Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon

Väljaanded ja artiklid

Eesti ettevõtetest ligi kolmveerand on innovaatilised

Statistikablogi
Nele Saarelaid, Tiina Pärson

„Ettevõtete innovatsiooniuuring 2016–2018“ tulemuste põhjal olid 73% Eesti ettevõtetest innovaatilised. Innovaatiliseks loeti ettevõte, kes töötas uuringuperioodil välja kauba, teenuse või äriprotsessi, mis erines vähemalt ühe tunnuse poolest oluliselt varasemast tootest või protsessist.

Eesti ettevõtetest ligi kolmveerand on innovaatilised

Loe edasi

Eesti 15 aastat Euroopa Liidus

Statistikablogi
Mihkel Servinski

Tänavu tähistasime Eesti taasiseseisvumise 28. aastapäeva. Et ligikaudu poole sellest ajast oleme olnud ka Euroopa Liidu liikmed, siis oli kohane teha ülevaade Eesti arengust Euroopa Liidus oldud aja jooksul.

Eesti 15 aastat Euroopa Liidus

Loe edasi

Eesti püsib teadus- ja arendustegevuse intensiivsuse poolest Euroopa Liidu riikide keskmiste hulgas

artikkel
Rita Raudjärv, Tiina Pärson

Eesti teadus- ja arendustegevuse intensiivsuse indikaator oli 2016. aastal 1,28, millega Eesti oli Euroopa Liidu riikidest 13. kohal. Eesti edestab küll suurel määral Leedut ja Lätit, kuid Soomele järele jõudmiseks on veel pikk tee käia.

Teadus- ja arendustegevusele tehtud kulutuste osatähtsus riigi SKP-s Euroopa Liidus, 2016

Loe edasi

Teadus- ja arendustegevus

artikkel
Rita Raudjärv, Tiina Pärson
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 129)

Teadus- ja arendustegevus on oma olemuselt loominguline tegevus, mida tehakse järjepidevalt ja mille eesmärk on suurendada teadmiste hulka, mille põhjal saab välja töötada uusi rakendusi. Seega ei puuduta teadus- ja arendustegevus ainult teaduse tegemist, vaid väga oluline osa on ka arendusel. Valdkond hõlmab alus- ja rakendusuuringuid ning katse- ja arendustöid, mis võivad osaliselt kattuda.

Väljaande kaas

Loe edasi

Teadus- ja arendustegevus

artikkel
Rita Raudjärv, Tiina Pärson
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 377)

Teadus- ja arendustegevus (T&A) on süstemaatiline tegevus, mis põhineb isiku loomevabadusel ja seab eesmärgiks teaduslikul teel uute teadmiste kogumise inimese, looduse ja ühiskonna ning nende vastastikuse toime kohta ning saadud teadmiste rakendamise uute materjalide, toodete ja seadmete loomiseks, protsesside, süsteemide ja teenuste juurutamiseks või nende oluliseks täiustamiseks. T&A hõlmab alus- ja rakendusuuringuid ning katse- ja arendustöid, mis võivad omavahel osaliselt kattuda.

Väljaande kaas

Loe edasi

Teadus- ja arendustegevus

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2016 (lk 50)

2014. aastal tehti Eestis teadus- ja arendustegevusele (T&A) kulutusi 286,7 miljoni euro eest, mida on 12% vähem kui 2013. aastal. T&A-le tehtud kulutused hakkasid tasapisi vähenema 2013. aastal. Aastatel 2010–2012 tehti Eesti õlitööstuses olulisi investeeringuid tehnoloogilisse arendusse, mis tõstis Eesti kogukulutused teadus- ja arendustegevusele varasemast märkimisväärselt kõrgemale tasemele. Tehase avamisega 2013. aastal hakkasid investeeringud vähenema ja selle järelmõju oli selgelt tunda ka 2014. aastal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Teadus- ja arendustegevus

artikkel
Rita Raudjärv, Tiina Pärson
– Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia (lk 379)

Teadus- ja arendustegevus (T&A) on süstemaatiline loominguline tegevus, mille eesmärk on suurendada teadmiste hulka ja kasutada neid uute rakenduste väljatöötamiseks. Arvestatakse kõiki riigi territooriumil T&A-le tehtud kulutusi olenemata rahastamisallikast. Oluline teadmuspõhise majanduse poole liikumist kajastav näitaja on T&A-le tehtud kulutuste suhe sisemajanduse koguprodukti (SKP) ehk T&A intensiivsus.

Väljaande kaas

Loe edasi

Innovatsioon

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2015 (lk 50)

Eurostati innovatsiooniuuringu järgi olid 2012. aastal uuenduslikud 47,6% Eesti ettevõtetest. Euroopa Liidu keskmisest (48,9%) jäi Eesti uuenduslikkuse määr madalamaks, ent Läti ja Leedu omast oli kõrgem. Soome ettevõtetele jäi Eesti näitaja alla 5 protsendipunktiga, ehkki eelmise, 2010. aasta uuringu ajal edestasid Eesti ettevõtted Soome omi. Kuigi uuenduslikkuse määra järgi on Eesti oma kõrge koha loovutanud, kuulub Eesti innovatsioonikulutuste ja müügitulu suhte poolest siiski endiselt Euroopa Liidu juhtriikide hulka.

Väljaande kaas

Loe edasi

Säästva arengu näitajad. Indicators of Sustainable Development

väljaanne
Kuidas edeneb Eesti säästva arengu riikliku strateegia „Säästev Eesti 21” (SE21) nelja eesmärgi – heaolu kasv, sidus ühiskond, eesti kultuuriruumi elujõulisus ja ökoloogiline tasakaal – saavutamine? Kogumik koondab 69 säästva arengu näitajat, mille abil vaadeldakse strateegias seatud eesmärkide poole püüdlemist just Eesti säästva arengu kontekstis. Iga näitaja kohta on peale olukorra analüüsi kirjeldatud ka asjakohasus SE21 kontekstis ja meetmed lähtuvalt riigis kehtivatest arengu- ja tegevuskavadest. Kogumik valmib koostöös Riigikantselei strateegiabürooga. Kuigi fookus on säästva arengu vaatenurgast olulistel teemadel, pakub kogumik lugemist kõigile, keda huvitab Eesti areng.
Väljaande kaas

Loe edasi

Majanduse üldtrendid ja teadmistepõhine majandus

artikkel
Robert Müürsepp
– Muutuv majandus ja tööturg. Changes in the Economy and Labour Market (lk 13)

Eesti majanduse käekäigust sel sajandil hakkab esimesena silma kiire majanduskasv, mida on paari kriisi tõttu saatnud suur heitlikkus (joonis 1). Ühest küljest on kasvu toetanud Eesti ja rikkamate riikide konvergents, millele on kaasa aidanud mitmesugused Euroopa Liidu (EL) toetused eesotsas tõukefondidega. Teisest küljest on aga palju olulisemat rolli täitnud Eesti majanduse väiksus ja avatus välismaailmale. Seetõttu on Eesti majandus olnud avatud ka väljastpoolt tulevatele šokkidele.

Väljaande kaas

Loe edasi