Korduma kippuvad küsimused

Miks peab andmeid esitama?

Miks tuleb statistikatöö „Töötasu struktuur“ küsimustikuga esitada isikuandmeid?

Kuidas saada teada, milliseid andmeid peab ettevõte Statistikaametile esitama?

Millisel juhul on vaja ettevõttes toimunud muudatustest Statistikaametit teavitada?

Kuidas majandusüksused valiminimekirja satuvad?

Kes ja milleks kogutavaid andmeid kasutab?

Kes peab esitama andmeid juhul, kui raamatupidajat ei ole?

Kas Statistikaamet maksab andmete esitamise eest?

Miks ei saadeta enam välja paberil küsimustikke?

Kas ja kuidas on võimalik enda esitatud andmeid näha?

Miks ei kasuta Statistikaamet andmeid, mida andmeesitaja on juba esitanud teistele riigiasutustele, näiteks Eesti Pangale, Maksu- ja Tolliametile või PRIA-le?

Mis on sunniraha ja millal seda rakendatakse?

Miks peab andmeid esitama FIE või eraisik?

Mis on eSTAT ja mida see võimaldab?

Kuidas saab eSTATiga liituda?

Kes on eSTATi kasutajad, millised on nende õigused, kohustused ja vastutus?

Kuidas eSTATi siseneda?

Autentimisprobleemide lahendamine

Kuhu ja kelle poole pöörduda abi saamiseks?

5 näpunäidet EKOMARi täitmiseks


Miks peab andmeid esitama?

Statistikaamet kogub andmeid riikliku statistika seaduse alusel eesmärgiga pakkuda usaldusväärset ja objektiivset infot Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse seisundi ning trendide kohta. Selle seadusega on sätestatud andmete esitamine kehtestatud mahus ja tähtaegadel ning seadus on järgimiseks kõigile Eestis registreeritud ettevõtetele. Riikliku statistika seadus asub veebis aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/13332259?leiaKehtiv.

Miks tuleb statistikatöö „Töötasu struktuur“ küsimustikuga esitada isikuandmeid?

Statistikaamet teeb riiklikku statistikat vastavalt riikliku statistika seadusele (edaspidi ka RStS) https://www.riigiteataja.ee/akt/13338093?leiaKehtiv .

Riiklik statistika on kvantitatiivne, kvalitatiivne, kokkuvõtlik ja üldistav teave, mis iseloomustab massnähtust vaatlusaluses kogumis ja mis saadakse riikliku statistika programmi raames andmete statistilise töötlemise tulemusena (RStS § 1 lg1).

Riikliku statistika programmi Statistikaameti statistikatööde loetelu kinnitab Vabariigi Valitsus korraldusega (RStS § 17 lg 6) https://www.riigiteataja.ee/akt/315012019002 . „Töötasu struktuur“ on riikliku statistika programmi statistikatöö.

Riikliku statistika tegija nõudmisel on andmeesitaja kohustatud õigeaegselt esitama tõesed ja täielikud andmed riikliku statistika programmi alusel koostatud ja § 18 lõikes 2 nimetatud viisil avaldatud küsimustiku ulatuses (RStS § 28 lg1).

§ 18 lõige 2 kohaselt avaldab Statistikaamet küsimustikud oma veebilehel (vt palun https://www.stat.ee/kysimustikud).

Statistikatöö „Töötasu struktuur“ tegemisel täidab Statistikaamet Eesti riigi kohustust, mis tuleneb järgnevatest Euroopa Liidu määrustest (viimased on liikmesriikidele tervikuna siduvad ja vahetult kohalduvad):

 1. Nõukogu määrus (EÜ) nr 530/1999, 9. märts 1999, töötasude ja tööjõukulude struktuurilise statistika kohta;
 2. Komisjoni määrus (EÜ) nr 1916/2000, 8. september 2000, millega nähakse ette nõukogu määruse (EÜ) nr 530/1999 (töötasude ja tööjõukulude struktuurilise statistika kohta) rakendamine seoses töötasu struktuuri käsitleva informatsiooni määratlemise ja edastamisega;
 3. Komisjoni määrus (EÜ) nr 1738/2005, 21. oktoober 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1916/2000 seoses töötasu struktuuri käsitleva informatsiooni määratlemise ja edastamisega;
 4. Komisjoni määrus (EÜ) nr 698/2006, 5. mai 2006, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 530/1999 seoses tööjõukulude ja töötasude struktuurilise statistika kvaliteedi hindamisega.

Statistikaametil on andmete kogumiseks kaks võimalust, kas saada andmed andmekogudest ja registritest või küsida andmeesitajalt. Statistikatöö „Töötasu struktuur“  tegemisel kasutab Statistikaamet juba andmekogudes olevaid andmeid ja kogub juriidilistelt isikutelt ainult neid andmeid, mida riigi andmekogudes veel ei ole.

Kohustus kasutada eelkõige juba riiklikes andmekogudes olevaid andmeid tuleneb riikliku statistika seadusest (RStS § 29 lg 1). Andmekogudes olevate andmete kasutamisega väheneb ka andmeesitajate halduskoormus ning riigi ressurssi kasutatakse efektiivsemalt. Isikukoodi kasutab Statistikaamet andmeesitaja esitatud andmete ja andmekogudest saadud andmete sidumiseks. Pärast andmete sidumist ja kontrolli eraldatakse isikukood andmestikust ning säilitatakse teistest isiku andmetest eraldi, tagades nende hilisema ühendamise võimaluse (RStS § 32 lg 2). Statistikaamet tagab kõigi kogutud ja töödeldavate andmete organisatsioonilise, infotehnilise ja füüsilise kaitse (RStS § 34 lg 5).

Lisaks sellele on riikliku statistika levitamise aluspõhimõte, et levitada tohib andmeid ainult kujul, mis välistab üksuse (statistikatöö „Töötasu struktuur“ puhul nii juriidilise kui ka füüsilise isiku) tuvastamise võimaluse ning riikliku statistika kogutud andmeid ei tohi kasutada halduslikel, õiguslikel, maksustamise ega kontrolli eesmärkidel.

Lisame ka põhjendused isikuandmete kaitse seaduse § 6 lõikes 3 sätestatule.

Isikuandmete kaitse seaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011 § 6 lõige 3 järgi on teadus- või ajaloouuringu või riikliku statistika vajadusteks andmesubjekti nõusolekuta tema kohta käivate andmete töötlemine andmesubjekti tuvastamist võimaldaval kujul lubatud üksnes juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. pärast tuvastamist võimaldavate andmete eemaldamist ei ole andmetöötluse eesmärgid enam saavutatavad või neid oleks ebamõistlikult raske saavutada;

  Kui Statistikaamet andmeesitajatelt isikukoode ei küsiks ei oleks võimalik esitatud andmete ja andmekogudest saadud andmete sidumine. Alternatiiv oleks ka andmekogudes juba olevad andmed saada otse andmeesitajatelt, mis ei ole mõistlik, sest see suurendaks andmeesitajate koormust ning oleks ka vastuolus riikliku statistika seaduses sätestatuga juba andmekogudes olemasolevate andmete kasutamise osas.
 2. teadus- või ajaloouuringu või riikliku statistika tegija hinnangul on selleks ülekaalukas avalik huvi;

  Statistikaamet on riikliku statistika tegija (RStS § 8 lg 1) ja tegutseb riikliku statistika seaduse alusel ning teeb riiklikku statistikat vastavalt riikliku statistika programmile. „Töötasu struktuur“ on Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitatud riikliku statistika programmi statistikatöö. Tegemist on isikuandmete kaitse seaduse mõistes avalikes huvides oleva ülesande täitmisega.

 3. töödeldavate isikuandmete põhjal ei muudeta andmesubjekti kohustuste mahtu ega kahjustata muul viisil ülemäära andmesubjekti õigusi.

  Statistikatöö „Töötasu struktuur“ andmete töötlemise tulem on üldistatud andmestik, millest ei ole võimalik andmesubjekti eristada. Kogutud tuvastatavaid andmeid tohib kasutada ainult riikliku statistika seaduses sätestatud korras, näiteks statistilisel ja teaduslikul eesmärgil. Andmesubjekti kohta kogutud tuvastatavaid andmeid ei tohi kasutada halduslikel, õiguslikel, maksustamise ega kontrolli eesmärgil. Selline tegevus on väärtegu, mis toob kaasa vastutuse vastavalt riikliku statistika seaduses sätestatule.

Kuidas saada teada, milliseid andmeid peab ettevõte Statistikaametile esitama?

Info selle kohta on avaldatud Statistikaameti veebilehel. Infot on võimalik saada ka Statistikaameti klienditoe telefonil +372 625 9100 või e-postiga aadressil klienditugi at stat dot ee. Klienditoe poole pöördudes tuleb öelda ettevõtte registrikood.

Millisel juhul on vaja ettevõttes toimunud muudatustest Statistikaametit teavitada?

Juhul kui ettevõte on andmete esitamise kohuslane, aga pole tegevust alustanud, ei tegele küsimustikus mainitud tegevusalaga, on tegevuse peatanud või likvideeritud, tuleb sellest Statistikaametile teada anda klienditoe telefonil +372 625 9100 või e-postiga aadressil klienditugi at stat dot ee. Tegevuse peatamise või likvideerimise korral, tuleb täpsustada peatamise või likvideerimise kuupäev. Klienditoe poole pöördudes tuleb öelda ettevõtte registrikood.

Andmete esitamata jätmise eest on Statistikaametil õigus teha ettekirjutus-hoiatus ja määrata sunniraha.

Kuidas majandusüksused valiminimekirja satuvad?

Et tagada statistika piisav kvaliteet ja detailsus tegevusalade ja ettevõtete suurusrühmade kaupa, kasutab Statistikaamet juhuvalimite meetodit, mis ühtib teistes Euroopa Liidu maades kasutatava meetodiga. Meetod tagab selle, et üks väikeettevõte ei satu ühel ajal kõigisse võimalikesse valimitesse.

Ettevõtetest valiku tegemiseks jagatakse ettevõtted töötajate arvu ja tegevusala järgi rühmadesse. Arvuti valib igast rühmast välja teatava hulga ettevõtteid, kes andmeid esitavad. Ettevõtete vastamiskoormuse ühtlustamiseks on ettevõtete nimekiri kindla järjekorraga ja iga küsimustiku puhul algab valik nimekirja erinevast punktist.

Statistikaametis rakendatud valimite koordineerimise süsteem tagab, et ühel väikeettevõttel ei ole tarvis täita korraga kõiki statistilisi küsimustikke. Praeguse valimi võtmise süsteemi ja valimimahtude juures on kuni üheksa töötajaga ettevõtetele enamasti tagatud, et nad on valimis kõige rohkem viis aastat. Seejärel langevad nad ühest valimist välja, aga võivad kohe sattuda mõne teise uuringu valimisse. Kui valimis on umbes 10% ettevõtetest, on tagatud, et ettevõte on valimis keskmiselt viis aastat, kui 20% ettevõtetest, siis kümme aastat jne. Andmeid peavad esitama kõik vähemalt 50 töötajaga ettevõtted.

Kes ja milleks kogutavaid andmeid kasutab?

Ühiskonna arengut kajastav statistika on vajalik nii riigijuhtimisel kui ka ettevõtete arengukavade koostamisel ja juhtimisotsuste langetamisel. Seega kasutavad esitatud andmete põhjal tehtud statistikat nii riigiasutused, teadusasutused, ettevõtted, rahvusvahelised organisatsioonid kui ka eraisikud.

Kes peab esitama andmeid juhul, kui raamatupidajat ei ole?

Vastutus riikliku aruandluse eest on ettevõtte/asutuse juhil, kes saab määrata küsimustiku täitja. Ettevõtte kohustus esitada andmeid õigel ajal ja koostada need täpselt selles mahus, mis vastab ettevõtte reaalsele tegevusele, tuleb täita ka juhul, kui raamatupidajat ei ole.

Kas Statistikaamet maksab andmete esitamise eest?

Ei, andmete esitamise eest tasu ei maksta. Andmete esitamise kohustus tuleneb riikliku statistika seadusest, mis on järgimiseks kõigile Eestis registreeritud ettevõtetele. Riikliku statistika seadus asub veebis aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/13332259?leiaKehtiv.

Miks ei saadeta enam välja paberil küsimustikke?

Otsuse loobuda paberküsimustike saatmisest tegi Statistikaamet 2008. aastal, arvestades andmeesitajate võimalusi ja huvi esitada andmeid elektrooniliselt. Otsuse taga olid ka majanduslikud põhjused – kulude kokkuhoid ja loodussäästlikkus. Kui andmete elektroonilise esitamise võimalust ei oleks, kuluks küsimustike trükkimiseks aastas üle kaheksa tonni paberit, mille tarvis tuleks raiuda ligi 100 puud. Soovi korral saab küsimustiku Statistikaameti veebilehelt siiski välja printida ja edastada meile täidetuna posti teel.

Kas ja kuidas on võimalik enda esitatud andmeid näha?

Andmesubjektil on õigus tutvuda Statistikaameti poolt tema kohta kogutud andmetega riikliku statistika seadus § 28, lg 6 https://www.stat.ee/andmesubjektile-tema-andmetega-tutvumise-voimaldamine.

eSTATiga liitunud ettevõtted näevad kõiki oma viimaste aastate eSTATi kaudu esitatud andmeid veebikeskkonnas.

Miks ei kasuta Statistikaamet andmeid, mida andmeesitaja on juba esitanud teistele riigiasutustele, näiteks Eesti Pangale, Maksu- ja Tolliametile või PRIA-le?

Registriandmete laialdasem kasutamine, andmete esitamise tähtaegade ühtlustamine ja andmete vahetamine riigiametite vahel on Statistikaameti prioriteete, kuid seda takistab asjaolu, et andmekogude andmed ei kata riikliku statistika vajadusi. Näiteks ei ole raamatupidamisaruannetes ettevõtlusstatistika tarbijatele piisava detailsusega infot. Samuti on erinevusi raamatupidamisnäitajate ja statistiliste näitajate definitsioonides, mistõttu ei saa rahvusvaheliselt võrreldavat ettevõtlusstatistikat ainult raamatupidamisandmete alusel teha.

Andmete esitamiseks soovitame kasutada elektroonilist keskkonda eSTAT, kus küsimustikud on osaliselt teistele riigiametitele esitatud andmetega eeltäidetud.

Mis on sunniraha ja millal seda rakendatakse?

Statistikatöö tegemiseks kogutavate andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral on riikliku statistika tegijal õigus teha andmete esitamata jätjale või moonutatud andmete esitajale ettekirjutus rikkumise kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib riikliku statistika tegija kohaldada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seadusega sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 2000 eurot (RStS § 39).

Miks peab andmeid esitama FIE või eraisik?

Riikliku statistika seaduse järgi on andmeesitajad Eestis registreeritud juriidilised isikud, välismaa äriühingute filiaalid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, füüsilisest isikust ettevõtjad, kinnisvara, ehitisi või nende osi omavad või põllumajandusmaad või põllumajandusloomi valdavad füüsilised isikud ja põllumajanduslikud majapidamised. Füüsilistelt isikutelt ei koguta andmeid mitte isikute, vaid nende valduses olevate maade ja loomade kohta.

Mis on eSTAT ja mida see võimaldab?

eSTAT on elektrooniline andmeedastuskanal, mille kaudu saab turvaliselt, kiiresti ja mugavalt esitada riiklike statistikatööde jaoks kogutavaid andmeid. eSTAT teavitab andmeesitajat kõigist küsimustikest, mis ettevõttel tuleb Statistikaametile esitada. Küsimustiku esitamisel saab kohe infot selle kohalejõudmise ja täitmise korrektsuse kohta. Peale selle on eSTATis võimalik vaadata varem sama kanali kaudu saadetud küsimustikke ja tellida meeldetuletusi esitamistähtaegade kohta. eSTATi kaudu andmeid esitades lüheneb andmete sisestusele ja esmasele kontrollile kuluv aeg ja statistika valmib kiiremini, mis on omakorda oluline tarbijale. Täpsem info eSTATi kasutamise kohta on eSTATi kasutusjuhendis.

Kuidas saab eSTATiga liituda?

eSTATiga liitumiseks tuleb ettevõtte/asutuse esindusõiguslikul isikul esitada taotlus. Taotluse saab esitada Statistikaameti veebilehe http://www.stat.ee rubriigis „Esita andmeid“ > „eSTAT“ või aadressil https://estat.stat.ee/, autentides ennast ID-kaardi või mobiil-ID abil või internetipanga kaudu. Digiallkirjastatud taotlusvormi võib Statistikaametisse saata e-postiga (klienditugi at stat dot ee). Taotluse vormi saab ka välja printida ja saata Statistikaametisse postiga (Tatari 51, 10134 Tallinn). Laekunud taotluse alusel loob Statistikaamet ettevõttele/asutusele tegevjuhi/peakasutaja, kes saab omakorda õiguse lisada oma ettevõttes/asutuses eSTATi andmeesitajaid ehk määrata küsimustike täitjaid. Kui andmeesitajale ei ole sätestatud piirangut, saab ta täita ja vaadata kõiki oma ettevõtte/asutuse eSTATi kaudu esitatavaid küsimustikke.

Kes on eSTATi kasutajad, millised on nende õigused, kohustused ja vastutus?

Tegevjuht
Tegevjuhi määrab ettevõtte/asutuse esindusõiguslik isik ja tema vastutusalas on ettevõtte/asutuse statistiliste andmete esitamine. Tegevjuht on majandusüksuse peakasutaja või andmeesitajate haldaja. Statistikaamet haldab tegevjuhte/peakasutajaid.

Peakasutaja
Peakasutaja määrab ettevõtte/asutuse esindusõiguslik isik ja tema vastutusalas on ettevõtte/asutuse statistiliste andmete esitamine. Peakasutaja on majandusüksuse andmeesitajate haldaja. Statistikaamet haldab tegevjuhte/peakasutajaid.

Andmeesitaja ja piiratud õigustega andmeesitaja
Andmeesitaja on isik, kelle kas tegevjuht või peakasutaja on määranud eSTATis andmete esitajaks. Andmeesitajal on kohustus esitada talle määratud küsimustikud tähtajaks.

Lisateave aadressil https://estat.stat.ee/ („Kasutajaõiguse taotlus“).

Kuidas eSTATi siseneda?

eSTATi saab siseneda aadressil https://estat.stat.ee/. Sisselogimiseks soovitame kasutada ID-kaarti või mobiil-ID-d, internetipanga kaudu sisselogimiseks tuleb kasutada riigiportaali eesti.ee.

eSTATi saab kasutada veebilehitsejatega Mozilla Firefox, Internet Explorer ja Google Chrome. Sisselogimisel tuleb jälgida, et veebilehitseja lubaks hüpikaknaid (pop-up window).

Autentimisprobleemide lahendamine

Miks mul ei õnnestu ID-kaardiga sisse logida?

ID-kaardiga sisenemise probleemi lahendamiseks kasutage juhendit.

Miks mul ei õnnestu mobiil-ID-ga sisse logida?

Mobiil-ID-ga sisenemise probleemi lahendamiseks kasutage juhendit.

Miks mul ei õnnestu eesti.ee kaudu sisse logida?

Riigiportaalis eesti.ee peab olema rolliks valitud eraisik, sest elektrooniline süsteem eSTAT tuvastab eraisiku isikukoodi järgi. Teenuse kasutamiseks jälgige, et veebilehitsejas on lubatud hüpikaknad (pop-up windows).

Miks mul ei õnnestu endiselt sisse logida?

 • Kui sisselogimisel tuleb ette teade „ID-kaardiga autentimine ebaõnnestus“, kustutage brauseri vahemälu, vajutades klaviatuuril klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+Delete.
 • Kui Teil on probleeme eSTATi või elektrooniliselt täidetud küsimustiku saatmismooduli avamisega, ei ole Teie arvutisse ilmselt installeeritud ID-kaardi tarkvara ja selle sertifikaate.
 • Kas minu veebilehitsejaga saab eSTATi kasutada? Nimekirja veebilehitsejatest, mis sobivad eSTATi sisenemiseks, leiab aadressilt https://estat.stat.ee. Kui Teie veebilehitsejat nimekirjas ei ole, pöörduge oma asutuse/ettevõtte IT-spetsialisti poole.
 • Kas Internet Exploreris veebilehitsejaga ühilduv režiim (compatibility mode) on välja lülitatud? Kui ei, siis on aadressiriba järel katkise lehe kujuline ikoon aktiivne. Vajutage sellele ja see muutub värvituks, st on välja lülitatud.
 • Miks ei juhtu midagi, kui vajutan ID-kaardiga sisenemise nuppu?
  Sulgege kõik brauseri aknad, avage uuesti ja proovige jälle. Kui endiselt ei õnnestu eSTATi siseneda, kontrollige, kas Teie brauseris on plug-in/add-on lubatud.

Firefoxi juhend

Juhend Internet Exploreris add-on’i lubamiseks

Valige Internet Exploreris menüü realt „Tools“ (kui menüü pole nähtaval, vajutage nuppu „Alt“ – menüü ilmub nähtavale). Seejärel leidke avanenud loetelust „Manage add-ons“ (teise ploki viimane valik). Avanevas aknas vasakul valige „Toolbars and Extensions“ ja seejärel otsige paremal pool üles rida „EstEIDIEPluginBHO Class“. Kui „Status“-tulbas on selle rea peale märgitud „Disabled“, vajutage nuppu „Enable“ ja sulgege aken.

Kuhu ja kelle poole pöörduda abi saamiseks?

Klienditugi töötab tööpäevadel kella 8.00–17.00. Klienditoe telefon on 625 9100 ja e-post klienditugi at stat dot ee. Klienditoe poole pöördudes tuleb öelda ettevõtte registrikood.

5 näpunäidet EKOMARi täitmiseks

 1. Äriregistrist pärit andmetega eeltäidetakse küsimustikke korra tunnis, eeltäidetakse ainult eSTATis „Alustamata“ või „Tühistatud“ seisus küsimustikke. Soovitame eeltäidetud andmeid mitte kustutada.
 2. Sarnaselt majandusaasta aruandele on küsimustikus kasutusele võetud kaks kasumiaruande skeemi. Andmete esitamiseks tuleb valida neist üks, ehk sama skeem, mis majandusaasta aruandegi puhul.
 3. Küsimustiku täitmisel eSTATis kontrollida iga tabel eraldi, vajutades „Kontrolli tabelit“. Kui kõik tabelid on korrektsed, vajutada „Kontrolli küsimustikku“.
 4. Materiaalse põhivara alla kuuluvate maa ja ehitiste andmeid ei tohi kajastada kinnisvara investeeringute tabelis.
 5. Toimla on ühel aadressil ja ühe tegevusalaga hõlmatud majandusüksus, mille kohta peab ettevõttel olema eraldi majandusarvestus. Toimlate kohta peavad andmeid esitama vähemalt 20 hõivatuga ettevõtted, kellel on 2 või enam tegevuskohta või tegevusala.