Rahvamajanduse arvepidamine

Väljaanded ja artiklid

Kasvava metsa väärtuse arvutamine

artikkel
Annika Laarmaa

Euroopa Liidu eelarve sõltub liikmesriikide omavahenditest, mis põhinevad riigi kogurahvatulul (KRT). Eurostati ülesanne on jälgida, et liikmesriikide osamaksed Euroopa Liidu eelarvesse oleksid arvutatud KRT põhjal õigesti. Kui Eurostat leiab, et liikmesriik võiks metoodikat muuta, siis esitatakse ettekirjutus. Selle põhjal peab riik tagama, et metoodika oleks nõuetega kooskõlas. Eesti peab 2019. aasta sügiseks oma makrostatistika aegridasid muutma nii, et kasvavat metsa kajastatakse kogu kasvuaja jooksul kui lõpetamata toodangu varu. Kui varem arvutati toodangu hulka ainult see osa puidust, mis metsas maha raiuti, siis alates 2019. aasta sügisest on toodangu hulgas ka metsa juurdekasv.

Valem

Loe edasi

Aastate kvartalitesse jaotamise metoodika muutmine

artikkel
Robert Müürsepp

Artiklis on antud lühike ülevaade Statistikaametis kasutatavast aasta kohta kogutavate andmete kvartalitesse jaotamise meetodist, selle eelistest ja puudustest ning tutvustatakse alates 2019. aasta augustist kasutusele võetavat metoodikat.

Valem

Loe edasi

Eesti majanduskasv kiirenes märgatavalt

artikkel
Robert Müürsepp

Varasematel aastatel vedas Eesti majanduskasvu sisetarbimine. 2017. aastal tulenes kasv aga juba mitmest valdkonnast. Eesti majanduskasv oli üks kiiremaid Euroopa Liidus. Pärast aastaid kestnud langust hakkasid paranenud majanduskliimas suurenema ka investeeringud, mis ilmestasid ettevõtjate positiivset meelestatust tuleviku suhtes.

SKP aheldatud väärtuse muutus, 2010‒2017

Loe edasi

Rahvamajanduse arvepidamine

artikkel
Annika Laarmaa
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 71)

2016. aasta teises pooles tugevnes Eesti majanduskasv, sisemajanduse koguprodukti suurenemisse panustas enamik tegevusalasid. Samuti suurenes nii sise- kui ka välisnõudlus. Kuigi sisenõudlust pidurdas ikka veel investeeringute langus, püsisid eratarbimiskulutused suured.

Väljaande kaas

Loe edasi

Eesti majanduse käekäik Euroopa mittefinantskontode taustal

artikkel
Robert Müürsepp
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 61)

Sisemajanduse koguprodukti (SKP) kõrval arvestatakse rahvamajanduse arvepidamises hulganisti muidki näitajaid, mis annavad olulist lisainfot piirkonna heaolu hindamisel ning võivad sellest tulenevalt muuta märkimisväärselt arusaama majanduses valitsevatest trendidest. Artikkel annab ülevaate selle arvepidamise mittefinantskontode süsteemist ning võrdleb Eesti näitajaid teiste Euroopa Liidu riikide näitajatega.

Väljaande kaas

Loe edasi

Rahvamajanduse arvepidamine

artikkel
Annika Laarmaa
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 185)

2015. aastal oli Eesti majanduse kasvutempo üks Euroopa Liidu aeglasemaid. Eesti sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasv aeglustus möödunud aastal hinnamuutuste mõju arvestades 1,1%-ni. Eestist tagapool oli meie lähinaaber Soome koos Austria, Itaalia ja Kreekaga. Euroopa Liidu (EL) majandus kokku kasvas 2,0%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Sisemajanduse koguprodukt

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2016 (lk 28)

Eesti majandus kasvas 2015. aastal 1,1%. Võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega oli see üks aeglasemaid kasvutemposid.

Väljaande kaas

Loe edasi

Pärnu maakonna majandusareng

artikkel
Märt Leesment
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 45)

Artikkel annab ülevaate Pärnu maakonna majandusarengust ning hindab maakonna konkurentsivõimet Eestis. Eesmärk on esile tuua maakonna majandusnäitajad, nende muutus aastail 2000–2015 ning majandusarengu peamised kitsaskohad.

Väljaande kaas

Loe edasi

Kui suur on Eesti varimajandus?

Statistikablogi
Robert Müürsepp

Varimajandus on keeruline majandusnähtus, mille puhul ei ole uurijad alati üksmeelel, mida varimajanduse all silmas pidada ja kuidas seda mõõta. 2014. aastal moodustas varimajandus Eesti SKP-st erinevate metoodikate järgi 3–26%.

Diagramm: Hinnangud varimajanduse osatähtsusele Eesti SKP-s, 2009-2015

Loe edasi

Eesti regionaalne areng piirkondliku lisandväärtuse järgi

artikkel
Robert Müürsepp
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 6)

Nii, nagu on riigi arengu jälgimiseks vaja silmas pidada mitmesuguseid näitajaid, tuleb sama teha ka piirkondlikul tasandil. Regiooni arengu pidev jälgimine ja võrdlus teiste piirkondadega võimaldab teha paremaid otsuseid tuleviku tegevuste kohta ja seada arengusihte. Kui majandusnäitajate puhul saame riigi tasandil rääkida lisandväärtusest ehk sisemajanduse koguproduktist (SKP) ja sellega seotud näitajate olulisusest, siis regionaalsel tasandil võib piirkondliku arengu jälgimiseks kasutada regionaalset sisemajanduse koguprodukti (RSKP)

Väljaande kaas

Loe edasi