Infotehnoloogia ja side

Väljaanded ja artiklid

Internetti kasutatakse üha enam ostlemiseks

artikkel

Statistika näitab, et iga päev kasutab 16‒44-aastastest inimestest internetti 98% ja kodust internetiühendust 90% leibkondadest. E-kaubanduse võimalusi kasutab 75% inimestest, kõige enam ostetakse reisi- ning majutusteenuseid.

Internetti kasutatakse üha enam ostlemiseks

Loe edasi

Ettevõtted panustavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turvameetmetesse

artikkel

Kuna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) areneb kiiresti ja seda tehnoloogiat kasutatakse palju ärieesmärkide saavutamiseks, siis tuleb ettevõtetel võtta kasutusele üha turvalisemaid meetmeid. Selleks on ka põhjust, sest viimase aasta jooksul puutus IKT turvaintsidendiga vähemalt ühel korral kokku 9% ettevõtetest.

Loe edasi

Mobiilse interneti kasutamine on suurenenud

artikkel
Tiina Pärson, Jaanika Ait
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 49)

Iga aastaga on suurenenud mobiilse interneti kasutamine: 2014. aastal oli kodune internet veidi üle pooltel internetiühendusega leibkondadest, aastaks 2017 suurenes see näitaja 82%-ni. Internet on laialt kasutusel ka ettevõtetes ‒ Eesti vähemalt 10 hõivatuga ettevõtetest kasutas 2017. aastal iga päev arvutit 96% ja neist koguni 95% ka internetti.

Väljaande kaas

Loe edasi

Noored IT-seadmete ja interneti maailmas

Statistikablogi
Jaanika Ait

Interneti kasutamine pakub meile üha rohkem ja mitmekesisemaid võimalusi. Internet on abiks mistahes valdkonnas, olgu selleks õppimine, töötamine või vaba aja veetmine. Laste- ja noortekultuuri aasta puhul annab Statistikaamet ülevaate 16–24-aastaste noorte arvuti- ja internetikasutusest.

Noored IT-seadmete ja interneti maailmas

Loe edasi

Infotehnoloogia

artikkel
Tiina Pärson, Jaanika Ait
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 119)

Tänapäeval pole enam üllatav, et IT-seadmete kasutamine on Eestis kujunenud igapäevaelu asendamatuks osaks nii isiku kui ka ettevõtte tasandil. Internet on kättesaadav nii kodus, tööl kui ka liikvel olles.

Väljaande kaas

Loe edasi

E-kaubanduse kasutamine on tõusuteel

Statistikablogi
Jaanika Ait

Internetti võib tänapäeval pidada üsna arvestatavaks kaubanduse ergutajaks. Kui veel 20 aastat tagasi tegid inimesed oma ostud poodides kohapeal, siis tänapäeval on võimalik oste mugavalt sooritada ka kodust lahkumata.

Loe edasi

Interneti ja e-kaubanduse kasutamise eripäradest

artikkel
Sotsiaaltrendid. 7. Social Trends (lk 92)

Ühiskond on viimase aastatuhande jooksul muutunud üsna märgatavalt. Mida aeg edasi, seda enam on see lähemale liikunud tehnika- ja infoajastule. Tänapäeval on enamikus riikides, sh Eestis, kätte jõudnud infoühiskonnaajastu, mida iseloomustab peamiselt arvutite jm tehnikaseadmete rohke kasutamine, kommunikatsioonivahendite laialdane levik ning informatsiooni rohkus ja hea kättesaadavus.

Väljaande kaas

Loe edasi

Infotehnoloogia

artikkel
Jaanika Ait, Tiina Pärson
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 361)

2015. aasta I kvartalis kasutas 16–74-aastastest Eesti elanikest internetti 88%. Euroopa Liidus (EL) oli sama näitaja 79%. Võrreldes 2014. aastaga on internetikasutajate osatähtsus Eestis suurenenud neli protsendipunkti. Internetti kasutavad teistest rohkem 16–54-aastased – selles vanuses elanikest kasutas internetti üle 90%. Vähem kasutavad internetti vanemad elanikud: 55–64-aastaste vastav näitaja oli 76% ja 65–74-aastaste oma 54. Euroopa Liidu keskmistest on need näitajad vastavalt 10 ja 9 protsendipunkti suuremad. Mehed kasutasid internetti mõnevõrra rohkem kui naised – vastavalt 90% ja 87%. Elukoha järgi on internetikasutajate osatähtsus linnaasulates (90%) pisut suurem kui maa-asulates (86%). Kodune internetiühendus oli 2015. aasta I kvartalis 88%-l leibkondadest: valdavalt juhtmega või juhtmevaba püsiühendus ning üle pooltel mobiilne internetiühendus.

Väljaande kaas

Loe edasi

Side

artikkel
Ruth Renter
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 353)

Elektroonilise side valdkond areneb teiste majandusharudega võrreldes kogu maailmas väga kiiresti. Käsikäes kiire elutempo ja mobiiltehnoloogia arenguga kasvab nõudlus mobiilse andmeside järele. Inimesed eelistavad püsivõrguteenustele mobiilsideteenuseid, mis tagaks interneti kättesaadavuse. Sideoperaatorite konkurents suure kiirusega andmeside teenuste vallas seega tiheneb. Elektroonilise side sektori panus majandusse on tähtis, sest toetab ka teiste majandusharude arengut.

Väljaande kaas

Loe edasi

Infotehnoloogia

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2016 (lk 52)

IT-seadmete kasutamine on Eestis kujunenud igapäevaelu asendamatuks osaks. Internet on muutunud kättesaadavaks ka liikvel olles, peamiselt tänu mobiilsidevõrgu kiirele arengule. Hoolimata interneti kasulikkusest võib see endas peita mitmesuguseid turvaohte, nt viiruse või muu pahavaraga nakatumine, isikuandmete lekkimine ja kuritarvitamine, rahalise kahju saamine jne.

Väljaande kaas

Loe edasi