Strateegia „Euroopa 2020“ näitajad

Strateegia „Euroopa 2020“ on Euroopa Liidu strateegia aruka, jätkusuutliku ja kõikehõlmava majanduskasvu edendamiseks. Strateegia peamised eesmärgid on järgmised.

  1. 75% elanikest vanuses 20–64 aastat peab olema tööga hõivatud.
  2. Teadus- ja arendustegevusse tuleb investeerida 3% SKP-st.
  3. Kasvuhoonegaaside heitkogus peaks olema 20% väiksem kui 1990. aastal, taastuvenergia osatähtsus 20% energia lõpptarbimisest ja energiatarbimise efektiivsus 20% suurem.
  4. Madala haridustasemega ja õpinguid mittejätkavate noorte osatähtsus peab jääma alla 10% ja vähemalt 40% uuest põlvkonnast peab omandama kolmanda taseme hariduse.
  5. Vaesusohus, materiaalses ilmajäetuses või töötutes leibkondades elavate inimeste arvu tuleks vähendada 20 miljoni võrra.

Detailsem info Eurostati veebilehel.

Haridussüsteemist varakult lahkunud

Kasvuhoonegaaside emissioon, võrdlusaasta 1990

Kolmanda taseme hariduse omandanute osatähtsus soo järgi, vanuserühm 30–34

Materiaalses ilmajäetuses elavad inimesed

Pärast sotsiaalseid siirdeid suhtelises vaesuses elavad inimesed

Riigisisesed teadus- ja arendustegevuse kogukulutused

Suhtelises vaesuses või sotsiaalses tõrjutuses olev elanikkond

Taastuvenergia osatähtsus energia summaarses lõpptarbimises

Tööhõive määr soo järgi, vanuserühm 20–64

Väga madala tööintensiivsusega leibkondades elavad inimesed

Eesti 15 aastat Euroopa Liidus