Rahandus

Väljaanded ja artiklid

Finantsvahendus

artikkel
Anne Päss, Kristel Vilgats
– Eesti statistika aastaraamat. 2012. Statistical Yearbook of Estonia (lk 195)

Finantsvahenduse peatükk annab ülevaate finants- ja kindlustusettevõtete koondnäitajatest peamiselt aastatel 2009–2011. Esitatud on statistilisse profiili kuuluvate finants- ja kindlustusettevõtete jaotus aastatel 2009–2011, bilansimaht 2011. aastal ning kindlustusseltside brutopreemiate ja -nõuete koondandmed ning jaotus 2011. aastal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Valitsemissektori rahandus

artikkel
Agnes Naarits
– Eesti statistika aastaraamat. 2012. Statistical Yearbook of Estonia (lk 201)

2011. aasta lõpu seisuga oli valitsemissektori nimekirja kuuluvaid asutusi, avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid, sihtasutusi ja mitteturutootjatest ettevõtteid, mille majandustegevuse tulemusi valitsemissektori arvepidamises kajastati, kokku 3003, neist 342 kuulusid keskvalitsuse, 2659 kohalike omavalitsuste ja kaks sotsiaalkindlustusfondide sektorisse. 90% kogu valitsemissektorist on riigi- või kohalike omavalitsuste eelarvelised asutused ja allasutused. Sihtasutusi on valitsemissektoris 7%, tervishoiuasutusi ja mitteturutootjatest ettevõtteid ligi 2% ning avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid alla 1%. Kolmveerand keskvalitsusse kuuluvatest arvestusüksustest on riigieelarvelised asutused ja ülejäänud veerand avalik-õiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused ja mitteturutootjatest ettevõtted. Kohalike omavalitsuste sektoris on peale omavalitsusasutuste muid üksusi ehk siht- ja tervishoiuasutusi ning mitteturutootjatest ettevõtteid väga vähe – vaid ligi 8% kogu allsektorist. Samal ajal on enamik tervishoiuasutusi ja muid ettevõtteid klassifitseeritud kohalike omavalitsuste sektorisse.

Väljaande kaas

Loe edasi

Valitsemissektori kulud funktsiooni järgi

artikkel
Maria Vassiljeva
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/12. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 53)

Majanduspoliitiliste otsuste tegemine Euroopa Liidus nõuab kvaliteetset statistikat. Et hinnata valitsemissektori kulutuste kvaliteeti majanduspoliitika eesmärkide saavutamisel, on analüütikutel tarvis, et need kulutused oleksid liigitatud erinevate valitsemisfunktsioonide järgi. Valitsemisfunktsioonide klassifikaatorit COFOG peetakse sobivaks aluseks valitsemissektori kulude struktuuri uurimisel.

Väljaande kaas

Loe edasi

Rahandus

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2012 (lk 28)

Eesti 2011. aasta riigieelarve tulud ja kulud olid esialgsetel andmetel vastavalt 5,9 ja 6,2 miljardit eurot. Võrreldes 2010. aastaga kasvasid tulud 5% ja kulud 14% võrra. Aasta lõpuks ületasid kulud tulusid 275 miljoni euro võrra. Viimase kümne aasta jooksul on riigieelarve kulud ületanud tulusid veel vaid 2008. aastal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Pangad, elu- ja kahjukindlustus, fondivalitsejad

artikkel
Ettevõtlus Eestis. Business in Estonia (lk 58)
Taskuteatmik annab ülevaate eri tegevusalade ettevõtete käekäigust viimastel aastatel. Esitatakse olulisemad statistilised näitajad ettevõtete demograafia, infotehnoloogia arengu, teadus- ja arendustegevuse, innovaatilisuse ning ettevõtluse rahvusvaheliseks muutumise kohta. Eesti ettevõtlust võrreldakse ka teiste riikide omaga. Info on esitatud tabelite ja joonistena. Mõeldud kõigile, kes ettevõtlusega kokku puutuvad.
Väljaande kaas

Loe edasi

Ülemaailmse finantskriisi mõju statistikale

artikkel
Agnes Naarits
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/12. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 6)

Viimaste aastate ülemaailmne finantskriis on räsinud ka tugevamate riikide majandusi ning kogu maailm jälgib, milliseid otsuseid võetakse vastu Euroopa Liidus, et aidata hädas olevaid PIIGSa-riike ning vältida Euroopa majanduse kokkuvarisemist. Mitmed juba tarvitusele võetud abinõud mõjutavad oluliselt riikide statistikasüsteeme, esitades neile rahandusstatistika valdkonnas uusi väljakutseid. Sellest, kuidas uute ülesannetega toime tullakse, sõltub otseselt riikide renomee.

Väljaande kaas

Loe edasi

Kriisiaastate maksumuudatuste mõju Balti riikides

Statistikablogi
Anu Lill

Majanduskriisist väljumiseks muutsid paljud Euroopa Liidu riigid ühe meetmena ka maksupoliitikat. Balti riikide maksumuudatused olid suunatud peamiselt tarbimise maksustamisele.

Loe edasi

Finantsvahendus

artikkel
Virve Rukholm, Svetlana Ždanova
– Eesti statistika aastaraamat. 2011. Statistical Yearbook of Estonia (lk 201)

Finantsvahenduse peatükk annab ülevaate finants- ja kindlustusettevõtete koondnäitajatest peamiselt aastatel 2006–2010. Esitatud on statistilisse profiili kuuluvate finants- ja kindlustusettevõtete jaotus 2010. aastal ning kindlustusseltside brutopreemiate ja -nõuete koondandmed ning jaotus 2010. aastal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Valitsemissektori rahandus

artikkel
Agnes Naarits
– Eesti statistika aastaraamat. 2011. Statistical Yearbook of Estonia (lk 207)

Valitsemissektori nimekirja kuuluvate asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute, sihtasutuste ja mitteturutootjatest ettevõtete seas 2010. aastal olulisi muutusi võrreldes eelmise aastaga ei toimunud. 2010. aasta lõpu seisuga oli valitsemissektori nimekirjas ja rahandusstatistika arvepidamises 342 keskvalitsuse, 2681 kohaliku omavalitsuse ning kaks sotsiaalkindlustusfondide sektorisse kuuluvat arvestusüksust. Kolmveerand keskvalitsusse kuuluvatest arvestusüksustest on riigieelarvelised asutused ning veerand avalik-õiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused ja mitteturutootjatest ettevõtted. Kohaliku omavalitsuse allsektoris on peale kohaliku omavalitsuse asutuste muid üksusi – sihtasutusi, tervishoiuasutusi ja mitteturutootjatest ettevõtteid – väga vähe, vaid 7% kogu allsektorist.

Väljaande kaas

Loe edasi

Finantsvahendus

artikkel
Ettevõtlus. Business (lk 124)

Üldine majanduskriis mõjutas 2009. aastal ka finantssektorit, kus languse põhjustas põhiliselt pankade laenukahjumite suurenemine, finantsturgude ebastabiilsus ja sellest tulenev finantsvahendajate investeeringute väärtuse langus. Finantssektori osatähtsus kogumajanduses vähenes. Kui 2008. aastal moodustas see jooksevhindades 4,2% SKP-st, siis 2009. aastal vaid 3,4%.

Väljaande kaas

Loe edasi