja eluruumide loenduse aja ning loendusmomendi määramine”) alusel määrati prooviloenduse momendiks 31.12.2009 ja põhiloenduse ajaks 31.12.2011–31.03.2012, loendusmomendiga 31.12.2011 kell 00.00.
     
Info
E-R kell 8-17
+372 625 9300
stat at stat dot ee
Tatari 51, 10134 Tallinn