2010. aasta põllumajandusloendus

1. september – 15. november

Mis on põllumajandusloendus ja miks seda korraldatakse?

Põllumajandusloendus on kõikne põllumajanduse struktuuriuuring, mille eesmärk on varustada avalikkust, riigi- ja teadusasutusi, ettevõtjaid ning rahvusvahelisi organisatsioone põhjalike ja täpsete andmetega põllumajanduse kohta. Eestis on korraldatud viis põllumajandusloendust — enne II maailmasõda aastatel 1919, 1925, 1929 ja 1939 ning pärast taasiseseisvumist 2001. aastal.

Euroopa Liidus on põllumajanduse struktuuriuuringuid ühtse metoodika järgi korraldatud 1966. aastast. Iga kümne aasta järel korraldatakse struktuuriuuring põllumajandusloendusena. Loendus annab põllumajandusest detailsema ülevaate kui teised uuringud, kaardistatakse ka harvaesinevad nähtused ja põllumajanduslik tegevus omavalitsuste tasandil. Põllumajandusloendus vaatleb majapidamiste tegevust tervikuna — maa omandivormi, juhtimist, taime- ja loomakasvatust, tööjõudu, muud tulutoovat tegevust jm. Põllumajandusloenduse tulemusi kasutatakse EL-i põllumajanduspoliitika kujundamisel.

Keda põllumajandusloendusel küsitletakse?

Uuritakse põllumajanduslikke majapidamisi, kus on:

1) vähemalt 1 hektar kasutatavat põllumajandusmaad või,
2) vähem kui 1 hektar kasutatavat põllumajandusmaad või see puudub, kuid põllumajandussaadusi toodetakse põhiliselt (üle poole) müügiks.

Põllumajandusliku majapidamise kohta küsitakse andmeid selle valdajalt või valdaja esindajalt. Majapidamise kasutatava põllumajandusmaa ühehektariline alampiir tagab, et kaetud saab kogu oluline osa Eesti kasutatavast põllumajandusmaast. Kasutatava põllumajandusmaa hulka kuulub ka püsirohumaa, kus toimub ainult hooldusniitmine, kuid mille eest saadakse üldpindalatoetust. Põllumajanduslikke kodumajapidamisi ehk majapidamistest väiksemaid üksusi 2010. aasta põllumajandusloendusega ei hõlmata.

Statistikaamet on põllumajandusloendusel küsitletavate eeldatavate põllumajanduslike majapidamiste nimekirja koostanud administratiivandmete (PRIA, mahepõllumajandusregister jm) ja samuti alates 2001. aasta põllumajandusloendusest kogutud statistilise info alusel. Juhul, kui Teie põllumajanduslik majapidamine on juba tegevuse lõpetanud, on ka see info meile väga oluline.

Mida põllumajandusloendusel küsitakse?

  • Üldandmed: valdaja andmed, majapidamise tegevuskoha asukoht, sh tähtsaima katastriüksuse number.
  • Maakasutus: maavaldus liigiti, kasutatav põllumajandusmaa omandivormi järgi ja põllumajanduskultuuriti, seenekasvatus.
  • Taimekasvatuse tootmismeetodid: vähelevinud maaharimismeetodite kasutus, talvised pinnakatted, lineaarsete maastikuelementide olemasolu, niisutus.
  • Loomade arv ja loomakasvatuse tootmismeetodid: loomade ja lindude arv, pidamisviisid, sõnnikumajandus.
  • Majapidamise tööjõud: valdaja ja tema pereliikmete, juhi, alaliste, ajutiste ja lepinguliste töötajate tööaeg, põllumajandusliku tööjõu muu tulutoov tegevus.
  • Majapidamise muud tulutoovad tegevused, taastuvenergia tootmisseadmete kasutamine.

PRIA andmeid on elektroonilistes küsimustikes kasutatud niipalju kui võimalik, seda nii maakasutuse kui ka loomade arvu osas. Kõiki eeltäidetud andmeid on vastajal võimalik vajadusel täpsustada. Oluline on, et kirja saaks kindlasti kõik loomad ja kogu maakasutus, ka see, mis on juurde renditud ja PRIAs ei kajastu. Kui maa on registreeritud PRIAs, kuid antud kasutada teistele, siis küsime tegeliku kasutaja nime ja kontaktandmeid, et see maa arvestusest välja ei jääks.

Kogutud andmetega seotakse veel mahepõllumajandusregistri taime- ja loomakasvatuse andmed ja andmed maaelu arengutoetuste saamise kohta.

Millal ja kuidas põllumajandusloendus korraldatakse?

Statistikaamet korraldab põllumajandusloenduse 2010. aasta sügisel. Kõik juriidilised isikud ja Statistikaameti elektroonilise andmete edastamise keskkonnaga eSTAT liitunud füüsilised isikud, esitavad andmed elektrooniliselt eSTATi kaudu. Andmeid saab esitada ka posti teel pabervormil. eSTATiga liitunud saavad andmeid esitada alates 1. septembrist 2010 ja andmed peavad olema laekunud hiljemalt 1. oktoobriks.

Füüsilised isikud, kes ei ole eSTATiga liitunud, saavad andmed esitada elektrooniliselt eSTATi isikuuuringute kanali kaudu 1.–10. septembrini. Andmete esitamise keskkonda sisselogimiseks peab valdajal olema internetipanga kasutamise võimalus või kehtivate sertifikaatidega ID-kaart. Statistikaamet palub kõiki, kel see võimalus on, esitada kindlasti oma andmed elektrooniliselt. eSTATis registreerimata füüsiliste isikute majapidamisi, kes 10. septembriks ei ole esitanud Statistikaametile oma andmeid e-loendusel, külastab perioodil 15. september kuni 15. november Statistikaameti küsitleja.

Kas põllumajandusloendusel on vastamine kohustuslik?

Riikliku statistika seaduse kohaselt on põllumajandusloendusel vastamine kohustuslik. Et tegemist on kõiki majapidamisi hõlmava uuringuga, on iga majapidamise panus väga oluline. Me ju kõik soovime, et tehtavad otsused saaks tugineda õigetele andmetele.

Kus ja millal avaldatakse põllumajandusloenduse tulemused?

Statistikaamet avaldab põllumajandusloenduse tulemused veebilehel www.stat.ee statistika andmebaasis 2011. aasta lõpus ja trükisena 2012. aastal. Andmete avaldamisest või kogumike ilmumisest anname teada pressiteadetega, mis sageli leiavad kajastamist ka ajakirjanduses.

Kust saab põllumajandusloenduse kohta lisainfot?

Küsimustega põllumajandusloenduse kohta ja andmeesitusprobleemidega saab pöörduda Statistikaameti klienditoe poole telefonil 6259 100 või kirjutada e-postiaadressil klienditugi at stat dot ee. Koos leiame kindlasti lahenduse!

Põllumajandusloenduse küsimustikuga saab tutvuda siin

Turvalisus

Loendusandmete kaitse on korraldatud vastavalt riikliku statistika seadusele ja isikuandmete kaitse seadusele ning järgib rangeid turvanõudeid. Loendusega kogutud andmed on konfidentsiaalsed. Kogutud andmeid töödeldakse ja kasutatakse ainult statistilistel eesmärkidel ning avaldatakse vaid üldistatult.

E-loendusel esitatavad andmed on kaitstud rangeimate infoturbe meetmetega. Loendusandmed esitatakse Statistikaameti elektroonilises andmeedastuskeskkonnas eSTAT, kuhu saab sisse logida ID-kaardiga või internetipanga kaudu. Teie täidetud ankeedile kõrvalised isikud ligi ei pääse. Teie juurde koju tulles peab loendaja esitama fotoga töötõendi, mille on välja andnud Statistikaamet.

Juhendid ja seadused

Põllumajandusloenduse korraldamisel on aluseks riikliku statistika seadus, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määrus nr 1166//2008 ning Komisjoni määrus nr 1200/2009. Kõik juhised küsimustiku täitmiseks on küsimustikul.