Rahvastikunäitajad ja koosseis

Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Eesti tööturu rahvuslik ja keeleline jaotus

Töö tegija: Balti Uuringute Instituut
Töö alus: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed tellimus projekti "Cross-border cooperation on mentoring and peer support for immigrants" raames, INTERREG Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 toetusel
Valdkond: rahvastik, tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti Tööjõu Uuring 1995-2015 ja Eesti Tööelu Uuring 2015
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Kellel on Eestis hea, kellel parem? Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel

Töö tegija: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE
Töö alus: Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei tellimus projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames.
Valdkond: rahvastik, tervis, tööturg, sissetulek, turvalisus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti tööjõu-uuring 2013-2014, Eesti sotsiaaluuring 2012-2013
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

The Paradox of National Language Acquisition: Russian Speakers’ Labor Market Positions in Estonia

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: Tartu Ülikooli teadustöö
Valdkond: rahvastik
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Immigrantrahvastiku uuring 2008
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi