Tööstus

Tööstus on valdkond, mis tegeleb loodusvarade kaevandamise ja töötlemisega, energia, masinate, seadmete, tööriistade ja tarbekaupade tootmisega ning põllumajandussaaduste ja tööstuse enda valmistatud toodete töötlemisega.

Majandusstatistikas avaldatakse tööstusvaldkonna all majandusnäitajaid mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse kohta. Kõik need tegevusalad on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori EMTAK 2008 järgi omakorda jaotatud alamtegevusaladeks. Jaotus on rahvusvaheliselt võrreldav, sest EMTAK on välja töötatud Euroopa Liidu tegevusalade klassifikaatori NACE Rev. 2 (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community) alusel.

Töötlev tööstus tegeleb materjalide, ainete või komponentide mehaanilise, füüsikalise või keemilise muundamise või töötlemisega uueks tooteks. Töödeldav materjal, aine või komponent on põllumajanduses, metsanduses, kalanduses või mäetööstuses toodetud toore või töötleva tööstuse mõne teise tegevusala toode. Tavaliselt tähendab töötlemine kauba olulist muutmist, renoveerimist või rekonstrueerimist. Tootmisprotsessi väljund võib olla valmistoode (valmis kasutamiseks või tarbimiseks) või pooltoode, mis on edasise tootmise sisend. Töötleva tööstuse osa on ka toodete kokkupanek omavalmistatud või ostetud detailidest.

Mäetööstus tegeleb looduses tahkel, vedelal või gaasilisel kujul leiduvate mineraalide kaevandamisega maa-alustes kaevandustes, lahtistes karjäärides, puuraukude kaudu, merepõhjast jms meetodil. Mäetööstus hõlmab ka abitegevusi toorme ettevalmistamiseks ja turustamiseks, nt purustamine, peenestamine, puhastamine, kuivatamine, sortimine, maagi rikastamine, maagaasi veeldamine ja tahke kütuse aglomeerimine.

Energeetika tegeleb elektrienergia, soojusenergia (auru, kuuma vee), maagaasi jms tootmise, edastamise ja jaotamisega vastava püsiinfrastruktuuri kaudu.

Tööstusvaldkonnas avaldab Statistikaamet andmeid tööstuse majandusnäitajate, tööstustoodete ja tööstustoodangu indeksite kohta. Kõik nimetatud valdkonnad on omakorda jaotatud alamvald­kondadeks ehk aastastatistikaks ja lühiajastatistikaks.

Tööstustoodangu korrigeerimata mahuindeks näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

Tööstustoodangu müügiindeks näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstustoodangu sesoonselt korrigeeritud mahuindeks näitab tööstustoodangu mahu muutust, kui seda ei mõjuta regulaarselt korduvad hooajalised tegurid. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise perioodiga (kuu, kvartal).

Tööstustoodangu tööpäevade arvuga korrigeeritud mahuindeks näitab tööstustoodangu mahu muutust, arvestades kuu tööpäevade arvu. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama perioodiga.

Alamvaldkonnad

Aastastatistika majandusnäitajate alamvaldkonnas on tegevusalade järgi avaldatud andmed tööstustoodangu valmistamise, müügi, ekspordi, vara, kohustuste, omakapitali, lisandväärtuse ja tootlikkuse näitajate kohta rahalises väljenduses.

Lühiajastatistika majandusnäitajate alamvaldkonnas on avaldatud ainult lühiajastatistika järgi (kvartaalselt) arvutatud tootlikkuse näitajate andmed tegevusalade kaupa.

Aastastatistika toodanguindeksite alamvaldkonnas on avaldatud toodangu- ja müügiindeksid eelmise aastaga võrreldes tegevusala järgi.

Lühiajastatistika toodanguindeksite alamvaldkonnas on avaldatud toodangu, müügi, ekspordi, kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu ja uute tellimuste indeksid tegevusalade kaupa võrreldes 2005. aastaga ehk baasaastaga. Nende tabelite põhjal on võimalik kahe perioodi indeksite jagamise teel arvutada indeksid tarbijale vajaliku perioodi kohta. Arvutuskäiku illustreerib näidis.

Tööstustoodete aastastatistika alamvaldkonnas on avaldatud valmistatud toodete kogused. Alates 2009. aastast on avaldatud ka valmistatud ja müüdud toodete kogused ning müüdud toodangu maksumus tööstustoodete loetelu (TTL) kõige detailsema koodi järgi. TTL on kättesaadav Statistikaameti veebilehe rubriigis „Metaandmed“ > „Klassifikaatorite nimistu“ > „Tööstustoodete loetelu (TTL)“.

Tööstustoodete lühiajastatistika valdkonnas on avaldatud ainult jooksval aastal valmistatud toodete kogused kuu kaupa põhitoodete kohta koondatuna suurematesse rühmadesse kui aastastatistika andmed. Andmed piimatoodete tootmise kohta on avaldatud loomakasvatussaaduste tootmise valdkonna („Majandus“ > „Põllumajandus“ > „Põllumajandussaaduste tootmine“ > „Loomakasvatus­saaduste tootmine“) tabelis PM19 „Piimatoodete tootmine (kuud)“.