Rahvamajanduse arvepidamine

Väljaanded ja artiklid

Rahvamajanduse arvepidamine

artikkel
Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia (lk 187)

2014. aastal kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt kiiremini kui Euroopa Liidus keskmiselt. Samal ajal oli Läti ja Leedu majanduskasv endiselt kiirem. Eesti sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasv aeglustus möödunud aastal hinnamuutuste mõju arvestades 2,1%-ni, Euroopa Liidu (EL) majandus kokku kasvas 1,3%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Sisemajanduse koguprodukt

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2015 (lk 28)

Eesti majandust iseloomustas kogu 2014. aasta vältel aeglane, kuid stabiilne kasv. Kokku kasvas Eesti SKP 2014. aastal 2,1%, mis oli suurem kui Euroopa Liidu liikmesriikide majanduse keskmine kasv.

Väljaande kaas

Loe edasi

Säästva arengu näitajad. Indicators of Sustainable Development

väljaanne
Kuidas edeneb Eesti säästva arengu riikliku strateegia „Säästev Eesti 21” (SE21) nelja eesmärgi – heaolu kasv, sidus ühiskond, eesti kultuuriruumi elujõulisus ja ökoloogiline tasakaal – saavutamine? Kogumik koondab 69 säästva arengu näitajat, mille abil vaadeldakse strateegias seatud eesmärkide poole püüdlemist just Eesti säästva arengu kontekstis. Iga näitaja kohta on peale olukorra analüüsi kirjeldatud ka asjakohasus SE21 kontekstis ja meetmed lähtuvalt riigis kehtivatest arengu- ja tegevuskavadest. Kogumik valmib koostöös Riigikantselei strateegiabürooga. Kuigi fookus on säästva arengu vaatenurgast olulistel teemadel, pakub kogumik lugemist kõigile, keda huvitab Eesti areng.
Väljaande kaas

Loe edasi

Majanduse üldtrendid ja teadmistepõhine majandus

artikkel
Robert Müürsepp
– Muutuv majandus ja tööturg. Changes in the Economy and Labour Market (lk 13)

Eesti majanduse käekäigust sel sajandil hakkab esimesena silma kiire majanduskasv, mida on paari kriisi tõttu saatnud suur heitlikkus (joonis 1). Ühest küljest on kasvu toetanud Eesti ja rikkamate riikide konvergents, millele on kaasa aidanud mitmesugused Euroopa Liidu (EL) toetused eesotsas tõukefondidega. Teisest küljest on aga palju olulisemat rolli täitnud Eesti majanduse väiksus ja avatus välismaailmale. Seetõttu on Eesti majandus olnud avatud ka väljastpoolt tulevatele šokkidele.

Väljaande kaas

Loe edasi

Rahvamajanduse arvepidamine

artikkel
Annika Laarmaa
– Eesti statistika aastaraamat. 2014. Statistical Yearbook of Estonia (lk 179)

2013. aastal kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kiiremini kui Euroopa Liidu (EL) keskmine. Samal ajal oli meie lähinaabrite Läti ja Leedu majanduskasv märksa kiirem. Eesti SKP kasv aeglustus möödunud aastal hinnamuutuste mõju arvestades 0,8%-ni, EL-i majandus kokku suurenes aga 0,1%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Metoodilised muudatused rahvamajanduse arvepidamise näitajate arvestuses

artikkel
Annika Laarmaa
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/14. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 6)

1995. aastast kehtinud Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteemi on tehtud mitu uuendust ja 2014. aasta septembris avaldavad kõik Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid uue metoodika alusel ümberarvestatud rahvamajanduse arvepidamise aegread.

Väljaande kaas

Loe edasi

Sisemajanduse koguprodukt

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2014 (lk 24)

2013. aastal Eestis majanduskasv aeglustus, kuigi see oli siiski kiirem Euroopa Liidu liikmesriikide keskmisest – 0,8%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Sisemajanduse koguprodukt lööb majanduses toimuvad tehingud kokku

Statistikablogi
Robert Müürsepp

Kui üksikisiku või ühe ettevõtte käekäiku on lihtne hinnata, siis kogu ühiskonna heaolu mõõtmiseks tuleb kõik majanduses toimuvad tehingud kokku lüüa. Seda summat nimetataksegi lisandväärtuseks ehk sisemajanduse koguproduktiks (SKP).

Joonis: SKP arvutamise sissetulekumeetod

Loe edasi

Regionaalse sisemajanduse koguprodukti arvestus

artikkel
M. Ausmees
– Eesti piirkondlik areng. 2013. Regional Development in Estonia (lk 147)

Regionaalse sisemajanduse koguprodukti (regionaalne SKP ehk RSKP) arvestus on riigi SKP jaotamine regioonidesse. Seda näitajat kasutatakse piirkondade majandusarengu vaatlemiseks ja piirkondade omavaheliseks võrdluseks, regionaalpoliitika eesmärkide püstitamiseks ja tulemuste hindamiseks.

Väljaande kaas

Loe edasi

Rahvamajanduse arvepidamine

artikkel
Annika Laarmaa
– Eesti statistika aastaraamat. 2013. Statistical Yearbook of Estonia (lk 181)

2012. aastal oli Eesti sisemajanduse koguprodukti kasv endiselt Euroopa Liidu keskmisest märksa kiirem, kuigi aasta varasemaga võrreldes kasv aeglustus. Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvas möödunud aastal hinnamuutuse mõju arvestades 3,2%, Euroopa Liidu (EL) majandus kokku kahanes aga 0,3%.

Väljaande kaas

Loe edasi