Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated, artiklid ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Statistika andmebaas
24.04.2020 Alusharidus: Koolieelsed lasteasutused ja lapsed koolieelsetes lasteasutustes, 2019
Hariduse üldandmed: Tasemeharidust pakkuvad õppeasutused, õppijad tasemehariduses ja hariduse omandanud, 2019
Kutseharidus: Kõik perioodi andmed, 2019
Kõrgharidus: Kõrgharidust võimaldavad õppeasutused; kõrghariduse omandamine; naistudengite osatähtsus; kõrgharidusest väljalangenud, 2019
Üldharidus: Kõik perioodi andmed, 2019
30.04.2020 Huviharidus: Huvikoolides õppijad õppevaldkonna, vanuse ja soo järgi, 2019
13.05.2020 Alusharidus: Laste vanuseline määr koolieelsetes lasteasutustes ja oodatav lasteasutuses viibimise aeg, 2019
Hariduse üldandmed: Õppijaid tasemehariduses 10 000 elaniku kohta; tasemehariduses õppijate vanuseline määr; oodatav õpiaeg, 2019
03.07.2020 Hariduse üldandmed: Eraõppeasutuste hariduskulutused, 2019
Kõrgharidus: Avalik-õiguslike ülikoolide hariduskulutused, 2017 - 2019
20.10.2020 Kutseharidus: Kutsehariduse omandamine koolitusala ja emakeele järgi, 2019
Kõrgharidus: Kõrgharidusse vastuvõetud ja väljalangenud haridusastme ja emakeele järgi, 2019
11.12.2020 Üldharidus: Üldhariduse õpilased, katkestajad ja klassikordajad soo, elukoha, emakeele, kooliastme ja õppekeele järgi, 2019