Statistikatöö nimetus: Põllumajanduskeskkonna näitajad (kuni 2015)

Statistikatöö kood: 10501

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Kätlin Laats

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

vanemstatistik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

katlin.laats@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9167

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

09/01/2015

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

09/01/2015

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Väetiste kasutatud kogused, töödeldud pind ja koormused kultuuriliigiti. Põllumajanduslikes majapidamistes keskkonnasõbraliku majandamise näitajad: põllumajandusliku maakasutuse muutused, veekasutus põllumajanduses, mahepõllumajanduspiirkond, biokütuste ning energiakultuuride tootmine, põllumajandusliku maa linnuindeks.

Lämmastiku ja fosfori bilanss põllumajandusstatistika baasandmete alusel.

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Põllumajandusstatistikas ja vastavates keskkonna sidusvaldkondades kasutatavad klassifikaatorid

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Põllumajandus EMTAK 01

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Põllumaa – regulaarselt vastavalt külvikordadele töödeldav maa.

Põllumaa jaguneb järgmiselt:

- teravilja (nisu, rukis, tritik, oder, kaer, segavili, tatar) kasvupind kuiva tera saamiseks;

- kaunvilja (hernes, põlduba ja lupiin, muu kaunvili, sh tera- ja kaunvilja segu) kasvupind kuiva tera saamiseks;

- kartuli kasvupind;

- söödajuurvilja (v.a seemnekasvatus) kasvupind;

- tehniliste kultuuride (raps ja rüps, õli- ja kiulina, ravim- ja maitsetaimed, muud tehnilised kultuurid) kasvupind;

- köögivilja kasvupind avamaal ja madala katte all;

- lillede ja ehistaimede kasvupind avamaal ja madala katte all;

- katmikköögivilja (kogu kasvuperioodi või enamiku sellest klaasi, elastse või jäiga plastiga kaetud statsionaarsetes kasvuhoonetes asuv köögivili) kasvupind;

- katmiklillede ja -ehistaimede (kogu kasvuperioodi või enamiku sellest klaasi, elastse või jäiga plastiga kaetud statsionaarsetes kasvuhoonetes asuvad lilled ja ehistaimed) kasvupind;

- söödakultuuride (külvikordade süsteemis kuni viie aasta kestel karjatamiseks, heinaks või siloks kasvatatavad rohttaimed) – mitmeaastaste heintaimede (lühiajaline rohumaa), maisi ja muu rohelise sööda (k.a teravili ja kaunvili haljasmassiks) – kasvupind;

- söödakultuuride seemnekasvatuspind;

- kesa, haljasväetistaimede kasvupind (tavaliselt terveks koristusaastaks taastuma jäetud maa) – must ja roheline kesa.

Põllumajanduslik majapidamine – ühtse majandusliku ja tehnilise juhtimisega tootmisüksus, kus toodetakse põllumajandussaadusi ja:

- kus on vähemalt üks hektar kasutatavat põllumajandusmaad või

- kus on vähem kui üks hektar kasutatavat põllumajandusmaad ja kus toodetakse põllumajandussaadusi peamiselt müügiks või mille majanduslik suurus on üks Euroopa Suurusühik (ESÜ) või rohkem.

Üksused, kus põllumajandussaadusi ei toodeta, kuid säilitatakse maad heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes, loetakse põllumajanduslike majapidamiste hulka kuuluvaks alates 2007. aastast.

Põllumajandussaadused – teravili, kaunvili, kartul, söödajuurvili, linaseeme, linakiud, maitse- ja ravimtaimed, köögivili, köögiviljataimed, lilled, ehistaimed, rohusöödad, puuvili, aiamarjad, puu- ja põõsaistikud (v.a metsamaal kasvatatavad metsapuuistikud), elusloomad ja -linnud, liha, piim, munad, vill, mesi ja vaha.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Statistikat avaldatakse mitmesuguste põllumajanduskeskkonna prioriteetsete teemade kohta, nagu keskkonnasõbralik majandamine, põllumajandusliku maakasutuse muutused, veekasutus põllumajanduses, mahepõllumajanduspiirkond, biokütuste ja energiakultuuride tootmine.

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Ei ole rakendatav.

FREIM

Ei ole rakendatav.

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

2004–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav.

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Mitmesugused mõõtühikud

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUV ÕIGUSAKT

Puudub.

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile – Põllumajanduse keskkonnapoliitika näitajate arendamine keskkonnaküsimuste ühisesse põllumajanduspoliitikasse kaasamise seireks {SEK(2006) 1136} /* KOM/2006/0508 lõplik */

MUUD KOKKULEPPED

Komisjoni teatis Nõukogule ja Euroopa Parlamendile KOM 508/2006 põllumajanduse keskkonnapoliitika näitajate arendamine keskkonnaküsimuste ühisesse põllumajanduspoliitikasse kaasamise seireks

Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 34 ja 35 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Ei ole rakendatav.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, avalike andmefailide, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00. Trükiväljaanne on kättesaadav teabekeskuses kell 9.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Ei avaldata.

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

„Eesti statistika aastaraamat. Statistical Yearbook of Estonia”

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Ei ole rakendatav.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Ei avaldata.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Agri-environmental indicators: recommendations for priority data collection and data combination

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-11-025/EN/KS-RA-11-025-EN.PDF

Characterisation of data collection – processing – reporting for agri-environmental policies in Member States of the European Union

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-11-026/EN/KS-RA-11-026-EN.PDF

Data requirements, availability and gaps in agri-environment indicators (AEIs) in Europe

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-11-022/EN/KS-RA-11-022-EN.PDF

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Puuduvad.

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudel ja Euroopa statistika tegevusjuhis ning sellega seotud Euroopa Statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistik ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse §-s 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid” sätestatud nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Keskkonnaministeerium

Kokkulepe Põllumajandusministeeriumiga 2013. aastast statistikaprogrammi lisamise kohta: põllumajanduskeskkonna poliitika ja nende arengukava elluviimise seireks.

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Ei ole mõõdetud.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav.

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Lämmastiku ja fosfori bilansside kvaliteeti mõjutavad hinnangute arvutamisel kasutatavad spetsiifilised mudelid ja teadusasutuste väljatöötatud koefitsiendid.

Administratiivsete andmekogude kvaliteeti võivad mõjutada veel mitmed faktorid, mis tuleb kindlaks teha.

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmete avaldamise aeg selgub 2014. aastal.

(2011) T+566

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Ei ole rakendatav.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Geograafiline võrreldavus ei ole veel teada, aga aluse Euroopa Liidu tasandil territoriaalseks võrreldavuseks loob Euroopa Komisjoni teatis KOM(2006) 508 nõukogule ja parlamendile „Põllumajanduse keskkonnapoliitika näitajate arendamine keskkonnaküsimuste ühisesse põllumajanduspoliitikasse kaasamise seireks”.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Andmed on ajaliselt võrreldavad.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Põllumajandusstatistika baasilt otseselt arvutatavad näitajad (lämmastiku ja fosfori bilansid) on põllumajandusstatistika suhtes kõrge sidususega. Erinevatest administratiivsetest andmeallikatest koostatud näitajad on statistikasüsteemi andmevaldkondadega nõrgalt seotud.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Andmed on sisuliselt ühtsed ühe näitaja piires. Erinevad näitajad on tihti erineva katvusega, andmed on kogutud iga näitaja osas eri asutustes, seega on kogu näitajatekogumi sisemist sidusust raske hinnata Statistikaametis.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema informatsiooni laekumisel.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Ei kasutata.

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIA) saadakse põllumajanduskeskkonna toetuste ja maakasutuse andmed.

Põllumajajndusametilt saadakse mahepõllumajanduse andmed.

Eesti Ornitoloogiaühingult saadakse andmed põllulindude populatsioonide suundumuste kohta.

Keskkonnaagentuurilt saadakse põllumajanduse veekasutuse ja emissiooni andmed.

Administratiivallikaid võib lisanduda andmete kogumise metoodika arendamisega.

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatööde 21201 „Põllumajanduskultuuride kasvupind”, 21203 „Loomakasvatuse aastastatistika”, 21207 „Põllumajanduse majanduslik arvepidamine”, 21210 „Põllumajandusloendus”, 21211 „Põllumajandussaadused”, 21214 „Taimekasvatus”, 21216 „Põllumajanduslike kodumajapidamiste arvestus” ja 21218 „Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi valimiplaani koostamine ja valimi täiendamine” andmeid.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Administratiivsete andmeallikate andmed saadakse päringute teel.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine sisaldab aritmeetilisi ja kvalitatiivseid kontrolle, sh võrdlust teiste andmetega.

Enne andmete levitamist kontrollitakse nende sisemist sidusust.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Kogutud andmete alusel arvutatakse avaldatavad näitajad tuginedes Eurostati juhendmaterjalidele.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei korrigeerita.

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad.