Sissetulek

Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Kellel on Eestis hea, kellel parem? Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel

Töö tegija: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE
Töö alus: Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei tellimus projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames.
Valdkond: rahvastik, tervis, tööturg, sissetulek, turvalisus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti tööjõu-uuring 2013-2014, Eesti sotsiaaluuring 2012-2013
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Sissetulekute ja haridustaseme seos Eestis: Minceri võrrand

Töö tegija: Kaisa Kruusmaa (Tallinna Tehnikaülikool)
Töö alus: magistritöö
Valdkond: sotsiaalelu, sissetulek, palgaerinevused, haridustase
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti Sotsiaaluuring 2013
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

Globaalne ettevõtlusmonitooring (GEM) 2012. Eesti raport

Töö tegija: GEM Eesti töörühm
Töö alus: Eesti Arengufondi tellimus
Valdkond: sissetulek, tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti sotsiaaluuring 2011,
Töö avaldamise aasta: 2013

Loe edasi

Consumption Sensitivities in Estonia: Income Shocks of Different Persistence

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: sissetulek, leibkonnad
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: leibkonna eelarve uuring 2002–2007
Töö avaldamise aasta: 2012

Loe edasi

OECD Economic Surveys – ESTONIA

Töö tegija: OECD
Töö alus: OECD majandusülevaade
Valdkond: rahvamajanduse arvepidamine, rahandus, tööturg, sotsiaalne tõrjutus ja vaesus, sotsiaalne kaitse, sissetulek
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: tööjõu-uuring 1995–2011
Töö avaldamise aasta: 2012

Loe edasi

Welfare compensation for unemployment in the Great Recession

Töö tegija: University of Essex
Valdkond: tööturg, sissetulek, sotsiaalne kaitse
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: tööjõu-uuring 2009–2010
Töö avaldamise aasta: 2012

Loe edasi