Igaüks loeb!

Loendusankeedi ettevalmistus

Loendusankeetide koostamine on loenduse ettevalmistamise käigus üks töömahukamaid ja tähtsamaid etappe, mida tänapäeval alustatakse juba 4—5 aastat enne loenduse algust. Tavapäraselt on sellesse tegevusse hõivatud asjatundjate rühm, kes põhjalikult tutvub loenduste rahvusvahelise kogemuse ning seniste tulemuste kvaliteedihinnangutega.

Loendusankeetide koostamisel jälgitakse lisaks võrreldavusele ja harmoniseeritusele Euroopa ja maailma kontekstis ka järjepidevust ning võrreldavust ajas. Eestis on see vajalik majandusliku ja sotsiaalse arengu jälgimiseks kõigi siin toimunud rahvaloenduste lõikes alates üle-eelmisest sajandist. Küsimuste sisu on üldjoontes määratletud Eesti Statistika seaduses.

Loendusankeetide (isiku-, leibkonna ja eluruumi ankeedid) küsimuste allikaks on:

  1. Eurostati kohustuslik väljund, mis sisaldab rahvaloenduste põhiküsimusi (isikute alaline elukoht, kodakondsus, perekonnaseis, haridust ja tööelu iseloomustavad näitajad, elutingimusi määravad eluruumitunnused) ja mõningaid tänapäeval eriti olulisi küsimusi nagu ränne ja tööhõive. Need küsimused pakuvad suurimat huvi ka Eesti ühiskonnas ja neid on küsitud ka kõigil varasematel loendustel.
  2. Eesti loendustes traditsiooniliselt esitatud küsimused nagu rahvus, emakeel, võõrkeelte oskus, elatusallikas ja sünnitatud laste arv;
  3. Eesti riigi või Eestis teostatavate oluliste teadusuuringute jaoks vajalikud küsimused – teine elukoht, tervisehinnangud, kohalikud keeled, vanemate ja vanavanemate sünnikoht/ riik, välismaale rännanud lähisugulased.

Eestis osalesid REL2011 ankeetide koostamisel järgmised rühmad:

  • Statistikaametis loodud REL metoodika töörühm (kes lisaks muule analüüsis ka eelmise loenduse tulemustabelite kasutamissagedusi ja tarbijate küsitlustulemusi);
  • Ekspertide ja tarbijate rühmad (teadusasutustest, ministeeriumidest, KOVidest), kellega peeti diskussioone e-kirjade vahendusel ja korraldati ühisseminare ning koosolekuid;
  • REL Teadusnõukogu, mis koondab erinevate valdkondade tippspetsialiste;
  • Statistikaameti erinevate valdkodade töötajad, kelle kogemusi ja nõuandeid kasutati;

Ankeete testiti kahel korral – prooviloendusel (31.12.2009—31.03.2010, üle 10 000 vastaja 10 Eesti piirkonnas) ja minipiloodis (28.08—13.09.2011, ligi 600 vabatahtlikku vastajat üle Eesti). Metoodika töörühm võttis küsimustike moodustamisel arvesse lisaks seminaridel, koosolekutel ja kirjavahetuses tehtud ettepanekutele testimise tulemusi.

Info
E-R kell 8-17
+372 625 9300
stat at stat dot ee
Tatari 51, 10134 Tallinn