ESMS metaandmed

ESMS (Euro-SDMX Metadata Structure) metaandmed põhinevad SDMX ühtsel statistikamõistete loetelul. Need mõisted kirjeldavad statistika tegemist, kvaliteeti, esitust jms. ESMS selgitavad metaandmed on ette nähtud Euroopa statistikasüsteemis avaldatava statistika kirjeldamiseks. Metaandmeid uuendatakse vastavalt vajadusele vähemalt kord aastas.

KESKKOND
10001Keskkonnatrendid
10101Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine
10104Keskkonnamaksude arvepidamine
10105Energia arvepidamine
10106Keskkonnakaitsekaupade ja -teenuste sektori arvepidamine
10107Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine, makrotasand
10201Õhu ja vee seire (kuni 2015)
10302Veekasutus
10303Veekogude rikastamine (kuni 2015)
10304Metsavaru
10401Jäätmekäitlus
10403Kliimamuutust põhjustavate gaaside heitkogus ja sidumine (kuni 2015)
10405Välisõhu saastamine (kuni 2015)
10406Õhuemissioonide arvepidamine
10501Põllumajanduskeskkonna näitajad (kuni 2015)
10502Taimekaitsevahendite kasutamine
10503Taimekaitsevahendite turulelaskmine
10601Materjalivoo arvepidamine
MAJANDUS
20001Kasumitaotluseta organisatsioonide majandusnäitajad
20003Põllumajandus-, metsamajandus- ja kalandusettevõtete majandusnäitajad (aasta) (kuni 2017)
20004Põllumajandus-, metsamajandus- ja kalandusettevõtete majandusnäitajad (kvartal) (kuni 2017)
20005Teenindusettevõtete kvartali majandusnäitajad (kuni 2015)
20006Tööstusettevõtete kvartali majandusnäitajad (kuni 2015)
20007Ettevõtete majandusnäitajad (kvartal)
Ehitus
20101Ehitusettevõtete kvartali majandusnäitajad (kuni 2015)
20102Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud ehitised
20103Ehitusmahuindeksid
Energeetika
20205Energia tarbimine ja tootmine (kuu)
20206Energia tarbimine ja tootmine (aasta)
Ettevõtete majandusnäitajad
20300Ettevõtete majandusnäitajad (aasta)
20312Jaekaubandusettevõtted
20318Ettevõtete finantsnäitajad
20319Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad
20320Ehitusettevõtete aasta majandusnäitajad (kuni 2015)
20321Kaubandusettevõtete aasta majandusnäitajad (kuni 2015)
20322Kinnisvaraettevõtete aasta majandusnäitajad (kuni 2015)
20323Teenindusettevõtete aasta majandusnäitajad (kuni 2015)
20324Transpordiettevõtete aasta majandusnäitajad (kuni 2015)
20325Turismi ja majutuse ettevõtete aasta majandusnäitajad (kuni 2015)
20326Tööstusettevõtete aasta majandusnäitajad (kuni 2015)
Hinnad
20401Ehitushinnaindeks
20403Ekspordihinnaindeks
20404Impordihinnaindeks
20405Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks
20406Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks
20407Tarbijahinnaindeks
20408Tööstustoodangu tootjahinnaindeks
20409Elektrienergia ja maagaasi hind
20411Ostujõu pariteet
20412Eluaseme hinnaindeks
20413Äriteenuste tootjahinnaindeks
20415Põllumajandusmaa müügi- ja rendihind
Infotehnoloogia ja side
20503Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori aastaarvestus (kuni 2015)
20504Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori kvartaliarvestus (kuni 2015)
20505Infotehnoloogia ettevõttes
20506Infotehnoloogia leibkonnas
20507Sidevõrgud (kuni 2016)
20508Sideteenused (kuni 2016)
Kalandus
20701Kalapüük
20702Kalakasvatus
Kinnisvara
20801Elamumajandus
20803Kinnisvaratehingud (kuni 2016)
Majandusüksused
20901Majandusüksuste statistiline register
20902Majandusüksuste statistika
20903Ettevõtluse demograafia
20904Kontsernid
Metsamajandus
21001Metsandus
Palk ja tööjõukulu
21101Töötasu
21102Töötasu struktuur
21103Tööandja kulutused töötajatele
21104Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine
21106Tööjõukuluindeks
21107Töötülid, streigid ja töösulud
21108Palgalõhe
Põllumajandus
21201Põllumajanduskultuuride kasvupind (kuni 2015)
21202Loomade ja lindude kokkuost (kuni 2015)
21203Loomakasvatus ja lihatootmine
21204Loomakasvatuse kvartalistatistika (kuni 2015)
21206Piim ja selle kasutamise arvepidamine
21207Põllumajanduse majanduslik arvepidamine
21208Põllumajanduse struktuuriuuring
21209Põllumajanduslike majapidamiste statistiline register
21211Põllumajandussaadused (kuni 2015)
21212Saak (kuni 2015)
21213Põllumajandussaaduste arvepidamine
21214Taimekasvatus
21215Teravili (kuni 2015)
21217Piimatooted (kuni 2015)
21222Mahepõllumajandus (kuni 2015)
Rahandus
21300Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (aasta)
21301Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (kvartal)
21302Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (kuu)
21303Valitsemissektori rahandus
21304Pensionifondid
21305Pensionide satelliitkonto
21307Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (kvartal)
21308Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (aasta)
Rahvamajanduse arvepidamine
21401Rahvamajanduse arvepidamine (aasta)
21403Turismi satelliitkonto
21404Rahvamajanduse arvepidamise abinäitajad (kuni 2015)
21405Rahvamajanduse arvepidamine (kvartal)
21406Regionaalne SKP
21407Sektorikontod
21408Pakkumise ja kasutamise tabelid
21409Sisend-väljundtabelid
21410Kogurahvatulu ja kaalutud keskmise käibemaksumäära statistika EÜ eelarve omavahendite kohta
Sisekaubandus
21601Kaubandusettevõtete majandusnäitajad (kuu)
21602Kaubandusettevõtete kvartali majandusnäitajad (kuni 2015)
21603Kaubanduse mahuindeksid
Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon
21701Teadus- ja arendustegevus
21702Innovatsioon
Transport
22002Liiklusõnnetused teel (kuni 2015)
22003Kaubavedu maanteedel
22015Raudteetransport
22019Transpordiettevõtete kvartali majandusnäitajad (kuni 2015)
22025Liiklusõnnetused
22026Transporditaristu
22027Registreeritud liiklusvahendid
22028Esmaselt registreeritud sõidukid (kuni 2015)
22029Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu
22030Sõitjatevedu maanteedel (kuni 2015)
22031Veetransport
22032Õhutransport
Turism, majutus ja toitlustus
22101Majutustegevus
22102Piiripunktides registreeritud piiriületused (kuni 2016)
22106Turismi ja majutuse ettevõtete kvartali majandusnäitajad (kuni 2015)
22107Eesti elanike reisimine
22109Majutuskohad
Tööstus
22201Tööstustoodangu indeks
22203Tööstustooted
Väliskaubandus
22303Kaupade väliskaubandus
22304Teenuste väliskaubandus
RAHVASTIK
30001Rahva ja eluruumide loendus
Rahvastikunäitajad ja koosseis
30101Rahvastik
Rahvastikusündmused
30201Rahvastikusündmused. Abielud
30202Rahvastikusündmused. Abielulahutused
30203Rahvastikusündmused. Abordid
30204Rahvastikusündmused. Ränne
30205Rahvastikusündmused. Surmajuhtumid ja -põhjused
30206Rahvastikusündmused. Sünnid
SOTSIAALELU
40003Sotsiaaluuring
40009Sissetulek, vaesus ja materiaalne ilmajäetus
40012Laste heaolu
40016Materiaalne ilmajäetus (kuni 2015)
40017Absoluutne vaesus (kuni 2015)
40018Vanemaealiste tervis ja elamistingimused
40023Lõimumine
Ajakasutus
40101Ajakasutuse uuring
Leibkonnad
40202Turismi uuring
40203Leibkonna eelarve uuring
40204Tarbimiskulutuste prognoos
40205Elamistingimused
Haridus
40304Huviharidus
40305Täiskasvanute koolitus (ettevõtted)
40308Hariduskulutused
40309Täiskasvanute koolitus (füüsiline isik)
40310Tasemeharidus
Kultuur
40402Film
40407Muuseum
40408Muusika
40409Rahvakultuur
40410Raamatukogu
40411Ringhääling
40412Sport
40414Teater
40415Trükitoodang
40416Kultuuri tööhõive- ja kultuurisektori majandusnäitajad
40422Kultuuris osalemise uuring
Sotsiaalne kaitse
40501Sotsiaalteenused
40502Sotsiaalkindlustus (kuni 2015)
40505Sotsiaaltoetused (kuni 2015)
40509Sotsiaalkaitsekulutused
Tervis
40601Registreeritud tööõnnetused
40602Taastusraviteenust osutav majutusasutus (kuni 2017)
40604Tervishoid (kuni 2016)
40606Püsiv töövõimetus ja puue
40611Puudega inimeste lõimumine
40612Tervis
Tööturg
40701Tööjõu-uuring (enne IESS raammääruse jõustumist) (kuni 2020)
40716Tööhõive põhinäitajad
40717Tööga hõivatud
40718Töötud
40719Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik
40720Immigrantrahvastiku tööhõive
Õigus ja turvalisus
40801Õigussüsteem (kuni 2016)
40802Kuritegevus
Tööelukvaliteet
40901Tööelu-uuring (kuni 2016)
40903Tööpoliitika meetmed (kuni 2014)
Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus
41001Sotsiaalne tõrjutus – Laekeni indikaatorid
ERI VALDKONDADE STATISTIKA
Regionaalne areng
50101Piirkondlik areng
50104Linnad (kuni 2018)
Säästev areng
50201Säästva arengu näitajad