EKOMAR ja majandusaasta aruanne: andmete esitamine Statistikaametile

Üks olulisem statistika tegemisel kasutatav andmestik on majandusaasta aruanne, mille ettevõtted esitavad äriregistrile. Et lihtsustada täitmist, on EKOMARi küsimustik muudetud võimalikult sarnaseks majandusaasta aruandega. 2018. aasta andmete esitamiseks on küsimustikus muudetud osa „Tulud, kulud ja kasum“. Nii nagu majandusaasta aruandes on selles kasutusele võetud kaks kasumiaruande skeemi. Andmete esitamiseks tuleb valida sama skeem mis majandusaasta aruandes. Majandusaasta aruande andmete alusel eeltäidetakse küsimustik ettevõtte jaoks eSTATis. Sellega väheneb ettevõtte andmete esitamise koormus ja kaob dubleeriv andmekogumine. Andmeesitaja peab lisama vaid info, mida ei ole majandusaasta aruandes küsitud või mida ta ei ole seal esitanud.

Lisainfo esitamiseks on järgmised põhjused:

  • kui majandusaasta aruanne on äriregistrile esitamata või äriregistris allkirjastamisele saatmata, ei eeltäideta eSTATis küsimustikku;
  • kui äriregistrile esitatud majandusaasta andmestik ei ühti kalendriaastaga või kui andmete esitamise tähtaeg on enne majandusaasta aruande oma;
  • majandusaasta aruandes ei ole riikliku statistika tegemiseks piisavalt andmeid, nt tööjõukulude ja kulumi kohta, milleta ei saa arvutada lisandväärtust ja tootlikkust, maksude kohta tööjõuvarustusettevõtetele, ehitusettevõtete ehitustööde kohta välismaal jne;
  • osa näitajaid on omased vaid kindlatele tegevusaladele, nt tehtud ehitustööde maksumus ehitise tüübi järgi ehituses, müügipinnad kaubanduses jne, ning neid majandusaasta aruandes ei esitata;
  • kuna majandusaasta aruanne lähtub olulisuse printsiibist, on raamatupidamiskohustuslasel õigus otsustada, mis lisade elementide kohta ta info avalikustab. See tähendab, et Statistikaamet ei tea ette, kas majandusaasta aruandes esitatakse kõik näitajad, mida on vaja statistika tegemiseks;
  • ettevõte esitab majandusaasta aruande äriregistrile kujul, mis ei võimalda elektroonilist andmetöötlust (nt PDF-failina vms);
  • tegevuse alustamisel ja lõpetamisel äriregistris lubatud aruanded kõige rohkem 18 kuu pikkuse majandusaasta kohta ei sobi statistika tegemiseks. Et tagada võrreldavus, peavad andmed olema kalendriaasta kohta;
  • ettevõtete konsolideeritud aruande puhul on küsimustik eSTATis eeltäidetud vaid emaettevõtte kohta esitatud andmetega.

Äriregistrist pärit andmetega eeltäidetakse ainult eSTATis esitamata või tühistatud küsimustikud.

Kuni majandusaasta aruannet pole esitatud ega saadetud allkirjastamisele, võib küsimustikku eSTATis küll vaadata, kuid kui soovitakse, et see eeltäidetaks majandusaasta aruande andmetega, ei tohi seda salvestada ja väljudes tuleb kasutada nuppu „Välju salvestamata“.

Juhul kui eeltäitmata küsimustik on salvestatud, aga soovitakse siiski, et väljad eeltäidetaks, saab küsimustiku tühistada, klõpsates nupule „Tühista aruanne“.

Skeem