Väliskaubandusstatistika

Väliskaubandusstatistika käsitleb kaupade liikumist Eesti ja teiste riikide vahel. Kaubavoogude tähistamisel kasutatakse mõisteid eksport ja import.

Eksport – Eestis toodetud kaupade väljavedu, välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu (re-eksport), kaupade ajutine väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarned. Ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Import – kaupade sissevedu Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks, taasväljaveo kohustusega ajutine sissevedu töötlemise eesmärgil ning taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Statistikaameti koostatav väliskaubandusstatistika hõlmab ainult füüsiliste kaupade liikumist. Andmed kaubavahetuse kohta on esitatud jooksevhindades.

Väliskaubandusstatistika andmed on olemas alates aastast 1993. Kuni Eesti liitumiseni Euroopa Liiduga põhines kogu väliskaubandusstatistika tollideklaratsioonidel ning andmed on avaldatud nii põhikaubandussüsteemi (1995–2003) kui ka üldkaubandussüsteemi (1993–2003) järgi. Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga muutus oluliselt kogu väliskaubandusstatistika koostamine, sest EL on tolliliit ning liikmesriikidevahelised tollipiirid puuduvad. Alates 2004. aastast põhineb väliskaubandusstatistika Intrastati ja Extrastati süsteemiga kogutud andmetel, mis on metoodiliselt lähedane varasemale põhikaubandussüsteemile.

Intrastat (Intra-EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu riikide omavahelise kaubavahetuse kohta käivate andmete kogumise süsteem. Andmeid kogub Statistikaamet otse ettevõtetelt statistilise küsimustikuga Intrastat. Intrastati küsimustiku kauba lähetamise ja saabumise kohta peavad täitma need Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõtted, kelle käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve.

Extrastat (Extra-EC Trade Statistics) on andmete kogumise süsteem Euroopa Liidu väliste riikidega peetava kaubavahetuse kohta. Andmeid kogub Maksu- ja Tolliamet tollideklaratsioonidega ning kogutud andmed edastatakse Statistikaametile riikliku väliskaubandusstatistika koostamiseks.

Intrastati küsimustik tuleb täita ja esitada Statistikaametile järgmise kuu 14. kuupäevaks ning ettevõtte kohustust andmeid esitada saab kontrollida Statistikaameti veebilehelt. Veerust „Märkused“ saab infot selle kohta, mis ulatuses peab küsimustikku täitma (kõik väljad või ainult kohustuslikud väljad). Alla statistilise läve jäänud ettevõtete käive ja hilisemad laekumised asendatakse statistikas hinnangutega. Hinnangud tehakse kahekohalise kaubakoodi ja Euroopa Liidu liikmesriigi tasandil.

Statistiline lävi
Aasta Eksport, eurot Import, eurot
2004 63 912 63 912
2005 63 912 63 912
2006 127 823 127 823
2007 127 823 127 823
2008 127 823 127 823
2009 127 823 127 823
2010 108 650 127 823
2011 90 000 130 000
2012 100 000 140 000
2013 120 000 190 000
2014 130 000 200 000
2015 130 000 200 000
2016 130 000 200 000
2017 130 000 200 000
2018 130 000 230 000
2019 130 000 230 000