REL 2011 näitajad

Rahvastikuandmed

Rahvaarv

 • Rahvaarv kokku
 • Rahvaarv eluhoones (elanikud, kelle asukoht geokodeeriti hoone täpsusega)
 • Rahvaarv külakeskustes (elanikud, kelle asukohta ei olnud võimalik hoone tasemele geokodeerida)

Isikuandmed

Sugu

 • Mehed
 • Naised

Vanus

 • 0–4
 • 5–9
 • 10–14
 • 15–19
 • 20–24
 • 25–29
 • 30–34
 • 35–39
 • 40–44
 • 45–49
 • 50–54
 • 55–59
 • 60–64
 • 65–69
 • 70–74
 • 75–79
 • 80–84
 • 85+
 • Vanus teadmata

Seaduslik perekonnaseis

15-aastaste ja vanemate elanike kohta

 • Pole abielus olnud
 • Seaduslikus abielus
 • Lahutatud
 • Lesk
 • Teadmata

Sünnitatud laste arv

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4+
 • Teadmata

Viimase 12 kuu peamine elatusallikas

 • Palk, töötasu
 • Ettevõtjatulu, tulu talupidamisest
 • Pension
 • Omanditulu, sissetulek kapitalilt
 • Muu
 • Teadmata

Haridustase

10-aastaste ja vanemate elanike kohta

Põhi- või sellest madalam haridus, sh:

 • Kirjaoskamatu
 • Alghariduseta kirjaoskaja
 • Algharidus
 • Põhiharidus
 • Kutseharidus
 • Kutseharidus põhihariduse omandamisega

Keskharidus, sh:

 • Üldkeskharidus
 • Kutsekeskharidus
 • Kutsekeskharidus pärast keskharidust
 • Keskeriharidus pärast põhiharidust
 • Keskeriharidus pärast keskharidust

Kõrg-/ülikooliharidus, sh:

 • Kõrgharidus
 • Magistrikraad
 • Doktori/teaduste kandidaadi kaard

Tööga hõivatus ja sotsiaal-majanduslik staatus

Majanduslikult aktiivne

1) töötaja

 • Püsiva lepinguga palgatöötaja
 • Muu palgatöötaja
 • Ettevõtja-tööandja, talupidaja palgalise tööjõuga
 • Üksikettevõtja, talupidaja ilma palgalise tööjõuta
 • Palgata töötaja pereettevõtte, talus
 • Tulundusühistu liige
 • Ajateenija
 • Tööalane staatus teadmata

2) töötu

Majanduslikult mitteaktiivne

 • (Üli)õpilane
 • Pensionär
 • Kodune
 • Muudel põhjustel mittetöötav
 • Alla 15-aastane

Majanduslik aktiivsus teadmata

Põhitöökoha tegevusala (EMTAK I tase)

 • Põllumajandus, jahindus ja metsamajandus
 • Kalandus
 • Mäetööstus
 • Töötlev tööstus
 • Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus
 • Ehitus
 • Hulgi- ja jaemüük; mootorsõidukite, mootorrataste ja isiklike tarbeesemete ning kodumasinate remont
 • Hotellid ja restoranid
 • Veondus, laondus ja side
 • Finantsvahendus
 • Kinnisvara-, üürimis- ja äritegevus
 • Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 
 • Haridus
 • Tervishoid ja sotsiaalhooldus
 • Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus
 • Palgatöötajatega kodumajapidamised
 • Eksterritoriaalsed organisatsioonid ja üksused
 • Tegevusala teadmata

Ametiala (ISCO pearühm)

 • Seadusandjad, kõrgemad ametnikud ja juhid
 • Tippspetsialistid
 • Keskastme spetsialistid ja tehnikud
 • Ametnikud
 • Teenindus- ja müügitöötajad
 • Põllumajanduse ja kalanduse oskustöölised
 • Oskus- ja käsitöölised
 • Seadme- ja masinaoperaatorid
 • Lihttöölised
 • Relvajõud
 • Ametiala teadmata

Eluruumi ja leibkonna andmed

Eluruumi asustatus

 • Asustatud eluruum
 • Reserveeritud eluruum
 • Asustamata eluruum
 • Eluruumi asustatus teadmata

Eluruumi tüüp

 • Pereelamu
 • Osa pereelamust
 • Korter
 • Omaette tuba (toad)
 • Mitteelamu
 • Majutusruum
 • Eluruumi tüüp teadmata

Eluruumi omanik

 • Riik, kohalik omavalitus
 • Eraisik
 • Elamuühistu
 • Muu
 • Teadmata

Eluruumi kogupindala

tubade ja abiruumide põrandapinna summa (vahemikena, m2)

 • 0-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70-79
 • 80-89
 • 90-99
 • enam kui 100
 • Eluruumi pind teadmata

Eluruumi tubade arv

 • 1 tuba
 • 2 tuba
 • 3 tuba
 • Vähemalt 4 tuba
 • Tubade arv teadmata

Hoone liik

 • Korter
 • Mitteelamu
 • Eramu
 • Rida- või kaksikelamu
 • Ühiselamu
 • Majutusettevõte
 • Ajutist peavarju pakkuv asutus
 • Asutus, institutsioon
 • Muu elamiseks kasutatav ehitis

Hoone ehitusaeg

 • Enne 1919
 • 1919–1945
 • 1946–1960
 • 1961–1970
 • 1971–1980
 • 1981–1990
 • 1991–2000
 • 2001–2005
 • 2006 ja hiljem
 • Hoone lõpetamata
 • Hoone ehitusaeg teadmata

Ruumiandmed

Ruutude suurus:

 • Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade puhul 1km x 1km;
 • Linnade ja tihedama asustusega tagamaade puhul 500m x 500m;
 • Suuremate linnade (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve) puhul 100m x 100m.