Statistikatöö nimetus: Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud ehitised

Statistikatöö kood: 20102

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Merike Sinisaar

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Juhtivanalüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

merike.sinisaar@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9291

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud eluruumide ja mitteelamute arv, pind ja maht ehituse liigi, maakonna ja hoone tüübi järgi

Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud rajatiste arv ja nende tehnilised andmed ehituse liigi, maakonna ja rajatiste tüübi järgi

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Kõik sektorid

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Ehitamist alustatud – ehitustööde tegeliku alguse kohta käiv teatis, mille ehitise omanik esitab kohalikule omavalitsusele.

Ehitise kasutusluba – kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada kavandatud otstarbe kohaselt.

Ehitusluba – kohaliku omavalitsuse nõusolek

- püstitada ehitusloal märgitud maaüksusele ehitis ja ehitise teenindamiseks vajalikud rajatised,

- laiendada ehitusloal märgitud ehitist või selle osa,

- ehitada ümber (rekonstrueerida) ehitusloal märgitud ehitist või selle osa,

Ehitusteatis, kasutusteatis – kohalikule omavalitsusele esitatav teave ehitise ehitamise kohta.

Eluruum – alaliseks elamiseks sobiv üksikelamu, kaksikelamu- ja ridaelamusektsioon või korter, milles on vähemalt üks tuba ja mis vastab sanitaartehnilistele nõuetele.

Eluruumi pind – kompaktse, funktsionaalselt ühendatud ja elamiseks vajaliku ning sobiva elamispinna (tubade pind) ja abiruumide (köök, esik, WC, pesemisruum, vannituba, hall, garderoob, panipaik, sisseehitatud seinakapp, veranda, sahver, vaheruum jm) põrandapinna summa.

Hoone – maapinnaga püsikindlalt ühendatud, katuse, välispiirete ja siseruumiga ehitis.

Kasutusteatis – kohalikule omavalitsusele esitatav teave ehitise kasutamise või selle kasutusotstarbe muutmise kohta.

Mitteelamu – hoone, mis ei ole mõeldud alaliseks elamiseks.

Rajatis – ehitis, mis ei ole hoone.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Ehitusluba, ehitusteatis

Kasutusluba, kasutusteatis

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Ehitisregistrisse kantud ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud eluruumid, mitteelamud ja rajatised

FREIM

Ehitisregistrist moodustatud loend ehitus- ja kasutusloa saanud elamute, mitteelamute ja rajatiste kohta

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

1992–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Ehitised – arv

Eluruumi pind – m²

Hoone suletud netopind – m²

Hoone maht – m³

Rajatise pikkus – m

Rajatise ehitisalune pind – m²

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

Kvartal

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1502/2006, 28. september 2006, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta seoses liikmesriikidele lubatavate eranditega

Komisjoni määrus (EL) 2015/458, 19. märts 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 657/2007, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas

Komisjoni määrus (EL) nr 461/2012, 31. mai 2012, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006, (EÜ) nr 657/2007 ja (EÜ) nr 1178/2008 seoses uusi tööstustellimusi väljendavate muutujate väljajätmisest tulenevate kohandustega EMPs kohaldatav tekst

Komisjoni määrus (EÜ) nr 329/2009, 22. aprill 2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta seoses muutujate loendi ajakohastamise, statistika koostamise sageduse ja muutujate suhtes kohaldatavate rühmitamise ja ühendamise tasemetega (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1178/2008, 28. november 2008, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006 ja (EÜ) nr 657/2007 seoses statistiliste klassifikaatorite NACE ja CPA muutmisest tulenevate kohandustega

Komisjoni määrus (EÜ) nr 472/2008, 29. mai 2008, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta seoses klassifikaatori NACE Rev. 2 aegridade suhtes kohaldatava esimese võrdlusaastaga ning NACE Rev. 2 kohaselt edastatavate aastale 2009 eelnevate aegridade detailsusastme, vormi, esimese vaatlusperioodi ja vaatlusperioodiga

Komisjoni määrus (EÜ) nr 657/2007, 14. juuni 2007, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1503/2006, 28. september 2006, millega rakendatakse ja muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta seoses muutujate määratlustemuutujate loendi ja andmete kogumise tihedusega

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

Kvartal

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Pressiteade „Ehitus” kord kvartalis. Pressiteatega saab tutvuda aadressil https://www.stat.ee/pressiteated.

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonna „Majandus / Ehitus / Ehitusmahuindeksid“ tabelites:

EH0014: Ehitusmahuindeks, 2015 = 100 (kvartalid)

EH0015: Ehitusmahuindeks, eelmine periood = 100 (kvartalid)

EH0016: Ehitusmahuindeks, eelmise aasta vastav periood = 100 (kvartalid)

EH0017: Ehitusmahuindeks ehitise tüübi järgi (kvartalid)

ja valdkonna „Majandus / Ehitus / Ehitustööd“ tabelis:

EH0012: Ehitustööd jooksevhindades (kvartalid)

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed on sisendiks statistikatööle 21405 „Rahvamajanduse arvepidamine (kvartal)“, 21406 „Regionaalne SKP“ ja 50101 „Piirkondlik areng“.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Methodology of short-term business statistics. Interpretation and guidelines, Eurostat (2006)

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1916593/1917176/KS-BG-06-001-EN.pdf/973bf1c8-e598-4228-9d18-2f7704a95e45

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Eurostatile saadetud kvaliteediaruanne asub aadressil

http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/methodology.

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riigikantselei

Eesti Pank

Rahandusministeerium

Tallinna Linnakantselei

Tartu Linnavalitsus

Tartu Maavalitsus

Viljandi Maavalitsus

kohaliku omavalitsuse asutused

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Vastab eeskirjadele

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Uuringu liik ja andmekogumismeetodid tagavad piisava kaetuse ja ajakohasuse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Ei ole rakendatav

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei mõõdeta

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmed avaldatakse 15 päeva pärast aruandekvartali lõppu (T + 15) ja 60 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 60).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Andmed on võrreldavad teiste Euroopa Liidu riikide andmetega, sest kasutatakse ühtset kiirstatistika kohta käivat metoodikat, mõisteid ja definitsioone.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Eluruumide ehitus- ja kasutuslubade andmed on võrreldavad alates 1992. aastast, mitteelamute ehitus- ja kasutuslubade andmed alates 1993. aastast ning rajatiste ehitus- ja kasutuslubade andmed alates 2011. aastast.

Kuni 2011. aastani olid andmed ainult uusehituse kohta. Alates 2011. aastast lisandusid laiendamise ja rekonstrueerimise andmed.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Andmed on sisendiks statistikatööle 21405 „Rahvamajanduse arvepidamine (kvartal)“.

Ehituslubade andmete põhjal on hea hinnata tulevast ehitustegevust. Ehitus- ja kasutuslubade statistika on ajalise nihke tõttu ainult kaudselt võrreldav statistikatööga 20103 „Ehitusmahuindeksid“.

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Andmete sidususe tagab ühtse metoodika kasutamine andmete agregeerimisel. Kõrgema taseme koondandmed (ehitise tüüp ja piirkondlik jaotus) arvutatakse detailsete andmete alusel vastavalt ehitise kasutamise otstarvete loetelule.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 4,5 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema info laekumisel.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Ei kasutata

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitisregistrist saadakse järgmised andmed:

ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud eluruumide arv ja pind ehituse liigi, maakonna ja elamu tüübi järgi;

kasutusse lubatud eluruumide arv ja pind tubade arvu ja eluruumide tehnovarustatuse (veevärk, kanalisatsioon, keskküte, soe vesi, vann/dušš järgi – andmed esitatakse eelnenud aasta kohta);

ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud mitteelamute arv, suletud netopind ja maht ehituse liigi, maakonna ja hoone tüübi järgi;

ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud rajatiste arv, ehitisealune pind ja pikkus ehituse liigi, maakonna ja rajatiste tüübi järgi.

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Ei kasutata

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

Kvartal

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmed saadakse Riiklikust ehitisregistrist FTP-serveri kaudu.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Andmeid võrreldakse eelnenud perioodide andmetega.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Üksikandmed agregeeritakse analüüsiks vajalikule astmele. Siia kuulub andmete summeerimine vastavalt klassifikaatorile, erinevate statistiliste mõõdikute arvutamine.

Kogutud andmed teisendatakse statistiliseks väljundiks.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Korrigeeritud on kasutuslubade aegridu. Aegread on sesoonselt korrigeeritud ja arvutatud on trend.

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad