Norway Grants

Projekti eesmärk

Programm 28: Edendada soolist võrdõiguslikkust ning töö- ja pereelu tasakaalu
Norra toetuste projekt: "Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus"
Elluviija: Statistikaamet
Rakendusperiood: 25. märts 2013 – 31. detsember 2015
Maksumus: 227 762 eurot

Projekti eesmärk: Muuta meeste ja naiste palgalõhe statistika iga-aastase regulaarse statistika osaks. Publitseerida palgalõhe andmestikku Statistikaameti veebis igal aastal. Luua SA veebis valdkondade rubriigi sotsiaalelu/tööturg (http://www.stat.ee/tooturg) alla naiste ja meeste palgalõhe rubriik, kus saab jälgida naiste ja meeste palkade erinevusi. Samasse rubriiki lisada täiendavat informatsiooni ja analüüse, mis on seotud naiste ja meeste palgalõhega ja osalusega tööturul. Nii on materjal ühes kohas, tarbijale alati kättesaadav.

Projekti raames ei suurendata ettevõtete ega ka eraisikute halduskoormust. Vastupidi on eesmärk võtta kasutusele administratiivseid andmeallikaid, eelkõige Maksu- ja Tolliameti andmestik. Vastav andmestik ühildatakse tööjõu-uuringu aasta andmetega ning koostatakse kahe andmeallika baasil ühtne andmebaas. Ühtne andmebaas jääb aluseks ka iga-aastase regulaarse statistika tegemisel nii meeste ja naiste palgalõhe kui ka juurutatavate täiendavate indikaatorite arvutamisel.

Aastateks 2013–2015 planeeritud tegevused:

 1. Uute andmeallikate kasutuselevõtt.
  1. Võtta palgastatistika andmete saamiseks kasutusele Maksu- ja Tolliameti andmestik.
  2. Muuta Maksu- ja Tolliameti andmestik isikujärgseks ning viia see kooskõlla Statistikaameti korraldatud tööjõu-uuringu palgaküsimustega.
  3. Analüüsida Statistikametis korraldatud tööjõu-uuringu palgaküsimuste vastuseid, analüüsida mittevastamisi, nende struktuuri, andmete vastavust Maksu- ja Tolliameti andmetele.
  4. Koostada andmemetoodiline ülevaade, mis publitseeritakse Statistikaameti koduleheküljel rubriigis http://www.stat.ee/metoodika.
  5. Kõrvutada saadud tulemusi majandusüksustepõhise struktuuriuuringu andmetega, analüüsida andmete kooskõla ja saadud tulemusi.
 2. Kaardistada teiste riikide kogemusi meeste ja naiste palgaerinevuste mõõtmisel; korraldada tarbijate teavitusüritusi.
  1. Leida välisekspert (soovitatav riigist, kus kasutatakse enam administratiivseid andmeallikaid), kes annaks ülevaate palgalõhe statistika koostamisest ja kasutatavatest andmeallikatest.
  2. Leida eestikeskne ekspert, kellel on põhjalikud kogemused meeste ja naiste palgalõhe temaatikas ning kes annaks hinnangu kasutatavatele andmeallikatele, andmekvaliteedile ja erinevate andmeallikate kooskõlalisusele.
  3. Organiseerida tarbijatele seminar, kus tutvustatakse kasutatavaid andmeallikaid ning andmete kooskõla erinevates andmeallikates.
  4. Organiseerida lõppseminar, kus presenteeritakse saadud tulemusi ja analüüse.
 3. Meeste ja naiste palgalõhe teemal varem tehtud analüüside jätkamine.
  1. Korraldada hange regressioonanalüüsi tegemiseks, mis oleks Sotsiaalministeeriumi varem tellitud analüüsi jätk. See tagaks vahepealsete aastate aegridade taastamise ning samalaadse meetodi kasutamise, analüüsimaks meeste ja naiste palgaerinevusi.
  2. Analüüsi koostamine ja tulemi publitseerimine.
 4. Sugudepõhise palgalõhe monitooring ja täiendavate indikaatorite koostamine iga-aastaseks monitooringuks.
  1. Korraldada tarbijatega nõupidamine, kaardistamaks täiendavate indikaatorite vajadus ja regulaarsus ning nende publitseerimine Statistikaameti andmebaasis.
  2. Koostada täiendavate indikaatorite loend, luua iga indikaatori koostamise metoodika ja määrata avaldamise regulaarsus.
  3. Arvutada täiendavad indikaatorid ning võimalusel teha seda ka tagasiulatuvalt (sõltuvalt kasutatavate andmeallikate võimalustest).

 Valik projekti oodatavaid tulemusi

 1. Meeste ja naiste palgalõhe iga-aastaseks monitoorimiseks on kasutusele võetud täiendavad andmeallikad.
 2. Publitseeritud on andmemetoodiline töö, mis annab tarbijale põhjaliku ülevaate andmekvaliteedist, koostatava andmebaasi sisust ja erinevate andmebaaside kooskõlalisusest.
 3. Publitseeritud on jätkuanalüüs regressioonmudeli baasil meeste ja naiste palga erinevuste tekkimise kui ka põhjuste kohta.
 4. Juurutatud on täiendavad indikaatorid meeste ja naiste soolise ebavõrdsuse (võrdõiguslikkuse) mõõtmiseks, määratud on iga indikaatori monitoorimise regulaarsus, koostatud on indikaatorite metoodiline sisu ja arvutuse algoritm.
 5. Käibele võetud täiendavad indikaatorid on analüüsitud ja publitseeritud.