Igaüks loeb!

Mida loendusel küsitakse?

2011. aasta rahva ja eluruumide loendusel (REL 2011) kogutakse andmeid kõigi Eesti püsielanike, leibkondade ja eluruumide kohta. Rahvaloenduse ankeet koosneb kõige tähtsamatest rahvastikku ja elutingimusi puudutavatest küsimustest, mille vastused peegeldavad viimase kümne aasta jooksul toimunud muutusi.

Ankeet koosneb kolmest osast:

  1. eluruumiankeedist;
  2. leibkonnaankeedist, kus küsitakse leibkonnaliikmete ja nendevahelise suguluse kohta;
  3. isikuankeedist.

Isikuankeedi küsimused puudutavad rahvust, sünnikohta (ka vanemate sünnikohta), emakeelt, rännet, haridust, töötamist ja perekonnaseisu ning naiste puhul ka laste arvu. Samuti püütakse välja selgitada, milline on inimeste suhe religiooniga, sest loendus on ainus võimalus selliseid andmeid koguda. Usku puudutavale küsimusele vastamine on vabatahtlik.

Eluruumi puhul kogutakse infot selle tüübi, suuruse ja olmemugavuste kohta. Lisaks küsitakse leibkonna koosseisu, eluruumi omandisuhte ning põllumajandusliku majapidamise olemasolu kohta.

Võrreldes eelmiste loendustega annab 2011. aasta rahva ja eluruumide loendus ühiskonna kasutusse rikkalikuma andmestiku. Nii saate esimest korda märkida loendusküsimustikku näiteks oma murdeoskuse ja vanavanemate päritolu, aga ka andmed selle kohta, kas alates 2000. aasta rahvaloendusest on mõni Teie leibkonnaliige asunud püsivalt elama välismaale. See võimaldab välja selgitada Eesti tegeliku rahvaarvu, viimase kümnendi välisrände suuruse ning Eesti püsielanike paiknemise ja elutingimused.

Küsimuste hulk oleneb vastaja vanusest, sotsiaal-majanduslikust seisundist (töötav, pensionär jne), varasematest elukohavahetustest, eluruumi tüübist jm tingimustest. Kui riiklikes andmekogudes on info sobival kujul olemas, on mõne küsimuse vastus ankeedis juba kirjas. Vajaduse korral saab seda infot parandada. Iga eluruumi ja leibkonna kohta täidetakse ühine, iga elaniku kohta aga eraldi ankeet.

Kaheliikmelisel leibkonnal võtab küsimustikele vastamine aega keskmiselt 30–45 minutit, iga järgmise inimese puhul lisandub 15 minutit.

Info
E-R kell 8-17
+372 625 9300
stat at stat dot ee
Tatari 51, 10134 Tallinn