Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejate küsitlus

Mis uuring see on?

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) tegevustes osalejate küsitlus korraldatakse Rahandusministeeriumi ja Statistikaameti koostöös. Perioodil 2014–2020 on Euroopa Sotsiaalfondist Eestile eraldatud ligi 600 miljonit eurot, mida kasutatakse mitmesuguste tegevuste, näiteks töötute ümberõpe, tugiisikuteenused, koolitused jne, organiseerimiseks. Vahendite kasutamise edukust ei saa hinnata ainult selle järgi, kui suur osa vahenditest suudetakse ära kulutada, vaid tuleb vaadata ka saavutatud tulemusi. ESFi küsitluse eesmärgiks on hinnata Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamise tulemuslikkust. Selleks jälgitakse, milline on tegevustes osalejate tööturuolukord tegevuse alguses ja kas nende seisund on paranenud, hinnates seda neli nädalat, samuti kuus kuud pärast tegevuse lõppu. Enamik andmeid selleks saadakse andmekogudest, aga mõnel juhul on vaja ka tegevustes osalenuid küsitleda.

Keda selles uuringus küsitletakse?

Tegevustes osalenute andmed esitavad Statistikaametile tegevuste korraldajad. Küsitlusse kaasatakse kaks rühma ESFi meetme tegevustes osalenuid:

  • kõik tegevustes osalenud, kes olid ESFi meetme tegevuse alguses töötavad ja kellel on tegevuse lõpust möödas kuus kuud. Nendelt küsitakse kaks küsimust tööturuolukorra kohta. Olenevalt tegevusest, millest osa võeti, võivad lisanduda mõned küsimused õppimise ja kursustel osalemise, ettevõtlus- või täiskasvanuõppe edendamise kohta;
  • kõik Eesti Töötukassa kaudu ESFi meetme tegevustes osalenud, kellel on viimase tegevuse lõpust möödas neli nädalat. Nendelt küsitakse, kas nad on pärast tegevuses osalemist alustanud õpingutega.

Küsitletakse veebiankeedi abil. Kõiki kogutud andmeid ja vastuseid kaitseb isikuandmete kaitse seadus, andmeid töödeldakse ja avaldatakse ainult üldistatult, neid ei seostata mingil viisil konkreetse inimesega. Kogutud andmete kaitse ja vastajate anonüümsuse tagab Statistikaamet.

Iga ESFi tegevuses osalenu vastamine küsitlusele on väga oluline. Kui loobute vastamisest, läheb kaotsi väärtuslik osa ESF-i meetme tegevustes osalenute andmetest. Küsitlusele vastates annab igaüks oma panuse, et kujuneks adekvaatne pilt Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamise tulemuslikkusest ja et riik saaks edaspidi nende vahendite kasutamist efektiivselt suunata.

Milleks kogutud andmeid kasutatakse?

Kogutud andmetest moodustatakse ühtne andmebaas, kus on seostatud osalejate ESFi tegevuse alguses täidetud ankeetide, andmekogudest saadud ja küsitlusega kogutud andmed. Sellest andmebaasist lähtudes arvutatakse tulemusnäitajad, mille alusel hinnatakse ESFi vahendite kasutamise tulemuslikkust. Samuti koostatakse aruanded Euroopa Komisjonile esitamiseks. Tulemusnäitajateks on näiteks osalejate arv, kes tegevuse alguses olid töötud või mitteaktiivsed, aga neli nädalat pärast tegevuse lõppu on töötavad; osalejate arv, kes kuue kuu jooksul pärast tegevusest lahkumist on asunud tööle; osalejate arv, kelle olukord tööturul on kuue kuu jooksul pärast tegevuses osalemist paranenud.