Statistikatöö nimetus: Keskkonnamaksude arvepidamine

Statistikatöö kood: 10104

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Eda Grüner

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivanalüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

eda.gryner@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

6259307

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Keskkonnamaksud liigi ja maksja tegevusala järgi

Eestis loetakse keskkonnamaksudeks kütuse-, elektri- ja pakendiaktsiis, vedelkütusevaru makse, saastekvootide müügitulu, saastetasud, vee erikasutusõiguse tasu, kalapüügiõiguse tasu, raskeveokimaks ja sõiduauto registreerimistasu. Keskkonnamaksud jaotatakse nelja kategooriasse: energia-, transpordi-, saaste- ja ressursimaksud. Maavarade kaevandamisõiguse tasu keskkonnamaksudesse ei kuulu, sest tegemist ei ole rahvamajanduse arvepidamise raamistiku järgi maksuga, vaid loodusvara rendiga.

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)

Toodete ja teenuste klassifikaator (TTK)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Kõik institutsionaalsed sektorid ja majandustegevusalad

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Elektriaktsiis – aktsiisimaks, millega maksustatakse elektrienergia tarbimist.

Energiamaksud – kütuseaktsiis, elektriaktsiis, vedelkütusevaru maks, saastekvootide müügitulu.

Heitvee saastetasu – tasu, mida makstakse veekogusse, põhjavette või pinnasesse heidetud saasteainete eest.

Jäätmete saastetasu – tasu, mida makstakse, kui jäätmed kõrvaldatakse jäätmeseaduse tähenduses (nt jäätmete ladestamisel prügilasse).

Kalapüügiõiguse tasu – loodusvara kasutamisõiguse tasu, mida makstakse õiguse eest Eesti veekogudest kala püüda ja veetaimi koguda. Eristatakse harrastuspüügi ja kutselise kalapüügi tasu.

Keskkonnamaksud – Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteemis käsitletud maksud, mille kehtestamise aluseks on tõestatud spetsiifilise negatiivse keskkonnamõju füüsiline ühik (või sellega sarnane asendaja).

Kütuseaktsiis – aktsiisimaks, millega maksustatakse kütused tarbimisse lubamisel või teisest liikmesriigist ilma ajutise aktsiisivabastuseta Eestisse toimetamisel.

Pakendiaktsiis – aktsiisimaks, millega maksustatakse Eestis turule lastud kauba pakendid ja Euroopa Liidu riikidest soetatud ja imporditud pakendid.

Raskeveokimaks – maks, millega maksustatakse liiklusregistris registreeritud veoautod ja autorongid, mille registri- või täismass on vähemalt 12 tonni.

Ressursimaksud – vee erikasutusõiguse tasu, kalapüügiõiguse tasu.

Saastekvootide müügitulu – Euroopa Liidu ühtses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemis (Emissions Trading System, EU ETS) müüdud saastekvootide eest teenitud müügitulu.

Saastemaksud – õhusaastetasu, heitvee saastetasu, jäätmete saastetasu, pakendiaktsiis.

Sõiduauto registreerimistasu – riigilõiv sõiduauto esmasel registreerimisel liiklusregistris.

Transpordimaksud – raskeveokimaks ja sõiduauto registreerimistasu.

Vedelkütusevaru makse – Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri vedelkütusevaru seaduse alusel kogutav makse vedelkütusevaru haldamise finantseerimiseks.

Vee erikasutusõiguse tasu – loodusvara kasutamisõiguse tasu, mida makstakse õiguse eest võtta veekogust või põhjaveekihist vett erikasutuse korras ja seadusega sätestatud mahus.

Õhusaastetasu – tasu, mida makstakse paiksetest saasteallikatest välisõhku heidetud saasteainete eest.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Majandusüksus

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Ettevõtted, kodumajapidamised, mitteresidendid, kes on maksnud keskkonnamakse

FREIM

Ei ole rakendatav

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

2008–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Tuhat eurot

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 6. juuli 2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 538/2014, 16. aprill 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Ei avaldata

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonnas „Keskkond / Keskkonna arvepidamine“.

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Ei kasutata

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Environmental taxes – A statistical guide, Eurostat (2013)

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-EN.PDF

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Kvaliteediaruanne esitatakse Eurostatile vastavalt määruse nõuetele.

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Ei rakendata

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Keskkonnaministeerium

Rahandusministeerium

Justiitsministeerium

Tallinna Linnakantselei

Säästva Eesti Instituut

kohaliku omavalitsuse asutused

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Keskkonnamaksude arvepidamine vastab rahvamajanduse arvepidamise reeglitele.

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Lähteandmete täpsust kontrollitakse teiste andmeallikatega võrreldes.

Üldise täpsuse tagab metoodilistest soovitustest kinnipidamine ja parima praktika rakendamine.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei mõõdeta

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Esimene andmeedastus 2013. aastal perioodi 2008–2011 kohta. Edaspidi avaldatakse andmed 630 päeva pärast aruandlusaasta lõppu.

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Andmed on geograafiliselt võrreldavad tänu rahvusvahelisele metoodikale.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Keskkonnamaksude jaotus tegevusaladesse 2007. aastal pole võrreldav hilisemate keskkonnamaksude arvepidamise andmetega.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Keskkonnamaksude arvepidamine on kooskõlas rahvamajanduse arvepidamisega.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Statistikatöö väljundid on omavahel kooskõlas.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 35,9 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema info laekumisel. Regulaarsed revisjonid toimuvad iga aasta 4-aastase aruandeperioodi kohta vastavalt rahvamajanduse arvepidamise metoodikale.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Ei kasutata

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Keskkonnaministeeriumilt saadakse keskkonnamaksude laekumiste koguarvud (keskkonnatasude osa) ja andmed, mida kasutatakse tootmismaksude jaotamisel tegevusala kaupa.

Maksu- ja Tolliametilt saadakse keskkonnamaksude laekumiste koguarvud (kõik keskkonnamaksud) ning andmed, mida kasutatakse tootmismaksude ja tootemaksude jaotamisel tegevusala kaupa.

Põllumajandusministeeriumilt saadakse kutselise kalapüügiõiguse tasu andmed, mida kasutatakse tootmismaksude jaotamisel tegevusala kaupa.

Keskkonnaagentuurilt saadakse andmed, mida kasutatakse tootemaksude jaotamisel tegevusalade kaupa.

Maanteeametilt saadakse autode esmase registreerimistasu andmed, mida kasutatakse tootemaksude jaotamisel tegevusala kaupa.

Valitsemissektori saldoandmike andmebaasist (SAAB) saadakse valitsemissektori keskkonnamaksude andmed.

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatööde 20206 „Energia tarbimine ja tootmine (aasta)“, 20300 „Ettevõtete majandusnäitajad (aasta)“, 21303 „Valitsemissektori rahandus“, 21408 „Pakkumise ja kasutamise tabelid“, 21403 „Turismi satelliitkonto“ ja 22303 „Kaupade väliskaubandus“ andmeid.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Administratiivandmed saadakse X-tee, FTP-serveri ja e-posti kaudu.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine sisaldab aritmeetilisi ja kvalitatiivseid kontrolle, sh võrdlust teiste andmetega. Andmeid võrreldakse eelnenud perioodide andmetega.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Üksikandmed agregeeritakse analüüsiks vajalikule astmele. Siia kuulub andmete summeerimine vastavalt klassifikaatorile.

Keskkonnamaksude jaotusel tegevusaladesse tuleb arvestada maksude liigitust rahvamajanduse arvepidamises – tootmismaksud (D.29) ja tootemaksud (D.21). Kui tootmismaksud (nt saastetasud, vee erikasutustasu) jaotatakse tegevusaladesse otseste maksude maksja tegevusala järgi, siis tootemaksude puhul on jaotusskeem keerulisem. Tootemaksud on peamiselt aktsiisid (nt kütuse- ja elektriaktsiis) ning aktsiisid jaotatakse tegevusaladesse maksustatud toote tarbimise järgi. Kütuseaktsiis jagatakse tegevusaladesse kütuse tarbimise järgi, elektriaktsiis elektri tarbimise järgi. Pakkumise ja kasutamise tabelite valmimisel revideeritakse ka keskkonnamaksude arvepidamise andmeid.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei korrigeerita

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad