Statistikatöö nimetus: Energia tarbimine ja tootmine (aasta)

Statistikatöö kood: 20206

 1. Kontaktandmed
 2. Metaandmete uuendamine
 3. Statistika esitus
 4. Mõõtühik
 5. Vaatlusperiood
 6. Õiguslik alus
 7. Konfidentsiaalsus
 8. Avaldamispõhimõtted
 9. Levitamis­sagedus
 10. Kättesaadavus
 11. Kvaliteedijuhtimine
 12. Asjakohasus
 13. Täpsus ja usaldusväärsus
 14. Ajakohasus ja õigeaegsus
 15. Võrreldavus ja sidusus
 16. Kulud ja koormus
 17. Andmete revisjon
 18. Statistiline töötlemine
 19. Märkused

1. Kontaktandmed Andmete ja metaandmete omaniku kontaktandmed

1.1. Organi­satsioon Kontaktorganisatsiooni nimetus

Statistikaamet

1.2. Kontaktisiku struktuuri­üksus

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

1.3. Kontaktisiku nimi

Helle Truuts

1.4. Kontaktisiku ametinimetus

Analüütik

1.5. Posti­aadress Kontaktorganisatsiooni postiaadress

Tatari 51, 10134 Tallinn

1.6. E-posti aadress Kontaktisiku e-posti aadress

helle.truuts@stat.ee

1.7. Telefon Kontaktisiku telefon

625 9285

2. Metaandmete uuendamine Metaandmete uuendamise kuupäevad

2.1. Metaandmed viimati kinnitatud Metaandmete kehtivuse kinnitamise kuupäev (ka juhul, kui sisu ei ole muudetud)

08/06/2020

2.2. Metaandmed viimati uuendatud Metaandmete viimase uuendamise kuupäev

08/06/2020

3. Statistika esitus

3.1. Andmete kirjeldus Avaldatavate andmete üldine kirjeldus

Energiabilanss, kütuste kasutamine kütuse liigi ja majandusharu järgi; elektrijaamade võimsus ja toodang generaatori liigi järgi; katlamajade võimsus ja toodang katla liigi ja majandusharu järgi; energia efektiivsuse suhtarvud

3.2. Kasutatud klassifikaatorid Statistika tegemisel kasutatud klassifikaatorite loetelu

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)

Kombineeritud nomenklatuur (Intrastat) (KN)

Tööstustoodete loetelu (TTL)

3.3. Sektorite kaetus Peamised statistikaga hõlmatud majandus- või muud sektorid

Tööstus: EMTAK 07, 08, v.a 0892, 09–33, 41–43

Energia tootmine: EMTAK 05, 06, 0892, 091, 19, 35, 0721

Põllumajandus- ja kalandus: EMTAK 01, 02, 03

Transport: EMTAK 49, 50, 51

Äri- ja avaliku teenindus: EMTAK 36–39, 45–47, 52–56, 58–98

Kodumajapidamised

3.4. Mõisted ja määratlused Andmekogumisel ja statistika avaldamisel kasutatud mõisted ning määratlused

Avalikkusele tootev elektrijaam – ettevõte, mille põhitegevus on elektrienergia tootmine müügiks.

Biodiislikütus – taimeõlidest, loomsetest rasvadest ja ümbertöödeldud kasutatud toiduõlist valmistatud kütus.

Bioetanool – kas biomassist ja/või jäätmete bioloogiliselt lagunevast fraktsioonist toodetud etanool.

Biokütus – transpordis kasutatav biomassist toodetud vedel- ja gaaskütus (bioetanool, biodiislikütus).

Biokütuse osatähtsus tarbitud mootorikütuses – transpordis kasutatava biomassist toodetud vedel- ja gaaskütuse osatähtsus kogu transpordis kasutatavas bensiinis ja diislikütuses.

Energiasõltuvusmäär – näitab imporditud energia osatähtsust energiavajaduse rahuldamisel. Arvutatakse imporditud ja eksporditud energia vahe suhtena kogutarbimisse.

Energia lõpptarbimine – energia, mis on saadud ja tarbitud pärast kõiki vahepealseid muundamisi teisteks energialiikideks (elektrienergia, soojus, kütus). Lõpptarbimisse ei kuulu kütuse kasutamine mitteenergeetilisteks vajadusteks, elektrijaamade omatarve ega kadu.

Energia lõpptarbimine = primaarenergia varustatus + muundatud energia tootmine – tarbimine muundamiseks teisteks energialiikideks – energiasektori omatarve – tarbimine tooraineks – kadu.

Ettevõte – ettevõte koosneb ühest või mitmest äriühingust (aktsiaseltsist, osaühingust, usaldusühingust, täisühingust, tulundusühistust) või välismaa äriühingu filiaalist või füüsilisest isikust ettevõtjast.

Katel – seadmestik veeauru või kuuma vee tootmiseks kütuse põlemisel vabaneva soojuse arvel.

Katlamaja – katelseadmed koos hoone ja muude ehitistega, mis on ette nähtud soojuse tootmiseks soojuskandjaga (aur ja kuum vesi). Kateldeks ei loeta kuumutusseadmeid ega ahjusid, kus kütmisel tekkinud soojus antakse edasi vahetult ilma soojuskandjata.

Koostootmine – kütuse põletamisel nii soojuse kui ka elektrienergia tootmine (CHP).

Merelaevade punkerdamine – laevade mootorikütusega või -õlidega varustamine (tarbimiseks rahvusvahelises laevaliikluses).

Muundatud energia – primaarenergia muundamisel saadud energia. Siia kuulub elektrienergia, soojus, turbabrikett, põlevkiviõli, põlevkivikoks ja generaatorigaas.

Primaarenergia – looduslikust allikast saadud energia, mida tarbitakse teisteks energialiikideks muundamata. Eestis toodetavatest kütustest kuuluvad siia põlevkivi, kütteturvas, küttepuud, puidujäätmed ja biogaas; imporditavatest kütustest kivisüsi, maagaas, vedelgaas, raske ja kerge kütteõli, diislikütus, autobensiin ja lennukipetrool.

Primaarenergia ressursid – aasta alguse varu, toodangu ja impordi summa.

Primaarenergiaga varustatus – võrdne kogutarbimisega, kaasa arvatud kadu hoidmisel ja vedamisel; saadakse primaarenergia ressurssidest ekspordi ja aasta lõpu varu lahutamise teel.

SKP energiamahukus – sisemajanduse koguprodukti (SKP) tootmiseks vajalik primaarenergia kulu ehk primaarenergiaga varustatuse suhe SKP-sse. Energiamahukus näitab energia kulu SKP ühe euro kohta. Arvutuse aluseks on võetud SKP püsivhindades.

Statistiline vahe – erinevus kasutada oleva ja tegelikult tarbitud lõppenergia vahel.

Taastuvenergia – mittefossiilsetest allikatest saadav energia. Selleks on tuuleenergia, päikeseenergia, maasoojus, laineenergia, hoovuste energia, hüdroenergia, biomass, prügilagaas, reoveepuhastigaas ja biogaasid.

Taastuvenergia osatähtsus lõpptarbimises – taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osatähtsus energia lõpptarbimises.

Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus – taastuvenergia allikatest toodetud elektri suhe elektri kogutarbimisse.

Tarbitud tooraineks – keemiatööstuse toorainena tarbitud põlevkivi ja maagaas, teekatte- ja määrdeõlina tarbitud vedelkütus.

3.5. Statistiline üksus Olem (objekt, nähtus, sündmus jms), mille kohta kogutakse andmeid ja avaldatakse statistikat

Ettevõte

3.6. Statistiline üldkogum Inimeste, majandusüksuste, sündmuste vm objektide teatud tingimustega piiritletud kogum

Energiat tootvad ja tarbivad ettevõtted ning energiat tarbivad asutused, organisatsioonid ja leibkonnad, elektrimüügi õigusega ettevõtted

FREIM

Majandusüksuste statistilisest registrist moodustatud loend tegutsevatest majandusüksustest

3.7. Vaadeldav piirkond Riik või piirkond, mida statistika iseloomustab

Kogu Eesti

Maakonnad – andmed kütuse tarbimise kohta

3.8. Ajaline kaetus Ajavahemik, mille kohta on andmed olemas

1960–…

3.9. Baasperiood Ajaperiood, mis on indeksi alus või millele viitab pidev aegrida

Ei ole rakendatav

4. Mõõtühik Andmete väärtuste mõõtmise ühik

Elektrienergia tootmine, import, eksport ja müük, soojusenergia tootmine – gigavatt-tund, teradžaul

Kütuse tarbimine energia tootmiseks – naturaalühik (oleneb kütuse liigist), teradžaul; tarbitud kütuse maksumus – tuhat eurot

Laovaru – naturaalühik (oleneb kütuse liigist), teradžaul

Elektri- ja soojusvõimsus – megavatt

Osatähtsus – %

5. Vaatlusperiood Ajavahemik või ajahetk, mida vaatlus iseloomustab

Aasta

6. Õiguslik alus

6.1. Õigusaktid ja muud kokkulepped Õigusaktid ja muud ametlikud või mitteametlikud kokkulepped, millega on asutusele antud vastutus ja pädevus andmeid koguda, töödelda ja statistikat levitada

OTSEKOHALDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1099/2008, 22. oktoober 2008, energiastatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst); Komisjoni määrus (EL) nr 844/2010, 20. september 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses tuumaenergia iga-aastase statistika sisseseadmise ja metoodikaga seotud viidete kohandamisega vastavalt klassifikaatorile NACE Rev. 2 (EMPs kohaldatav tekst);

Komisjoni määrus (EL) nr 431/2014, 24. aprill 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses kodumajapidamiste energiatarbimist käsitleva iga-aastase statistika rakendamisega (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni määrus (EL) nr 147/2013, 13. veebruar 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses igakuise ja iga-aastase energiastatistika ajakohastamise rakendamisega

Komisjoni määrus (EL) nr 844/2010, 20. september 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses tuumaenergia iga-aastase statistika sisseseadmise ja metoodikaga seotud viidete kohandamisega vastavalt klassifikaatorile NACE Rev. 2 (EMPs kohaldatav tekst)

MUUD ÕIGUSAKTID

Puuduvad

MUUD KOKKULEPPED

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA)

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)

7. Konfidentsiaalsus Andmete omadus, mis näitab, mil määral võib nende loata avaldamine kahjustada andmeallika või muude asjaomaste isikute huve

7.1. Konfidentsiaalsuspoliitika Isiku või majandusüksuse otsest või kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid avalikustamise eest kaitsvad õigusaktid või muud ametlikud meetmed

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 32, 34, 35 ja 38 sätestatud nõuetest.

7.2. Konfidentsiaalsete andmete käitlemine Statistika konfidentsiaalsust ja andmete loata avaldamise takistamist tagav andmetöötluseeskiri

Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord: https://www.stat.ee/76709.

8. Avaldamispõhimõtted Statistika avaldamise eeskiri

8.1. Avaldamiskalender Statistika avaldamise ajakava

Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, mis on tarbijale kättesaadav veebilehel. Iga aasta 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad (väljaannete puhul ilmumiskuu).

8.2. Juurdepääs avaldamiskalendrile Juurdepääs avaldamiskalendri teabele

https://www.stat.ee/avaldamiskalender

8.3. Tarbijate juurdepääs Statistika tarbijale esitamise kord ja ulatus – kuidas teavitatakse kasutajaid statistika avaldamisest ning kas kord näeb ette statistika kättesaadavuse võrdselt kõigile tarbijatele

Kõigile tarbijatele on tagatud võrdne ligipääs riiklikule statistikale: riikliku statistika avaldamise ajad teatatakse ette ja ühelegi tarbijakategooriale (sh Eurostat, valitsusasutused ja massimeedia) ei võimaldata riiklikule statistikale juurdepääsu enne teisi kasutajaid. Riikliku statistika esmaavaldamise koht on statistika andmebaas. Juhul kui avaldatakse ka pressiteade, ilmub see samal ajal andmete esmaavaldamisega andmebaasis. Avaldamiskalendris väljakuulutatud kuupäeval on riiklik statistika veebilehel kättesaadav kell 8.00.

9. Levitamis­sagedus Statistika levitamise sagedus

Aasta

10. Kättesaadavus

10.1. Pressiteated Korrapärased ja erakorralised pressiteated

Pressiteade „Energia tootmine ja tarbimine“ kord aastas. Pressiteatega saab tutvuda aadressil https://www.stat.ee/pressiteated.

10.2. Väljaanded Korrapärased ja erakorralised väljaanded

Ei avaldata

10.3. Andmebaas Teave andmete avaldamise kohta statistika andmebaasis

Andmed avaldatakse statistika andmebaasis http://pub.stat.ee valdkonnas „Majandus / Energeetika“.

10.4. Juurdepääs üksikandmetele Teave üksikandmete levitamise kohta

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 33, 34, 35, 36 ja 38 sätestatud nõuetest.

Üksikandmete kättesaadavust ja anonümiseerimist reguleerib Statistikaameti konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord: https://www.stat.ee/dokumendid/51582.

10.5. Muu levitamine Viited muudele levitamisviisidele

Andmed on sisendiks statistikatööle 10104 „Keskkonnamaksude arvepidamine“, 10406 „Õhuemissioonide arvepidamine“, 20407 „Tarbijahinnaindeks“, 20408 „Tööstustoodangu tootjahinnaindeks“, 21401 „Rahvamajanduse arvepidamine (aasta)“, 21407 „Sektorikontod“, 21408 „Pakkumise ja kasutamise tabelid“, 50101 „Piirkondlik areng“ ja 50201 „Säästva arengu näitajad“.

10.6. Metoodikadokumendid Viited metoodikadokumentidele ja nende lühikirjeldus

Energiastatistika käsiraamat (Energy Statistics Manual), OECD, IEA, Eurostat (2005)

http://www.iea.org/stats/docs/statistics_manual.pdf

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1099/2008, 22. oktoober 2008, energiastatistika kohta

10.7. Kvaliteedidokumendid Viited kvaliteedijuhtimist ja -hindamist käsitlevatele dokumentidele

Puuduvad

11. Kvaliteedijuhtimine Statistikatoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimise süsteem, mille organisatsioon on kehtestanud

11.1. Kvaliteedi tagamine Statistika kvaliteedi tagamise meetmed

Statistikaametis on protsesside ja toodete kvaliteedi tagamiseks rakendatud EFQMi täiuslikkusmudelit ja Euroopa statistika tegevusjuhist ning sellega seotud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikku ESS QAF. Samuti lähtutakse riikliku statistika seaduse § 7 „Riikliku statistika tegemise põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid“ nõuetest.

11.2. Kvaliteedi hindamine Kvaliteedikriteeriumidel põhinev üldine andmete kvaliteedi hindamine

Statistikaametis tehakse statistikatöid rahvusvahelise mudeli põhiselt (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM). Statistikatööde lõppetapp on GSBPMi järgi üldine hindamine, milleks vajalikku teavet toodetakse igas etapis või alamprotsessis ning see võib esineda mitmel kujul, nt tagasiside kasutajatelt, protsessiga seotud metaandmed, tootmismõõdikud ja töötajate soovitused/nõuanded. Selle teabe põhjal koostatakse hindamisaruanne, mis toob välja kõik statistikatöö versiooniga seotud kvaliteediprobleemid ja annab sisendi parendustegevusteks.

12. Asjakohasus Statistika vastavus tarbijate vajadustele

12.1. Tarbijate vajadused Tarbijate ja nende vajaduste kirjeldus

Keskkonnaministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Maaeluministeerium

Eesti Pank

Rahandusministeerium

Siseministeerium

Sotsiaalministeerium

Tallinna Linnakantselei

Tartu Maavalitsus

Keskkonnaagentuur

kohaliku omavalitsuse asutused

Tarbijate ettepanekud ja info nendega arvestamise kohta on Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/statistikatood.

12.2. Tarbijate rahulolu Tarbijate rahulolu kindlakstegemise meetmed

Alates 1996. aastast korraldab Statistikaamet maine ja tarbijarahulolu uuringuid. Kõik tulemused on kättesaadavad veebilehel https://www.stat.ee/tarbijauuringud.

12.3. Täielikkus Avaldatava statistika vastavus vajadustele

Statistika on vastavuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1099/2008, 22. oktoober 2008, energiastatistika kohta toodud mahtudele ja tähtaegadele.

13. Täpsus ja usaldusväärsus Täpsus näitab, kui lähedal on arvutatud hinnangud tegelikele väärtustele.
Usaldusväärsus näitab, kui lähedal on esialgne hinnang hilisematele hinnangutele.

13.1. Üldine täpsus Täpsuse lõpphinnang on hinnatava väärtuse kõigi veakomponentide summa

Uuringu liik ja andmekogumismeetodid tagavad piisava kaetuse ja ajakohasuse.

13.2. Valikuviga Erinevus üldkogumi tegeliku väärtuse ja hinnangu vahel, mis on tingitud sellest, et kogu üldkogumi mõõtmise asemel mõõdetakse ainult selle osa, valimit

Tõenäosuslikust valikust tuleneva vea suurus on hinnatud olulisemate näitajate korral.

13.3. Valikust sõltumatu viga Hinnangus sisalduv viga, mis ei tulene valimi juhuslikkusest, vaid mille allikaks on muud juhuslikud ja mittejuhuslikud tegurid

Ei mõõdeta

14. Ajakohasus ja õigeaegsus

14.1. Ajakohasus Ajavahemik vaadeldud sündmuse või nähtuse ja statistika avaldamise vahel

Andmed avaldatakse 240 päeva pärast aruandeaasta lõppu (T + 240).

14.2. Õigeaegsus Erinevus statistika plaanitud ja tegeliku avaldamise vahel

Andmed on avaldatud avaldamiskalendris väljakuulutatud ajal.

15. Võrreldavus ja sidusus

15.1. Geograafiline võrreldavus Statistika geograafiline võrreldavus

Rahvusvaheline ühtne metoodika võimaldab energiastatistika määruse alusel kogutavaid andmeid riigiti võrrelda.

15.2. Ajaline võrreldavus Statistika kooskõla kogu aegrea ulatuses

Impordi ja ekspordi andmed energiabilansis on võrreldavad alates 2012. aastast, kui andmete hulka arvestati re-eksport (millegi eksport, mis on imporditud Eestisse (nt kütus)). Alates 2009. aastast on puidust ja 2013. aastast on biogaasist toodetud elektri ja soojuse andmed esitatud eraldi ja on aegreas võrreldavad.

15.3. Valdkonnaülene sidusus Statistika kokkusobivus muude valdkondade statistikaga või muude andmeallikate andmetega

Energiastatistika määruse alusel loodud andmekooslused ettevõtete tegevusala tasemel on sidusad Statistikaameti teiste valdkondade statistikaga statistiliste üksuste (ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide) määratlemise kaudu ettevõtete statistilises registris (statistiline profiil).

15.4. Sisemine sidusus Statistika valdkonnasisene kooskõlalisus

Andmete sisemine sidusus on tagatud kogumisprotsessis rakendatud vastavate muutujate vaheliste kontrollidega.

16. Kulud ja koormus Andmete kogumise ja statistika tegemise kulud ning andmeesitajate koormus

Statistikatöö maksumus 33,2 tuhat eurot (2018. aasta andmed)

Statistikatöö aruannete täitmise aeg kokku, tööpäevi: 806,3

Aruannete keskmine täitmise aeg, tundi aruande kohta:

Elektrijaam 0,6

Energia 1,9

Tarbitud kütus ja energia 1,1

(2016. aasta andmed)

17. Andmete revisjon Avaldatud statistikas muudatuste tegemine

17.1. Andmete revisjoni põhimõtted Avaldatava statistika läbipaistvuse tagamise meetmed

Andmete revisjoni põhimõtted ja parandustest teavitamine on kirjeldatud Statistikaameti levipoliitikas https://www.stat.ee/levipoliitika.

17.2. Andmete revisjoni praktika Teave statistika plaanipärase läbivaatamise kohta

Avaldatud andmeid võidakse revideerida metoodika täiustamisel, vigade ilmnemisel, uue või parema info laekumisel.

18. Statistiline töötlemine

18.1. Lähteandmed Statistika tegemisel kasutatavate lähteandmete kirjeldus

UURINGUPÕHISED LÄHTEANDMED

Objektide arv üldkogumis on 70 000. Objektide arv valimis on 8000.

Energiaandmete saamiseks küsitletakse kõiki kütuse, elektri ja soojuse tootjaid, müüjaid ja ladustajaid. Kõikselt vaadeldakse ka kõiki raudtee-, vee- ja õhutranspordiettevõtteid. Teiste energiatarbijate puhul kasutatakse valikuuringut. Uuringu üldkogumisse kuuluvad majanduslikult aktiivsed üksused. Kõikselt küsitletakse vähemalt 50 töötajaga üksusi; teistest üksustest tehakse juhuslik valik.

ADMINISTRATIIVSED LÄHTEANDMED

Riigi Tugiteenuste Keskuse saldoandmike infosüsteemist saadakse pikk tulemiaruanne: kinnistute, hoonete, ruumide, kinnisvara investeeringute, rajatiste majandamiskulud (kontod 551100, 551120, 551130, 551200 – küte ja soojus; kontod 55101, 551121, 551131, 551210 – elekter), sõidukite ülalpidamiskulud (konto 551300 – sõidukite kütus). Objektide arv 2000.

Maksu- ja Tolliametilt saadakse tollistatistika andmed: tarbimisse lubatud vedelkütus ja vedelkütuste varud aktsiisiladudes.

Keskkonnaagentuurist saadud välisõhu saasteallikate andmestikku kasutatakse küsimustiku „Energia“ eeltäitmiseks.

LÄHTEANDMED TEISTEST STATISTIKATÖÖDEST

Kasutatakse statistikatöö 22303 „Kaupade väliskaubandus“ ekspordi ja impordi andmeid kütuseliigi järgi.

18.2. Andmete kogumise sagedus Lähteandmete kogumise sagedus

Aasta

18.3. Andmete kogumine Andmete kogumise meetod riikliku statistika tegemiseks

Andmeid kogutakse ja küsimustike laekumist jälgitakse elektroonilise andmete esitamise kanali eSTAT kaudu. Küsimustikud on disainitud vastajale iseseisvaks täitmiseks veebikeskkonnas, sisaldades juhiseid ja kontrolle. Küsimustikud ja andmete esitamisega seotud teave asub Statistikaameti veebilehel aadressil https://www.stat.ee/andmete-esitamine.

Andmeid kogutakse riikliku statistika aastaküsimustikega „Elektrijaam“, „Energia“ ja „Tarbitud kütus ja energia“.

18.4. Andmete valideerimine Statistika kvaliteedi hindamine

Valideerimine sisaldab aritmeetilisi ja kvalitatiivseid kontrolle, sh võrdlust teiste andmetega.

Enne andmete levitamist kontrollitakse nende sisemist sidusust.

18.5. Andmete koostamine Statistika tegemise kirjeldus

Puuduvate või ebausaldusväärsete andmete korral kasutatakse hinnangute imputeerimist vastavalt etteantud eeskirjadele. Aruande esitamata jätnud ettevõtete andmed asendati sarnaste ettevõtete vastavate andmete keskmistega. Administratiivandmeid kasutatakse kontrolliks ja imputeerimiseks.

Arvutatakse muutujad ja statistilised üksused, mida otseselt ei kogutud, kuid mida on vaja väljundi tootmiseks. Uute muutujate arvutamiseks rakendatakse aritmeetilisi teisendusi muutujatele, mis on juba olemas. See võib toimuda mitu korda, tuletatud muutuja võib põhineda omakorda varem tuletatud uutel muutujatel.

Arvutatakse kaalud statistilistele üksustele, mida kasutatakse valikuuringu andmete laiendamiseks üldkogumile.

Üksikandmed agregeeritakse analüüsiks vajalikule astmele. Siia kuulub andmete summeerimine vastavalt klassifikaatorile, erinevate statistiliste mõõdikute (nt keskmine, mediaan, dispersioon jne) arvutamine.

Kogutud andmed teisendatakse statistiliseks väljundiks. See sisaldab lisanäitajate arvutamist. Kodumajapidamiste energia tarbimise andmete saamiseks korraldatakse ebaregulaarseid uuringuid üle mitme aasta. Vahepealsetel aastatel, kui uuringut ei toimu, saadakse hinnangulised andmed eelmise uuringu andmete struktuuri, kütust müüvate ettevõtete ja leibkonna eelarve uuringust saadud andmete alusel. Viimane kodumajapidamiste energiatarbimise uuring toimus 2011. aastal.

18.6. Korrigeerimine Statistika standarditele vastavuse ja võrreldavuse tagamiseks rakendatavad protseduurid (sesoonne jm korrigeerimine)

Ei korrigeerita

19. Märkused Kirjeldav tekst, mille võib lisada avaldatud statistikale ja metaandmetele

Puuduvad