Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori muudatused alates 01.10.2014

Kohanimeseadusega koos jõustus 1. juulil 2013. a regionaalministri määrus „Kohanimede vormistamise ja kasutamise kord“ (RT I, 26.06.2013, 5; edaspidi määrus), mille § 5 lõike 2 järgi ei lisata topelt liigisõna, kui kohanimi sisaldab juba kokku- või lahkukirjutatud liigisõna, mis vastab nimeobjekti liigile.

Vastavalt määruse § 8 lõikele 2 tuleb § 5 lõikes 2 sätestatud nõudest tulenevad parandused Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatoris (edaspidi EHAK), kohanimeregistris ning teistes andmekogudes täita 2015. aasta 1. jaanuariks.

Eelnevast lähtudes tehakse klassifikaatoris EHAK ning aadressiandmete süsteemis (edaspidi ADS) ulatuslikud parandused (muudatuste aluseks on Kohanimenõukogu 10.06.2014 protokoll nr 52).

Muudatuse sisu

Kõrvaldatakse topelt liigisõnad, nt Järveküla küla asemel hakkab olema Järveküla. Rööpnimena esinevatest võõrkeelsetest kohanimedest jäetakse ära eestikeelne liigisõna, nt varasema nimekuju Elbiku / Ölbäck küla uus nimekuju on Elbiku küla / Ölbäck.

Lisaks eelmainitule asendatakse asustusüksuse liiki tähistanud „vallasisene linn“ liigisõnaga „linn“. Termin „vallasisene“ on liigisõna kirjeldav laiend ning seetõttu ei peaks olema asustusüksust tähistava liigisõna osa. „Vallasisene“ tüübina (mitte liigisõnana) jääb EHAKis kehtima. Vajadusel tuleb selle kirjeldamiseks kasutada sulgusid.

Näiteks loeteludes
Haapsalu linn
Kärdla linn (vallasisene)

ADSis parandatakse ka kõik Tallinna aadressid – „Tallinna linn“ asemele kirjutatakse „Tallinn“. Parandused on vajalikud, sest viivad tavalise keelekasutuse ja andmekogude kirjed omavahel kooskõlla.

Maa-amet annab RIHA vahendusel täpsema info, millal tehakse ADSis EHAKi ja aadresside muudatuste kanded.
ADSiga liidestunud tarbijad saavad aadressimuudatuste info x-tee teenuste kaudu.