Tööturg

Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Eesti tööturu ülevaade

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: tööturg, palk ja tööjõukulu
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Gender inequality in the changing labour market: the case of Estonia

Töö tegija: Rein Vöörmann; Jelena Helemäe (Tallinna Ülikool)
Töö alus: Tallinna Ülikooli teadustöö
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti tööjõu-uuring 2014, Täiskasvanute koolituse uuring 2011
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Sotsiaalse väärtuse edendamine riigihangete kaudu

Töö tegija: Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR
Töö alus: Riigikantselei tellimus, rahastati Euroopa Sotsiaalfondi haldusvõimekuse meetmest "Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

The Contribution of Multinationals to Inequality: Foreign Ownership and Gender Wage Gap

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna toimetised
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: maksu- ja tolliameti sotsiaalmaksu andmed 2006–2014, väliskaubanduse andmed 2006–2014, 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmed, Eesti ettevõtete statistilise profiili 2007–2013 andmed, Eesti tööjõu-uuringu andmed 2007–2013
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

The impact of the minimum wage on employment in Estonia

Töö tegija: Birgit Hänilane (Tallinna Tehnikaülikool)
Töö alus: magistritöö
Valdkond: tööturg, palk ja tööjõukulu
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti Tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

The structural change and labour productivity of firms: do changes in age and wage structure of employees matter?

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna toimetised
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: maksu- ja tolliameti sotsiaalmaksu andmed 2006–2014
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2025

Töö tegija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Töö alus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi uurimistöö
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: uuring „Edukus tööturul“, 2011. aasta rahva ja eluruumide loendus, tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Alampalk ja palgajaotus Eestis

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: tööturg, palk ja tööjõukulu
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Eesti tööturu rahvuslik ja keeleline jaotus

Töö tegija: Balti Uuringute Instituut
Töö alus: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed tellimus projekti "Cross-border cooperation on mentoring and peer support for immigrants" raames, INTERREG Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 toetusel
Valdkond: rahvastik, tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti Tööjõu Uuring 1995-2015 ja Eesti Tööelu Uuring 2015
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Kellel on Eestis hea, kellel parem? Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel

Töö tegija: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE
Töö alus: Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei tellimus projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames.
Valdkond: rahvastik, tervis, tööturg, sissetulek, turvalisus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti tööjõu-uuring 2013-2014, Eesti sotsiaaluuring 2012-2013
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi