Albert Pulleritsu preemia

Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia eesmärk on edendada statistikat kui väga olulist teadusharu, innustada noori statistikahuvilisi statistikameetodeid rakendama ja arendama ning tõhustada Statistikaameti koostööd teadusasutustega. Albert Pullerits (1892–1967) oli Eesti Statistika Keskbüroo esimene juht ja Eesti riikliku statistika rajaja ning arendaja.

Teemavaldkond

Teemavaldkonnad on rahvastik, sotsiaalelu, majandus ja keskkond.

Kandideerimise tingimused

 1. Preemiale võivad kandideerida kõik, kelle 2019. aastal valminud rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse ja keskkonna valdkonna magistri- või bakalaureusetöö (edaspidi üliõpilastöö) rakendab oluliselt või arendab mingit statistika meetodit.
 2. Konkursile esitatav üliõpilastöö peab vastama järgmistele tingimustele:
  • üliõpilastöö autor on preemiale kandideerimise aastal 30-aastane või noorem;
  • üliõpilastöö vastab akadeemilisele tööle esitatavatele sisulistele ja vormistamisnõuetele;
  • üliõpilastöö on eesti või inglise keeles;
  • üliõpilastöö autor on Eesti alaline elanik.
 3. Kandideerimiseks tuleb esitada
  • kandideerimise avaldus, milles märgitakse üliõpilastöö kaitsmise aeg ja koht (sh üliõpilase eriala ja õppeasutus), üliõpilase kontaktandmed (e-posti aadress, telefon) ning juhendaja või retsensendi kontaktandmed (e-posti aadress, telefon), töökoht või õppeasutus avalduse esitamise ajal;
  • üliõpilastöö elektrooniliselt;
  • ingliskeelse üliõpilastöö korral 2–3-leheküljeline eestikeelne kokkuvõte;
  • juhendaja või retsensendi arvamus.
 4. Üliõpilastöid koos nõutavate dokumentidega saab esitada Statistikaametile (e-post: statistika at stat dot ee, märksõna Albert Pulleritsu preemia) kuni 31. maini 2019 (k. a). Hiljem esitatud tööd hindamisele ei kuulu.
 5. Üliõpilastöö esitab töö autor või juhendaja. 

Hindamise kord ja kriteeriumid

 1. Üliõpilastööde hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjon, mille koosseisu kuuluvad Statistikaameti esindajad ning statistikanõukogu liige (v.a Statistikaameti esindaja).
 2. Hindamiskomisjoni liikmed kinnitatakse Statistikaameti peadirektori käskkirjaga.
 3. Komisjoni liikmete arv sõltub konkursile esitatud tööde arvust.
 4. Komisjoni liige ei osale enda juhendatud või retsenseeritud tööde hindamisel või kui ta ei ole muul põhjusel erapooletu.
 5. Üliõpilastöö hindamisel arvestab komisjon järgmisi kriteeriume:
  • kontseptsiooni uudsus
  • metoodika
  • tulemuste rakendatavus
 6. Võrdsete tööde puhul hinnatakse eelkõige tulemuste rakendatavust.

Võitja väljakuulutamine ja tunnustamine

 1. Albert Pulleritsu preemia saaja kuulutab Statistikaamet oma veebilehel välja hiljemalt 25. nädalal. Võitja saab aukirja ja preemiaks on 500-eurone kinkekaart. Töö juhendajat tunnustatakse aukirjaga.
 2. Võitja töö avaldatakse Statistikaameti veebilehel.
 3. Sobiva töökoha olemasolul saab võitja soovi korral tööpraktika Statistikaametis.

Teavitamine

Teade kandideerimise tingimuste kohta avaldatakse Statistikaameti veebilehel.
Lisateave: tel 625 9300.