Avaldatavate statistiliste näitajate loetelu

Avaldatavate statistiliste näitajate loetelu on esitatud Vabariigi Valitsuse korralduse lisas 4.

Statistiline näitaja on andmeelement, mis esitab kindla aja, koha ja muude tunnustega määratud statistilisi andmeid. Statistiline näitaja iseloomustab uuritavat objekti või nähtust – statistilist üksust kui liiki (nt ettevõte, leibkond, isik, sünd, piiriületus jmt). Statistilist üksust kirjeldavad mitmesugused tunnused, mida statistikatöös nimetatakse muutujateks. Osa neist tunnustest on mõõdetavad ehk arvulised (nt ettevõtte investeeringud ja tulud, leibkonna sissetulek), osa liigitavad ehk klassifitseerivad (nt ettevõtte tegevusala ja omaniku liik, leibkonna tüüp ja elukoht, isiku sugu). Mõõdetavaid tunnuseid nimetatakse koguselisteks muutujateks, liigitavaid klassifitseerivateks. Klassifitseeriva muutuja võimalikud väärtused on määratud klassifikaatori või muu liigituse kategooriatega. Näiteks tegevusala on määratud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoriga (EMTAK). Seega – statistiline näitaja kui andmeelement (nt tabeli lahter) on kirjeldatav statistilise üksusega, mida see iseloomustab, muutujaga (tunnusega), mis seda üksust iseloomustab, ja ajaperioodi või -momendiga, mida see iseloomustab. Et iga andmeelemendi eraldi kirjeldamine oleks liialt mahukas (statistika andmebaasi tabelites on miljoneid andmeelemente), on statistiline näitaja kirjeldatud koguselise muutuja ja klassifitseerivate muutujatega, mille järgi seda avaldatakse. Iga koguselise muutuja ja klassifitseerivate muutujate väärtuste (kategooriate) kombinatsioon kirjeldab ühe andmeelemendi (tabeli lahtri). Koguselise muutuja nimetus kirjeldab statistilise näitaja sisu, klassifitseeriv muutuja enamasti liigitab uuritavat üksust ja näitab, mille järgi koguselist muutujat esitatakse. Klassifitseeriv muutuja võib puududa.