Energeetika

Energeetika on majandusharu, mis hõlmab energiatoodetega varustatust ja nende toodete tarbimist majandusharuti.

Majandusstatistikas avaldatakse energeetika valdkonna all andmeid elektrienergia, soojuse ja kütuste tootmise, impordi, ekspordi ja tarbimise kohta majandusharuti.

Energiastatistika andmete esitamisel on lähtutud Eurostati ja Rahvusvahelise Energia Agentuuri metoodikast, mis põhineb energiastatistika kohta vastuvõetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusel (EÜ) nr 1099, 22. oktoobrist 2008.

Kodumajapidamiste energia tarbimise andmete saamiseks korraldatakse ebaregulaarseid uuringuid üle mitme aasta. Vahepealsetel aastatel, kui uuringut ei toimu, saadakse hinnangulised andmed eelmise uuringu andmete struktuuri, kütust müüvate ettevõtete ja leibkonna eelarve uuringust saadud andmete alusel. Viimane kodumajapidamiste energiatarbimise uuring toimus 2011. aastal. Uuringus vaadeldi peale energiatarbimise ka leibkonna käitumisharjumusi energia kokkuhoiul ja taastuvate energiaallikate kasutamist.

Energeetika valdkonna andmestik on jaotatud kaheks alamvaldkonnaks: energia tarbimine ja tootmine ning energia tõhususe näitajad.

Energia tarbimise ja tootmise valdkond on jaotatud omakorda aastastatistikaks ja lühiajastatistikaks.

Aastastatistika alamvaldkonnas on esitatud üldine energiabilanss kõikide energiatoodete kohta koguselistes mõõtühikutes ja TJ-des. Eraldi tabelitena on välja toodud elektrienergia bilanss, soojuse bilanss, kütuste tarbimine majandusharuti ja maakonniti. Peale selle on avaldatud andmed energiaseadmete võimsuse, elektrijaamades ja katlamajades toodetud elektri ja soojuse ning selleks tarbitud kütuste kohta. Lisatud on tabel andmetega ettevõtetes tarbitud kütuse ja energia keskmise maksumuse kohta.

Lühiajastatistika alamavaldkonnas avaldab Statistikaamet andmed elektrienergia ja soojuse toodangu mahu ja toodanguindeksite kohta. Eraldi tabelites avaldatakse energia tootmiseks tarbitud kütuste koguste, laovarude ja elektrienergia impordi ja ekspordi andmed.

Energia tõhususe valdkond annab ülevaate maagaasi ja elektrienergia hindadest äritarbijale ja kodutarbijale tarbimiskoguste järgi. Jaotus on rahvusvaheliselt võrreldav, kuna hinnaandmete kogumise aluseks on nõukogu direktiiv 90/377/EEC 29. juunist 1990 ja Euroopa Komisjoni otsus 2007/394 7. juunist 2007.

Energia efektiivsuse suhtarvude tabelis on avaldatud tähtsamad indikaatorid, millega mõõdetakse säästvat arengut ja jätkusuutlikkust sh taastuvenergia osatähtsust.