Energeetika

Väljaanded ja artiklid

Energeetika

artikkel
Helle Truuts
– Eesti statistika aastaraamat. 2011. Statistical Yearbook of Estonia (lk 317)

Eesti energiaressurssides ja primaarenergia bilansis on kodumaiste energiaallikate osatähtsus suur, põhinedes enamasti põlevkivil. See annab elektrivarustuses arvestatava strateegilise sõltumatuse – imporditavate energiaallikate osatähtsus on meil umbes 1/3, Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides keskmiselt umbes 2/3. Põlevkivi osatähtsust primaarenergia bilansis mõjutab olulisel määral elektrienergia ekspordi maht – mida suurem on elektrieksport, seda suurem on põlevkivi osatähtsus primaarenergia bilansis.

Väljaande kaas

Loe edasi

Energeetika

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2011 (lk 44)

Eesti energeetika põhineb suhteliselt suurel kodumaiste energiaallikate kasutamisel. Kohaliku kütuse osatähtsus primaarenergia ressursis on ligi 70%. Põhiline kodumaine kütus on põlevkivi, millest kuni 90% kasutatakse elektrienergia tootmiseks. 2010. aastal oli Eesti 9,5 megavatt-tunnise elektritoodanguga elaniku kohta Euroopa Liidus keskmisel tasemel. Kuna välis nõudlus elektrienergia järele oli suur, kasvas elektritoodang võrreldes 2009. aastaga märgatavalt. Kõige suurem osa ehk 42% eksporditud elektrist müüdi Soome.

Väljaande kaas

Loe edasi

Koostootmine kui energiasäästuvõimalus

artikkel
Helle Truuts, Rita Raudjärv
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/09. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 24)

Praeguses ühiskonnas on energeetika majanduse jätkusuutlikkuse ja efektiivsuse alus. Samal ajal ei tohi majanduse areng hävitada keskkonda. Energia kasutamise efektiivsus Eestis on väike. Sisemajanduse koguprodukti (SKP) energiamahukus on Eestis küll tunduvalt vähenenud, kuid jääb veel märgatavalt maha Euroopa Liidu keskmisest tasemest, samuti paljude võrreldava kliimaga lähiriikidest. Ennekõike on see tingitud meie SKP madalast tasemest. Eestis on energia säästlikumaks ja efektiivsemaks kasutamiseks olemas suur potentsiaal, mille üks eesmärke on elektri ja soojuse koostootmine.

Väljaande kaas

Loe edasi